Závěrečné zkoušky a závěrečná práce

Termíny a rozpisy závěrečných zkoušek

Termíny závěrečných zkoušek pro období květen až září jsou každoročně zveřejněny od 1. 3. daného roku.

Termíny závěrečných zkoušek pro období leden až duben jsou každoročně zveřejněny od 1. 12. předchozího roku.

U každého termínu závěrečné zkoušky je uveden termín pro odevzdání přihlášky, splnění předmětů, příp. i termín pro nahrání závěrečné práce do archivu závěrečné práce. Tyto termíny se liší pro jednotlivé obory.

Anglický jazyk - červen, září 2022
Asistent pedagoga - duben 2022 - účastníci přijatí na jaře 2021 a dříve
Asistent pedagoga - červen, září 2022 - účastníci přijatí na jaře 2021 a dříve
Studium pro asistenty pedagoga - duben 2022 - účastníci přijatí na podzim 2021
Studium pro asistenty pedagoga - červen, září 2022 - účastníci přijatí na podzim 2021 a později
Behaviorální technik, Behaviorální analytik - červen, září 2022
Český jazyk - červen, září 2022

Dějepis - červen 2022
DPS Pedagog volného času - duben 2022
DPS Pedagog volného času - červen, červenec, září 2022
DPS Vychovatelství - duben 2022
DPS Vychovatelství - červenec, září 2022
Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii - červen, září 2022
Fyzika, Chemie, Odborné vzdělávání - červen 2022
Německý jazyk - květen, červen, září 2022
Občanská výchova, Základy společenských věd - červen, září 2022
Prevence sociálně patologických jevů - červen, září 2022
Ruský jazyk - červen 2022
Speciální pedagogika - červen, září 2022
Studium pro výchovné poradce - červen, září 2022
Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ - červen 2022
Učitelství pro mateřské školy - květen, červen 2022
Výtvarná výchova - červen, září 2022
Zeměpis - červen 2022


Jmenné rozpisy závěrečných zkoušek jednotlivých oborů budou zveřejněny po stanoveném datu sběru přihlášek.

Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii - září 2022
DPS Pedagog volného času - září 2022
DPS Vychovatelství - září 2022
Studium pro asistenty pedagoga/Asistent pedagoga - září 2022
Behaviorální technik - akreditovaný kvalifikační kurz - září 2022
Studium pro výchovné poradce - září 2022
Specifika výuky českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem - září 2022
Občanská výchova pro základní školy - září 2022
Učitelství anglického jazyka pro střední školy - září 2022
Anglický jazyk a literatura pro základní školy - září 2022
Anglický jazyk pro 1. stupeň ZŠ - září 2022
Speciální pedagogika – specializace specifické poruchy učení - září 2022
Doplňující studium speciální pedagogiky - Surdopedie - září 2022
Speciální pedagogika - září 2022
Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace Speciální pedagogiky - září 2022

DPS Pedagog volného času - červenec 2022
DPS Vychovatelství - červenec 2022
DAP Zeměpis pro základní školy - červen 2022
Studium pro asistenty pedagoga - 29. červen 2022
Studium pro asistenty pedagoga - 28. červen 2022
Asistent pedagoga - 28. červen 2022
Pedagog volného času - 28. červen 2022
Anglický jazyk a literatura pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní školy - červen 2022
Učitelství anglického jazyka pro střední školy - červen 2022
Behaviorální technik - akreditovaný kvalifikační kurz - červen 2022
Behaviorální analytik - akreditovaný kvalifikační kurz - červen 2022
Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ (MA, OV, ZE, AJ, FJ, NJ) - 24. červen 2022
Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ (TeI, CH, BI, ČJ, FY) - 23. červen 2022
Doplňující studium speciální pedagogiky - Surdopedie - červen 2022
Speciální pedagogika – specializace etopedie - červen 2022
Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace Speciální pedagogiky - červen 2022
SP Speciální pedagogika - červen 2022
DAP Chemie pro základní školy - červen 2022
Učitelství praktického vyučování - červen 2022
Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii - červen 2022
Výtvarná výchova - červen 2022
Český jazyk - červen 2022
Dějepis pro základní školy / Učitelství dějepisu pro základní školy - červen 2022
Učitelství ruského jazyka pro základní školy - červen 2022
Občanská výchova pro základní školy - červen 2022
Prevence sociálně patologických jevů - červen 2022
Studium pro výchovné poradce - červen 2022
Německý jazyk - květen 2022
Asistent pedagoga - duben 2022
Studium pro asistenty pedagoga - duben 2022
DPS Vychovatelství - duben 2022

Přihláška k závěrečné zkoušce

Přihláška k závěrečné zkoušce 

Pokud jde účastník CŽV na opravnou závěrečnou zkoušku, musí si podat přihlášku k opravné části závěrečné zkoušky.

Návod na řešení potíží se zobrazením formuláře přihlášky.

Před podáním přihlášky si zkontrolujte své osobní údaje zavedené v IS MU (především jméno a příjmení, rodné příjmení a místo narození). 
Jak požádat o změnu osobních údajů? 

Závěrečná práce

1. Téma závěrečné práce v IS MU

Téma závěrečné práce je nutné zadat do rozpisu témat závěrečných prací příslušné katedry v IS MU do 30. 3. daného roku. Je nutné zadat český a anglický název, vedoucího závěrečné práce. Po tomto datu budou hromadně otevřeny archivy závěrečných prací pro vložení elektronické podoby závěrečné práce.

Podmínky zadávání a požadavky na zpracování závěrečných prací (rozsah, podoba, termín odevzdání tištěné verze závěrečné práce, možnost udělení zápočtu za závěrečnou práci) jsou zcela v kompetenci vedoucího příslušného pracoviště a mohou být upřesněny v rámci tzv. oborových standardů dle pokynu děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV).

Metodiku zadávání a vypracovávání závěrečné práce stanovuje vedoucí práce.

2. Archiv závěrečné práce v IS MU

Závěrečná práce se vkládá v elektronické podobě do archivu závěrečné práce. Termín pro vložení závěrečné práce do archivu závěrečné práce je shodný s termínem pro odevzdání přihlášky k závěrečné zkoušce. Přesný termín pro vložení závěrečné práce je uveden v harmonogramu závěrečných zkoušek, který je zveřejněn od 1. 3. daného roku. Zpravidla je to 14 dní před stanoveným datem konání závěrečných zkoušek

Centrum celoživotního vzdělávání přebírá a zveřejňuje závěrečnou práci v archivu závěrečné práce až v okamžiku podání přihlášky k závěrečné zkoušce. Po tomto úkonu bude závěrečná práce v archivu závěrečné práce přístupná vedoucímu závěrečné práce.

Vložení závěrečné práce do archivu závěrečné práce se netýká účastníků doplňujících oborů (DPS) celoživotního vzdělávání (konkrétně se jedná o obory Doplňující studium speciální pedagogiky pro středoškolské pedagogické pracovníky, DPS Učitel odborných předmětů na středních školách, DPS Vychovatelství, DPS Pedagog volného času). Dále se netýká účastníků oborů Studium pro výchovné poradce a Prevence sociálně patologických jevů, kteří byli přijati před akademickým rokem 2018/2019. U těchto oborů se pouze zadává téma závěrečné práce do rozpisu témat závěrečných prací příslušné katedry, a to nejpozději do termínu, který je shodný s termínem pro podání přihlášky k závěrečné zkoušce. Ostatní obory celoživotního vzdělávání závěrečnou práci do archivu závěrečné práce vkládají

Uvedené informace se netýkají oborů Studium pro asistenty pedagoga (přijatí od podzimu 2021), Behaviorální analytik - akreditovaný kvalifikační kurz, Behaviorální technik - akreditovaný kvalifikační kurz a Asistent behaviorálního analytika - akreditovaný kvalifikační kurz. Tyto obory závěrečnou práci nepíší. 

Nejpozději 5 pracovních dnů před konáním závěrečné zkoušky musí být v archivu závěrečné práce nahrány posudky vedoucího a oponenta závěrečné práce.

3. Tištěná podoba závěrečné práce

Závěrečná práce v tištěné podobě se odevzdává na příslušné katedře (nejlépe vedoucímu závěrečné práce). Na termínu odevzdání tištěné podoby závěrečné práce se domluví účastník s vedoucím závěrečné práce. Informaci o podobě vazby závěrečné práce podá taktéž vedoucí závěrečné práce. 

Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání

Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek obdrží účastník celoživotního vzdělávání osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 

Jakmile budou osvědčení připravena (podepíše je pan děkan), budete informováni prostřednictvím univerzitního emailu.

Osvědčení si můžete převzít osobně v úředních hodinách Centra celoživotního vzdělávání.

K převzetí osvědčení je možné zmocnit jinou osobu písemnou plnou mocí opatřenou podpisem zmocnitele. Podpis není nutné ověřovat notářsky.

Osvědčení je možné také zaslat poštou. Tato služba je zpoplatněna částkou ve výši 85 korun v případě zaslání v rámci ČR (objednání zde) a 260 korun v případě zaslání v rámci zemí EU (objednání zde). Osvědčení zasíláme výhradně doporučeně do vlastních rukou na adresu uvedenou v objednávce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.