Závěrečné zkoušky a závěrečná práce

Termíny a rozpisy závěrečných zkoušek

Termíny závěrečných zkoušek jsou každoročně zveřejněny od 1. 3. daného roku. U každého termínu závěrečné zkoušky je uveden také termín pro odevzdání přihlášky, splnění předmětů, příp. i termín pro nahrání závěrečné práce do archivu závěrečné práce (liší se pro jednotlivé obory).

Anglický jazyk
Asistent pedagoga - duben 2021 - určeno pouze pro účastníky přijaté na podzim 2020 a dříve 
Asistent pedagoga - červen 2021 - určeno pouze pro účastníky přijaté na podzim 2020 a dříve
Asistent pedagoga - červenec 2021 - určeno pouze pro účastníky přijaté na jaře 2021
Asistent pedagoga - září 2021 - určeno pro všechny účastníky
Behaviorální analytik, Behaviorální technik - červen 2021
Behaviorální analytik, Behaviorální technik - září 2021
Český jazyk
Dějepis - červen 2021
Fyzika, Chemie, Odborné vzdělávání
Německý jazyk
Německý jazyk - září 2021
Občanská výchova, Základy společenských věd
Pedagog volného času - duben 2021
Pedagog volného času - červen, září 2021
Prevence sociálně patologických jevů
Speciální pedagogika
Studium pro výchovné poradce
Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ
Učitelství pro mateřské školy
Vychovatelství - duben 2021
Vychovatelství - červenec 2021
Vychovatelství - září 2021
Výtvarná výchova
Zeměpis pro základní školy - červenec 2021

Jmenné rozpisy závěrečných zkoušek jednotlivých oborů budou zveřejněny po stanoveném datu sběru přihlášek.

DVZSSNJ Učitelství německého jazyka pro střední školy - 30. 9. 2021
Behaviorální analytik - akreditovaný kvalifikační kurz - 11. 9. 2021
Behaviorální technik - akreditovaný kvalifikační kurz - 11. 9. 2021
DAP Český jazyk a literatura pro základní školy - 10. 9. 2021
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy - 10. 9. 2021
DAP Občanská výchova pro základní školy - 10. 9. 2021
Učitelství základů společenských věd pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ - 10. 9. 2021
Učitelství německého jazyka pro střední školy / Učitelství německého jazyka  pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ - 9. 9. 2021
DPS Pedagog volného času - 8. 9. 2021
DPS Vychovatelství - 8. 9. 2021
Asistent pedagoga - 7. 9. 2021
DPSS DPS Doplňující studium speciální pedagogiky pro středoškolské pedagogické pracovníky - 7. 9. 2021
DVDSrozSP Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace Speciální pedagogiky - 7. 9. 2021
SP Speciální pedagogika - 7. 9. 2021
DPSP Doplňující studium speciální pedagogiky - 7. 9. 2021
Studium pro výchovné poradce - 6.-7. 9. 2021
DAP Anglický jazyk a literatura pro základní školy/DVDAPAJ Učitelství anglického jazyka pro základní školy - 6. 9. 2021
Učitelství anglického jazyka pro střední školy - 6. 9. 2021
Asistent pedagoga - 14.-15. 7. 2021
Zeměpis pro základní školy - 12. 7. 2021
Vychovatelství - 1. 7. 2021
Pedagog volného času - 29. 6. 2021
Asistent pedagoga - 29. 6. 2021

Učitelství anglického jazyka pro střední školy - 28. 6. 2021
Behaviorální analytik, Behaviorální technik - 26. 6. 2021
Speciální pedagogika - 22. 6. 2021 - všechny obory
Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ - 22. 6. 2021
DAP Fyzika pro základní školy - 21. 6. 2021
DAP Chemie pro základní školy - 21. 6. 2021
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy/Výtvarná výchova pro SŠ - 18. 6. 2021
Český jazyk - 18. 6. 2021
Dějepis pro základní školy - 16. 6. 2021
Učitelství pro mateřské školy - 15. 6. 2021
Prevence sociálně patologických jevů - 11. 6. 2021
Občanská výchova - 11. 6. 2021
Základy společenských věd - 11. 6. 2021
Studium pro výchovné poradce 7. - 9. 6. 2021
Asistent pedagoga 27. 4. 2021
Vychovatelství 13. - 15. 4. 2021
Pedagog volného času - 14. 4. 2021

UPOZORNĚNÍ:
Upozorňujeme, že konání závěrečné zkoušky bude ovlivněno aktuální epidemickou situací. V případě špatné epidemické situace mohou probíhat závěrečné zkoušky online, příp. může být konání závěrečné zkoušky ve stanovených termínech zrušeno.

O všech případných změnách budou účastníci celoživotního vzdělávání informováni na webových stránkách a univerzitním e-mailem. 

Přihlášky k závěrečné zkoušce

Přihláška k závěrečné zkoušce (.doc verze)

Přihláška k závěrečné zkoušce (.doc verze) - pouze pro DPS Doplňující studium speciální pedagogiky - specializace

Přihláška k závěrečné zkoušce (.doc verze) - pouze pro Behaviorální analytik - akreditovaný kvalifikační kurz, Behaviorální technik - akreditovaný kvalifikační kurz, Asistent behaviorálního analytika - akreditovaný kvalifikační kurz

Pokud jde účastník CŽV na opravnou závěrečnou zkoušku, musí si znovu podat přihlášku k závěrečné zkoušce.

Vyplněnou přihlášku můžete přinést osobně v úředních hodinách Centra celoživotního vzdělávání nebo ji mimo úřední hodiny můžete vhodit do schránky Centra celoživotního vzdělávání (Poříčí 7, přízemí, vedle Podatelny). Přihlášku lze také zaslat poštou nebo e-mailem (naskenovanou s podpisem) paní Mgr. Ďáskové (daskova@ped.muni.cz). 

Závěrečná práce

1. Téma závěrečné práce v IS MU

Téma závěrečné práce je nutné zadat do rozpisu témat závěrečných prací příslušné katedry v IS MU do 30. 3. daného roku. Je nutné zadat český a anglický název, vedoucího závěrečné práce. Po tomto datu budou hromadně otevřeny archivy závěrečných prací pro vložení elektronické podoby závěrečné práce.

Podmínky zadávání a požadavky na zpracování závěrečných prací (rozsah, podoba, termín odevzdání tištěné verze závěrečné práce, možnost udělení zápočtu za závěrečnou práci) jsou zcela v kompetenci vedoucího příslušného pracoviště a mohou být upřesněny v rámci tzv. oborových standardů dle pokynu děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV).

Metodiku zadávání a vypracovávání závěrečné práce stanovuje vedoucí práce.

2. Archiv závěrečné práce v IS MU

Závěrečná práce se vkládá v elektronické podobě do archivu závěrečné práce. Termín pro vložení závěrečné práce do archivu závěrečné práce je shodný s termínem pro odevzdání přihlášky k závěrečné zkoušce. Přesný termín pro vložení závěrečné práce je uveden v harmonogramu závěrečných zkoušek, který je zveřejněn od 1. 3. daného roku. Zpravidla je to 14 dní před stanoveným datem konání závěrečných zkoušek

Centrum celoživotního vzdělávání přebírá a zveřejňuje závěrečnou práci v archivu závěrečné práce až v okamžiku podání přihlášky k závěrečné zkoušce. Po tomto úkonu bude závěrečná práce v archivu závěrečné práce přístupná vedoucímu závěrečné práce.

Vložení závěrečné práce do archivu závěrečné práce se netýká účastníků doplňujících oborů (DPS) celoživotního vzdělávání (konkrétně se jedná o obory Doplňující studium speciální pedagogiky pro středoškolské pedagogické pracovníky, DPS Učitel odborných předmětů na středních školách, DPS Vychovatelství, DPS Pedagog volného času, DPS Fyzika pro ZŠ, DPS Chemie pro ZŠ). Dále se netýká účastníků oborů Studium pro výchovné poradce a Prevence sociálně patologických jevů, kteří byli přijati před akademickým rokem 2018/2019. U těchto oborů se pouze zadává téma závěrečné práce do rozpisu témat závěrečných prací příslušné katedry, a to nejpozději do termínu, který je shodný s termínem pro podání přihlášky k závěrečné zkoušce. Ostatní obory celoživotního vzdělávání závěrečnou práci do archivu závěrečné práce vkládají. Přehled oborů celoživotního vzdělávání, jejichž účastníci přijatí od akademického roku 2018/2019 musí zveřejňovat závěrečnou práci v IS MU, najdete zde.

Nejpozději 5 pracovních dnů před konáním závěrečné zkoušky musí být v archivu závěrečné práce nahrány posudky vedoucího a oponenta závěrečné práce.

3. Tištěná podoba závěrečné práce

Závěrečná práce v tištěné podobě se odevzdává na příslušné katedře (nejlépe vedoucímu závěrečné práce). Na termínu odevzdání tištěné podoby závěrečné práce se domluví účastník s vedoucím závěrečné práce. Informaci o podobě vazby závěrečné práce podá taktéž vedoucí závěrečné práce. 

 

Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání

Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek obdrží účastník celoživotního vzdělávání osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 

Jakmile budou osvědčení připravena (podepíše je pan děkan), budete informováni prostřednictvím univerzitního emailu.

Osvědčení si můžete převzít osobně v úředních hodinách Centra celoživotního vzdělávání. Mimobrněnským absolventům můžeme osvědčení zaslat poštou. 

K převzetí osvědčení je možné zmocnit jinou osobu písemnou plnou mocí opatřenou podpisem zmocnitele. Podpis není nutné ověřovat notářsky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.