Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Závěrečné zkoušky a závěrečná práce

Termíny a rozpisy závěrečných zkoušek

Termíny závěrečných zkoušek jsou každoročně zveřejněny od 1. 3. daného roku. U každého termínu závěrečné zkoušky je uveden také termín pro odevzdání přihlášky, splnění předmětů, příp. i termín pro nahrání závěrečné práce do archivu závěrečné práce (liší se pro jednotlivé obory).

Anglický jazyk
Asistent pedagoga - 2. - 3. 6. 2020
Asistent pedagoga - 23. 6. 2020 a 15. 9. 2020
Behaviorální analytik, Behaviorální technik, Asistent behaviorálního analytika
Český jazyk
Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii
Fyzika, Chemie, Učitelství praktického vyučování - změna termínu
Hudební výchova
Matematika - 11. 5. 2020
Matematika - 4. a 5. 5. 2020 - zrušeno
Matematika - březen 2020 - zrušeno
Pedagog volného času - duben 2020 - zrušeno
Pedagog volného času - červen, září 2020
Prevence sociálně patologických jevů - červen 2020
Prevence sociálně patologických jevů - září 2020
Speciální pedagogika
Studium pro výchovné poradce - červen 2020
Studium pro výchovné poradce - září 2020
Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ
Učitelství pro mateřské školy - červen 2020
Učitelství pro mateřské školy - září 2020
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - červen 2020
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - září 2020
Vychovatelství - duben 2020 - zrušeno
Vychovatelství - červen 2020
Vychovatelství - září 2020
Výtvarná výchova
Základy společenských věd, Občanská výchova
Zeměpis
Zeměpis - listopad 2020

Jmenné rozpisy závěrečných zkoušek jednotlivých oborů budou zveřejněny po stanoveném datu sběru přihlášek.

Zeměpis - listopad 2020
Expresivní terapie se zaměřením na arteterapii
DAP Výtvarná výchova pro střední školy
Studium pro výchovné poradce - 11. září 2020 - aktualizace
Pedagog volného času - září 2020
Asistent pedagoga - září 2020
Učitelství pro mateřské školy - září 2020
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy - září 2020
DAP Český jazyk a literatura pro základní školy - září 2020
Základy společenských věd pro střední školy - září 2020
DPSP Specializace - září 2020
SP Speciální pedagogika - září 2020
Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace Speciální pedagogiky - září 2020
Anglický jazyk pro 1. stupeň ZŠ - září 2020
DAP Anglický jazyk a literatura pro základní školy - září 2020
Učitelství anglického jazyka pro střední školy - září 2020
Studium pro výchovné poradce - 4. září 2020
DAPFY Fyzika pro základní školy - září 2020
Anglický jazyk pro 1. stupeň ZŠ
DAP Anglický jazyk a literatura pro základní školy
Učitelství anglického jazyka pro střední školy
Zeměpis pro základní školy
Asistent pedagoga a Pedagog volného času - 23. června 2020
Behaviorální analytik - akreditovaný kvalifikační kurz
Behaviorální technik - akreditovaný kvalifikační kurz
ZSS Hudební výchova pro střední školy

DVMS Učitelství pro mateřské školy
DPS Doplňující studium speciální pedagogiky pro středoškolské pedagogické pracovníky
DPSP Doplňující studium speciální pedagogiky - Etopedie
DPSP Doplňující studium speciální pedagogiky - Specifické poruchy učení
DVDSrozSP Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace Speciální pedagogiky - bez volitelného předmětu závěrečné zkoušky
DVDSrozSP Doplňující studium k rozšíření odborné kvalifikace Speciální pedagogiky - volitelný předmět závěrečné zkoušky Specifické poruchy učení
SP Speciální pedagogika
DAP Český jazyk a literatura pro základní školy
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy
Studium k výkonu specializovaných činností - Prevence sociálně patologických jevů
DAP Chemie pro základní školy
DAPFY Fyzika pro základní školy
DVZSSZSV Základy společenských věd pro střední školy
Studium pro výchovné poradce - červen 2020
Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ
DPS Vychovatelství - 2. a 3. června 2020
Asistent pedagoga - 3. června 2020
Učitelství matematiky pro SŠ

Přihlášky k závěrečné zkoušce

Přihláška k závěrečné zkoušce (.doc verze)

Přihláška k závěrečné zkoušce (.doc verze) - pouze pro DPS Doplňující studium speciální pedagogiky - specializace

Přihláška k závěrečné zkoušce (.doc verze) - pouze pro Behaviorální analytik - akreditovaný kvalifikační kurz, Behaviorální technik - akreditovaný kvalifikační kurz, Asistent behaviorálního analytika - akreditovaný kvalifikační kurz

Pokud jde účastník CŽV na opravnou závěrečnou zkoušku, musí si znovu podat přihlášku k závěrečné zkoušce.

Vyplněnou přihlášku můžete přinést osobně v úředních hodinách Centra celoživotního vzdělávání nebo ji mimo úřední hodiny můžete vhodit do schránky Centra celoživotního vzdělávání (Poříčí 7, přízemí, vedle Podatelny). Přihlášku lze také zaslat poštou nebo e-mailem (naskenovanou s podpisem). 

Závěrečná práce

1. Téma závěrečné práce v IS MU

Téma závěrečné práce je nutné zadat do rozpisu témat závěrečných prací příslušné katedry v IS MU do 15. 3. daného roku. Je nutné zadat český a anglický název, vedoucího závěrečné práce. Po tomto datu budou hromadně otevřeny archivy závěrečných prací pro vložení elektronické podoby závěrečné práce.

Podmínky zadávání a požadavky na zpracování závěrečných prací (rozsah, podoba, termín odevzdání tištěné verze závěrečné práce, možnost udělení zápočtu za závěrečnou práci) jsou zcela v kompetenci vedoucího příslušného pracoviště a mohou být upřesněny v rámci tzv. oborových standardů dle pokynu děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV).

Metodiku zadávání a vypracovávání závěrečné práce stanovuje vedoucí práce.

2. Archiv závěrečné práce v IS MU

Závěrečná práce se vkládá v elektronické podobě do archivu závěrečné práce. Termín pro vložení závěrečné práce do archivu závěrečné práce je shodný s termínem pro odevzdání přihlášky k závěrečné zkoušce. Přesný termín pro vložení závěrečné práce je uveden v harmonogramu závěrečných zkoušek, který je zveřejněn od 1. 3. daného roku. Zpravidla je to 14 dní před stanoveným datem konání závěrečných zkoušek

Centrum celoživotního vzdělávání přebírá a zveřejňuje závěrečnou práci v archivu závěrečné práce až v okamžiku podání přihlášky k závěrečné zkoušce. Po tomto úkonu bude závěrečná práce v archivu závěrečné práce přístupná vedoucímu závěrečné práce.

Vložení závěrečné práce do archivu závěrečné práce se netýká účastníků doplňujících oborů (DPS) celoživotního vzdělávání (konkrétně se jedná o obory Doplňující studium speciální pedagogiky pro středoškolské pedagogické pracovníky, DPS Učitel odborných předmětů na středních školách, DPS Vychovatelství, DPS Pedagog volného času, DPS Fyzika pro ZŠ, DPS Chemie pro ZŠ). Dále se netýká účastníků oborů Studium pro výchovné poradce a Prevence sociálně patologických jevů, kteří byli přijati před akademickým rokem 2018/2019. U těchto oborů se pouze zadává téma závěrečné práce do rozpisu témat závěrečných prací příslušné katedry, a to nejpozději do termínu, který je shodný s termínem pro podání přihlášky k závěrečné zkoušce. Ostatní obory celoživotního vzdělávání závěrečnou práci do archivu závěrečné práce vkládají. Přehled oborů celoživotního vzdělávání, jejichž účastníci přijatí od akademického roku 2018/2019 musí zveřejňovat závěrečnou práci v IS MU, najdete zde.

Nejpozději 5 pracovních dnů před konáním závěrečné zkoušky musí být v archivu závěrečné práce nahrány posudky vedoucího a oponenta závěrečné práce.

3. Tištěná podoba závěrečné práce

Závěrečná práce v tištěné podobě se odevzdává na příslušné katedře (nejlépe vedoucímu závěrečné práce). Na termínu odevzdání se domluví účastník s vedoucím závěrečné práce. Informaci o podobě vazby závěrečné práce podá taktéž vedoucí závěrečné práce. 

 

Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání

Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek obdrží účastník celoživotního vzdělávání osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 

Jakmile budou osvědčení připravena (podepíše je pan děkan), budete informováni prostřednictvím univerzitního emailu.

Osvědčení si můžete převzít osobně v úředních hodinách Centra celoživotního vzdělávání. Mimobrněnským absolventům můžeme osvědčení zaslat poštou. 

K převzetí osvědčení je možné zmocnit jinou osobu písemnou plnou mocí opatřenou podpisem zmocnitele. Podpis není nutné ověřovat notářsky.