Závěrečné zkoušky a závěrečná práce

Termíny a rozpisy závěrečných zkoušek

Termíny závěrečných zkoušek jsou každoročně zveřejněny od 1. 3. daného roku. U každého termínu závěrečné zkoušky je uveden také termín pro odevzdání přihlášky, splnění předmětů, příp. i termín pro nahrání závěrečné práce do archivu závěrečné práce (liší se pro jednotlivé obory).

Jmenné rozpisy závěrečných zkoušek jednotlivých oborů budou zveřejněny po stanoveném datu sběru přihlášek.

UPOZORNĚNÍ:
Upozorňujeme, že konání závěrečné zkoušky bude ovlivněno aktuální epidemickou situací. V případě špatné epidemické situace mohou probíhat závěrečné zkoušky online, příp. může být konání závěrečné zkoušky ve stanovených termínech zrušeno.

O všech případných změnách budou účastníci celoživotního vzdělávání informováni na webových stránkách a univerzitním e-mailem. 

Mimořádné závěrečné zkoušky semestru PODZIM 2021

Stáhněte si rozpisy s termíny mimořádných závěrečných zkoušek semestru podzim 2021. 

Anglický jazyk
Asistent pedagoga - únor 2022 - účastníci přijatí na jaře 2021 a dříve
Asistent pedagoga - duben 2022 - účastníci přijatí na jaře 2021 a dříve
Studium pro asistenty pedagoga - únor 2022 - účastníci přijatí na podzim 2021
Studium pro asistenty pedagoga - duben 2022 - účastníci přijatí na podzim 2021
Behaviorální analytik, Behaviorální technik
Český jazyk
DPS Pedagog volného času
DPS Vychovatelství
DPS Učitel odborných předmětů na středních školách
Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ
Zeměpis
ICT koordinátor

Jmenný rozpis přihlášených účastníků bude zveřejněn po stanoveném datu sběru přihlášek.

DAPZE Zeměpis pro základní školy - 24. 1. 2022
DPS Učitel odborných předmětů na středních školách - 15. 1. 2022

UPOZORNĚNÍ:
Upozorňujeme, že konání závěrečné zkoušky bude ovlivněno aktuální epidemickou situací. V případě špatné epidemické situace může být konání závěrečné zkoušky ve stanovených termínech zrušeno.

O všech případných změnách budou účastníci celoživotního vzdělávání informováni na webových stránkách a univerzitním e-mailem. 

Závěrečná práce

1. Téma závěrečné práce v IS MU

Téma závěrečné práce je nutné zadat do rozpisu témat závěrečných prací příslušné katedry v IS MU do 30. 3. daného roku. Je nutné zadat český a anglický název, vedoucího závěrečné práce. Po tomto datu budou hromadně otevřeny archivy závěrečných prací pro vložení elektronické podoby závěrečné práce.

Podmínky zadávání a požadavky na zpracování závěrečných prací (rozsah, podoba, termín odevzdání tištěné verze závěrečné práce, možnost udělení zápočtu za závěrečnou práci) jsou zcela v kompetenci vedoucího příslušného pracoviště a mohou být upřesněny v rámci tzv. oborových standardů dle pokynu děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV).

Metodiku zadávání a vypracovávání závěrečné práce stanovuje vedoucí práce.

2. Archiv závěrečné práce v IS MU

Závěrečná práce se vkládá v elektronické podobě do archivu závěrečné práce. Termín pro vložení závěrečné práce do archivu závěrečné práce je shodný s termínem pro odevzdání přihlášky k závěrečné zkoušce. Přesný termín pro vložení závěrečné práce je uveden v harmonogramu závěrečných zkoušek, který je zveřejněn od 1. 3. daného roku. Zpravidla je to 14 dní před stanoveným datem konání závěrečných zkoušek

Centrum celoživotního vzdělávání přebírá a zveřejňuje závěrečnou práci v archivu závěrečné práce až v okamžiku podání přihlášky k závěrečné zkoušce. Po tomto úkonu bude závěrečná práce v archivu závěrečné práce přístupná vedoucímu závěrečné práce.

Vložení závěrečné práce do archivu závěrečné práce se netýká účastníků doplňujících oborů (DPS) celoživotního vzdělávání (konkrétně se jedná o obory Doplňující studium speciální pedagogiky pro středoškolské pedagogické pracovníky, DPS Učitel odborných předmětů na středních školách, DPS Vychovatelství, DPS Pedagog volného času). Dále se netýká účastníků oborů Studium pro výchovné poradce a Prevence sociálně patologických jevů, kteří byli přijati před akademickým rokem 2018/2019. U těchto oborů se pouze zadává téma závěrečné práce do rozpisu témat závěrečných prací příslušné katedry, a to nejpozději do termínu, který je shodný s termínem pro podání přihlášky k závěrečné zkoušce. Ostatní obory celoživotního vzdělávání závěrečnou práci do archivu závěrečné práce vkládají

Uvedené informace se netýkají oborů Studium pro asistenty pedagoga (přijatí od podzimu 2021), Behaviorální analytik - akreditovaný kvalifikační kurz, Behaviorální technik - akreditovaný kvalifikační kurz a Asistent behaviorálního analytika - akreditovaný kvalifikační kurz. Tyto obory závěrečnou práci nepíší. 

Nejpozději 5 pracovních dnů před konáním závěrečné zkoušky musí být v archivu závěrečné práce nahrány posudky vedoucího a oponenta závěrečné práce.

3. Tištěná podoba závěrečné práce

Závěrečná práce v tištěné podobě se odevzdává na příslušné katedře (nejlépe vedoucímu závěrečné práce). Na termínu odevzdání tištěné podoby závěrečné práce se domluví účastník s vedoucím závěrečné práce. Informaci o podobě vazby závěrečné práce podá taktéž vedoucí závěrečné práce. 

Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání

Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek obdrží účastník celoživotního vzdělávání osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 

Jakmile budou osvědčení připravena (podepíše je pan děkan), budete informováni prostřednictvím univerzitního emailu.

Osvědčení si můžete převzít osobně v úředních hodinách Centra celoživotního vzdělávání. Mimobrněnským absolventům můžeme osvědčení zaslat poštou. 

K převzetí osvědčení je možné zmocnit jinou osobu písemnou plnou mocí opatřenou podpisem zmocnitele. Podpis není nutné ověřovat notářsky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.