Úvod do výuky žáků s odlišným mateřským jazykem

Charakteristika programu:
Kurz představí základní principy a poznatky v oblasti vzdělávání a výuky žáků s odlišným mateřským jazykem (dále OMJ); zaměří se na praktické otázky a aktuální problémy této oblasti i návrhy jejich možných řešení.
Důraz bude kladen zejména na předání informací, které je možné využít v praktické výuce, ať už v prezenční či online formě. Účastníkům budou představeny metody výuky, učební materiály i alternativní metody práce s heterogenním či homogenním kolektivem. Stranou nezůstanou ani otázky adaptace a inkluze s reflexí potenciálně možných překážek při začleňování nově příchozích žáků s OMJ do školního prostřední z pohledu vedení školy, pedagogického sboru, třídního kolektivu, zákonných zástupců nebo žáka samotného.
Důraz bude kladen také na aktuální znění zákona ve vzdělávání dětí a žáků s OMJ, potažmo cizinců. Účastníkům budou představeny základy elementární komunikace se žákem s OMJ, zákonnými zástupci (nejčastěji rovněž cizinci), ale také se seznámí s rozvojem interkulturní senzitivity, která je základním předpokladem úspěšné komunikace s jedinci z jiných kultur.
Po absolvování kurzu budou účastníci schopni charakterizovat jevy typické pro žáky s OMJ, ovládat nejnovější metody, využívat znalosti nabyté v obou na sebe navazujících vzdělávacích kurzech ve vlastních vyučovacích hodinách a začlenit žáka s OMJ do školního i mimoškolního prostředí.
Kurz proběhne prezenční formou. Jedná se o blok workshopů s různými vyučujícími.

Požadované předpoklady uchazeče:
Kurz je určen pro absolventy bakalářských a magisterských vysokoškolských studijních programů vedoucích k získání kvalifikace pro regulovaná povolání pedagogického pracovníka. Toto je nutné doložit prostou kopií VŠ diplomu.

Profil absolventa:
Absolvent kurzu uplatní získané vědomosti a znalosti na všech stupních ZŠ, SŠ, ale i MŠ, ve vzdělávacích a integračních centrech.

PŘIHLÁŠKA

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.