Nový stipendijní program na podporu studentských aktivity

Pedagogická fakulta vyhlašuje od 1. 1. 2021 nový stipendijní program na podporu studentských aktivity. V rámci stipendijního programu mohou studenti získat stipendium až do výše 20 000 Kč.

15. 12. 2021

1. 1. 2022

Účinnost programu od

20 000 Kč

Maximální výše stipendia

250 000 Kč

Maximální částka vyhrazená na tento podprogram pro jeden akademický rok

O programu

Účelem programu je podpořit aktivity pořádané studujícími, které souvisí s předmětem jejich studia nebo dlouhodobým záměrem fakulty a reprezentují fakultu na veřejnosti (např. přednášky, diskuse, vzdělávací akce pro studenty a veřejnost, výstavy, divadelní představení atp.) .

Kdo může žádat

Stipendium mohou čerpat studující PdF MU v prezenčním nebo kombinovaném bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském nebo doktorském studiu.

Způsob podání žádosti

Žádost o stipendium s navrhovanou výší stipendia a dokladem o odborné garanci podává studující elektronicky (e-mailem) předsedkyni/předsedovi Komise pro podporu studentský aktivit PdF MU na e-mail stud.aktivity@ped.muni.c z nejméně 8 týdnů před termínem konání akce. Ve výjimečných a odůvodněných případech
může být žádost podána později

Formulář - závěrečná zpráva Formulář - žádost o stipendium

Hodnocení návrhů

Komisaři a komisařky hodnotí návrhy podle kritérií níže. Každé kritérium je hodnoceno zvlášť a pořadí je následně sestaveno podle aritmetického průměru hodnocení jednotlivých kritérií.

Kritéria hodnocení:

  • Důvěryhodnost: tradice daného projektu, zkušenosti žadatelů, kofinancování ze soukromých zdrojů.
  • Náplň: odborný přínos pro zúčastněné, kulturní přínos pro zúčastněné, rozvoj občanských dovedností, rozvoj dalších dovedností.
  • Produkce: odborná produkce projektu, kulturní produkce projektu, propagace PdF MU.
  • Zpracování: detailní odhad nákladu, plán propagace, časový plán realizace, detailní kritéria úspěšnosti projektu, personální zajištění.
  • Zaměření: spojitost projektu se vzdělávací činností fakulty, realizace v rukou studujících PdF MU, účast studujících PdF MU.

Související odkazy

Opatření děkana 1/2022 Stipendijní programy na PdF MU


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.