Projekt Erasmus+ AURORA: Rozhovor s Martinem Vrubelem

V lednu byl slavnostně ukončen projekt Erasmus+ AURORA. Přinášíme vám rozhovor s doktorem Martinem Vrubelem, který působí v Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání na naší fakultě. Společně s dalšími kolegy a kolegyněmi od nás i z jiných univerzit se podílel na projektu, který měl hned několik důležitých cílů v tématech zabývající se inkluzivním vzděláváním, genderem, demokratickými hodnotami a předcházení radikalismu.

7. 3. 2024 David Veverka Martin Vrubel

Bez popisku
O projektu ERASMUS+ AURORA

Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání spolupracoval na evropském rozvojovém projektu Erasmus + AURORA čtyři roky. Cílem projektu bylo rozšířit kurikulum indických a nepálských fakult vzdělávajících vyučující. Integrovat pedagogické přístupy z evropských zemí do Asie, tak aby zástupci mimoevropských institucí tyto přístupy přizpůsobili svému kulturnímu prostředí. Kolegyně a kolegové vytvořili spolu se zástupci z University of Cork, University of MalagaBabes-Bolyai University vzdělávací kurzy na uvedená témata, kterými prošli akademičtí pracovníci a pracovnice z univerzit v Indii a Nepálu, kteří daná témata dále předávají studujícím na svých fakultách. Jednou z významných aktivit projektu Aurora bylo čerpání inspirace účastnic a účastníků projektu přímo na evropských institucích. Naše pedagogická fakulta hostila takovéto setkání v polovině září 2023.

Jaké byly řešené oblasti témat v projektu AURORA a jaká v nich byla role za pedagogickou fakultu?

Projekt AURORA byl rozdělen do tří oblastí. První je oblast inkluzivního vzdělávání a rovnosti pohlaví, která byla velmi diskutovaná, abychom obě kategorie správně uchopili. Vzdělávání žen a jejich práva jsou v zemích jako jsou Indie a Nepál vnímána odlišně. Projekt byl v Indii pořádán pod univerzitou, kterou navštěvuje nejvíce studentek v celé zemi, přesto jejich celkový počet přibližně 30 000 je minimální z pohledu počet vysokoškolských studentů v Indii. Druhou oblastí byl radikalismus. Diskuse probíhala i na jiné rozlišnosti v pojetí, které je u nás a v Indii či Nepálu. Radikalismus je nutné vnímat vždy podle území, ve kterém se vyskytuje a následně řeší. Třetí oblastí byly demokratické hodnoty zahrnující lepší výchovu k občanství, tak aby lidé participovali na fungování společnosti. Všechny témata se nerozvíjela samostatně, ale pracovali jsme s nimi tak, abychom obohatili obsah vzdělávání budoucích učitelů v zapojených zemích. Našemu týmu to dávalo opravdu velký smysl.

Role MU byla ve vedení vývoje vzdělávacích modelů v oblasti inkluzivního vzdělání a rovnost pohlaví. Další rolí byla koordinace celé oblasti rozvoje všech tří modulů. V každé z těchto oblastí se nám podařilo vytvořit všechny moduly vzdělávání. V každé z nich jsme úspěšně proškolili učitele z fakult ze zapojených univerzit. Následně vznikly předměty, ve kterých učitelé předávají získané vědomosti dál svým studentům. Jsme rádi, že se nám cíl podařilo naplnit. Velký benefit vidím i v oblasti rozvoje zapojených institucí, které mohou navázat na již nyní ukončený projekt AURORA.

Vidíte potenciál v rozšíření vzniklých předmětů a kurzů do dalších institucí v Nepálu či Indii?

Cílem bylo převážně zapojení, které bude mít dlouhodobý charakter přímo ve spolupracujících univerzitách. Předávání kurzů záleží na způsobu fungování univerzit v daných zemích. V Nepálu si myslím, že by tento způsob mohl fungovat. Jejich systém je nastavený jinak než u nás. Mají jednu státní univerzitu, která má působiště po celém Nepálu. Tam vidím možnost toho, že by k takovému rozšíření mohlo dojít i na další pracoviště univerzity. U Indie je tento způsob jiný a komplikovanější, jelikož se jedná o velkou zemi s mnoha různými institucemi. Nelze tedy předpokládat, že by došlo k rozšíření kurzu nad rámec těch spolupracujících.

Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

setkání na MUNI

Univerzita v Málaze, Málaga, Španělsko
Tribhuvanova univerzita, Kathmandu, Nepál
Jak se vám spolupracovalo s institucemi z jiných kulturních prostředí, narazili jste na nějaké situace, ve kterých docházelo ke střetu kulturního smýšlení?

My máme určité zkušenosti z projektů, jelikož jsme se již zúčastnili hned několika podobných. Mezi dříve řešené projekty lze uvést například spolupráce se zeměmi, jako je Gruzie či Izrael, tedy zeměmi, které v mnoha oblastech uvažují podobně. Tento projekt byl první, kde byl mezi námi i cílovými zeměmi velký kulturní rozdíl. V začátcích projektu bylo tedy nutné si ujasnit, například i to, jak vnímáme pojem inkluzivní vzdělávání. Diskuse byla nutná, aby se nám podařilo dosáhnout stanovených cílů. Pomohlo nám i prodloužení projektu kvůli pandemii Covid-19. Z počátku projektu probíhala diskuze pouze na dálku v on-line prostředí. Nejdůležitější bylo, když jsme se mohli setkat a pochopit naše smýšlení osobně, ať už při návštěvě přímo v zapojených univerzitách v Indii, či Nepálu nebo i u nás na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Právě častá diskuse v začátcích projektu vedla ke správnému pochopení témat na obou stranách po celou dobu projektu až do jeho skončení.

Jaká témata patřila mezi nejvíce problematické z pohledu správného pochopení?

Nejvíce nás ovlivnil kulturní rozdíl ve vnímání témat, například u vzdělávání žen. To pro nás bylo jedno z nejsložitějších témat na správné předání partnerům. Přemýšlíme nad tím jinak než mimoevropští partneři, ale bylo důležité právě těmto kolegům z jiných institucí vysvětlit, že je to nutné a normální. Jiný byl i způsob organizace a fungování celého projektu, jelikož hlavním koordinátorem byl zástupce indické univerzity. Jejich systém organizace práce je odlišný a pro nás v některých momentech hůře uchopitelný. Povedlo se nám, ale vše vykomunikovat s partnery tak, aby spokojeni byli všichni zúčastnění.

Součástí projektu byl i vznik AURORA center, můžete přiblížit, jak tato centra fungují?

V Nepálu a Indii na zapojených univerzitách vznikla AURORA centra. Jejich cílem je pokračovat v udržování cílů projektu. Jedná se o studentské kluby, které musí být otevřené a přístupné všem, kteří mají o tuto tématiku zájem. Zapojení studenti mají v těchto centrech i aktivnější roli než při poslouchání přednášek. Jejich participace a zájem o řešená témata je zde zásadní.

„Osobně jsem slyšel hned několik prezentací samotných studentů, kteří jsou v centrech zapojeni a z nich bylo patrné, že tyto kluby mají smysl a studenti by se v nich měli sdružovat.“

Plánujete i nadále spolupráci s kontaktními centry AURORA?

My jako evropští partneři projektu (Česko, Rumunsko, Španělsko, Irsko) jsme poskytovali podporu přímo těm studentům, kteří jsou součástí těchto center. Obraceli se na nás, jelikož jejich vyučující nejsou vždy schopni jim ve všech ohledech poradit. Samotní učitelé se v řešených problémech hledali také. Všichni jsou připraveni studentům i nadále pomáhat. Zároveň se nám podařilo vytvořit konsorcium, kde se nám podařilo nastolit harmonii v rámci spolupráce našich prostředí.

Závěrečné ukončení projektu AURORA se uskutečnilo v Nepálu. Jak setkání probíhalo?

Setkání pro nás bylo zajímavé, jelikož obsahovalo ceremoniální složku i závěrečnou konferenci, kde místní partneři prezentovali své výstupy projektu ve svých institucích. Zároveň jsme diskutovali i o pokračování projektu. Jedním z výstupů budou on-line kurzy, které se budou věnovat všem třem modulům. Společně s kolegy jsme řešili i navazující projekty, které budou pozitivně ovlivňovat studující skupinu v co nejširší míře u klíčových partnerských zemí. Tento typ kurzu má tedy potenciál oslovit v on-line prostředí i všechny mimo zdi spolupracujících univerzit.

„Setkání v Nepálu bylo pro mě dobré. Země je menší a zapojené instituce mají v této zemi významný dopad na vzdělávání. V době setkání zde v Brně se kolegové z Nepálu bohužel nemohli zúčastnit, proto jsem rád, že jsme se mohli vidět u nich. Velmi milá byla i přítomnost samotných studentů.“

Chystáte tedy i podobné projekty se stejnými partnery?

Právě díky tomuto ukončenému projektu připravujeme navazující spolupráci na trochu jiné téma: Inkluzívní vzdělávání a rozvoj rané péče. Z tohoto projektu nám zůstává partner z Nepálu. Přidá se k nim i Bhútán, který má rozvoj rané péče přímo ve svých národních tématech v řešeném období. Cílem bude podpořit vzdělání v oblasti rané péče, což znamená podporu předčasně narozených dětí a jejich rodin. Vytvoříme i podpůrné skupiny rodin, které by mohly vzájemně o tématu diskutovat a najít podporu. Spolupráce se očekává se stejnými univerzitami z Nepálu, ale se zapojením jiných kateder, které k řešenému tématu mají blíže.

Zapojené instituce v projektu ERASMUS+ AURORA

Zdroj fotografií: Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání, Kalinga institute of Social Science, Masarykova univerzita


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.