Ceny děkana 2019/2020

Na základě posouzení odborné komise udělil děkan Pedagogické fakulty MU doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D. Cenu děkana 2019/2020 3 zaměstnancům fakulty a 12 studentům.

Všem oceněným gratulujeme.

6. 11. 2020

Přehled udělených Cen děkana 2019/2020

Cena děkana za humanitární a sociální činnost

 • Mgr. Pavel Sochor, Ph.D., Mgr. Bc. Jitka Novotná, Mgr. et Mgr. et Mgr. Bc. Lucie Hájková, Mgr. Tereza Mikulová, Mgr. Jana Baniariová (Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání)

Cena děkana se uděluje za vytvoření na Pedagogické fakultě MU kreativního prostředí, tzv. Open Art Studio, které podporuje umělecké aktivity a sociální inkluzi umělců s jinakostí. Aktuálně jsou ve studiu aktivní umělci s downovým syndromem či s poruchou autistického spektra. Většině z nich se díky aktivitám studia výrazně zvýšila kvalita života a společenský statut. Open Art Studio spolupracuje např. s Národním divadlem Brno, pro které umělci vytváří jedinečné plakáty, které zvou na umělecká představení.

Cena děkana za významný sportovní výkon

 • Alena Doleželová (Katedra primární pedagogiky)

Studentka se umístila na druhém místě v kategorii dvojic, na třetím místě v kategorii družstev a na devátém místě v kategorii žen na mistrovství světa v minigolfu, které se konalo v Číně v říjnu roku 2019. Jde o výrazný úspěch a dobrou reprezentaci České republiky i Pedagogické fakulty MU.

Cena děkana za významný umělecký čin

 • Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D., doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání, Pedagogická fakulta/Katedra sociologie Fakulty sociálních studií)

Obě oceněné se ve své vědecké práci zabývají tématy genderu a sexuality a výsledky svého bádání zprostředkovávají veřejnosti skrze jevištní formu stand-upu. Humor využívají jako prostředek zpřístupňující jejich poznatky a také jako nástroj angažované vědy, která nejen popisuje realitu, ale má i ambici ji proměnit tím, že publiku nabízí reflexi současných problémů a témat jako jsou genderová nerovnost, lidská práva nebo sexualita ve výchově a vzdělávání.

Cena děkana za příkladnou pedagogickou práci, výjimečný projekt 2019/2020

 • Mgr. et Mgr. et Mgr. Soňa Křížová, Ph.D.(Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky)

Výstupem výzkumu studentky je průvodce pro mladé lidi odcházející z institucionální výchovy, v níž strávili významnou část svého života. 10 instruktážních animovaných videí je mladým lidem k dispozici na webu konkrétního výchovného ústavu. Průvodce řeší kritické životní situace, kterým mladí lidé čelí v každodenním životě a které z důvodu omezených životních příležitostí neumí zvládat. Výběr situací a ověření efektivity jejich finální podoby je podloženo výzkumem studentky.

Cena děkana za významný tvůrčí čin zaměstnanců

 • prof. PaedDr. Radek Horáček (Katedra výtvarné výchovy)

Odborná přehledová kniha Sochařské Brno 1989-2019 / Sculpture in Brno 1989-2019  přináší výsledky týmového výzkumu sochařské tvorby ve veřejném prostoru, v řadě případů úplně poprvé shromažďuje a třídí výzkumné informace k některým sochám, takže nabízí výchozí materiál pro další odborné bádání. Text publikace je v češtině i angličtině, takže sochařské umění v Brně je díky této publikaci představeno i odborníkům a zájemcům ze zahraničí.

 • PhDr.  David Kroča, Ph.D. (Katedra českého jazyka a literatury)

Monografie Česká problémová dramatika šedesátých let 20. století je výsledkem dlouhodobé a soustavné badatelské práce Davida Kroči. Mimořádný přínos publikace nespočívá pouze v tom, že její autor jako první zevrubně mapuje tuto dramatickou linii a podrobuje ji citlivým a zasvěceným interpretacím, ale především v důsledném propojení literárněhistorického pohledu s literárněteoretickým.  Objevná je i samotná volba interpretovaných textů, jež v důsledku společenského vývoje na konci šedesátých let 20. století dnes patří k méně známým a nebyly mnohdy dostatečně reflektovány ani dobovou kritikou.

Cena děkana za významný tvůrčí čin studentů

 • Mgr. Radka Nedelčevová (Katedra anglického jazyka a literatury)

Mgr. Radka Nedelčevová ve své diplomové překladatelské práci rozhodla přeložit básně Dona Patersona s názvem Rain. V práci najdeme velmi zralé, čtivé verše, které respektují anglickou předlohu, ale naplňují také všechny podmínky pro to, abychom překlad hodnotili jako „neviditelný“, a tedy ekvivalentně zvládnutý. Rozbory propojují prozodické a formální aspekty překladu poezie s aspekty sociolingvistickými a toto propojení přístupů autorka velmi citlivě spojuje do inspirativní a čtivé, ale přitom nijak nezjednodušující moderní analýzy poezie z pozice moderního ekvivalentního překladu.

 • PhDr. Simona Kalová, Ph.D. (Katedra anglického jazyka a literatury)

Disertační práce - Accuracy Matters: Exploring the Accuracy of Advanced Learner English in Czech Tertiary Education | Na přesnosti záleží: zkoumání přesnosti žákovského jazyka u pokročilých studentů angličtiny v českém terciálním vzdělávání - zkoumá přesnost žákovského jazyka u pokročilých studentů anglické filologie a zabývá se i možnostmi, jak ji zvýšit. Cílem výzkumu bylo empiricky ověřit účinnost cílené didaktické intervence, zaměřené na zvýšení povědomí o chybách, které jsou považovány za typické pro české a slovenské mluvčí angličtiny jako cizího jazyka, a na snížení chybovosti jejich žákovského jazyka.

 • Bc. Barbora Veselá (Katedra anglického jazyka a literatury)

Tvůrčí počin Bc. Barbory Veselé je velmi výjimečný, protože kromě napsání kvalitní bakalářské práce vytvořila studentka samostatnou učebnici anglické výslovnosti Pronunciation with Jack: Say NO to Czech accent pro jakékoli české uživatele angličtiny jako cizího jazyka. Učebnice může být používána jak samouky, tak učiteli na jakémkoli stupni vzdělávání.

 • Mgr. et Mgr. Eva Rozinajová (Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky)

V diplomové práci Taktilní kniha jako prostředek k edukaci žáků se zrakovým postižením s vytvořenou autorskou pomůckou – taktilní pentalogií s názvem Vánoční trampoty studentka zrealizovala nápad vyrobit několik hmatových knih doprovázených výzkumným šetřením, ve kterém se zaměřila na práci žáků s vyrobenými hmatovými knihami. Studentka udržela vysokou kvalitu akademického textu a zároveň vyrobila pomůcky, které budou sloužit přímo dětem se zrakovým postižením a jejich rodinám.

 • Mgr. Bc. Sarah Dobiášová (Katedra německého jazyka a literatury)

Studentka v bakalářské práci Deutsche nomina instrumenti auf -er und ihre Äquivalente im Englischen und Tschechischen nebývale precizním způsobem popsala jednu sémantickou kategorii jmen  v němčině (nomina instrumenti končící na sufix -er), vyhledala k nim české a anglické  ekvivalenty a analyzovala jejich strukturu. Výsledky dovedla zobecnit a přinesla tak nové,  dosud nepublikované poznání v kontrastivní slovotvorbě.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.