VÝZKUMNÝ ZÁMĚR ŠKOLA A ZDRAVÍ pro 21. století ....  
MU 21 Řešitelé

  MU 21 Dílčí projekty

MU 21  Semináře

MU 21  Konference

MU 21 Texty

MU 21 Fotogalerie

MU 21 Kontakt

 
  Úvodem  
  Semináře   
  Texty  

 

 Odkazy:

 - příprava služební cesty
 - zpracování prezentace
 - zpracování výzkumných dat
 - úpravy rukopisu
 - software
 - informační zdroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ
2. KONFERENCE, BRNO 2006

(Klikněte, prosím na český název stati.

Chcete-li volit příspěvky podle jmen autorů, můžete si přepnout na jmenný rejstřík )

 


Úvod
INTRODUCTION
Evžen Řehulka
 
Výzkumný záměr Pedagogické fakulty MU: ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ RESEARCH INTENT OF THE FACULTY OF EDUCATION, MASARYK UNIVERSITY: SCHOOL AND HEALTH FOR THE 21ST CENTURY
Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
 
Statě
 
Evropská zdravotní strategie péče o zdraví dětí
EUROPEAN STRATEGY FOR HEALTHIER CHILDREN
Prof. MUDr. Jan Holčík, DrSc.
 
Hrozí nebezpečí pedagogické ergogenie?
DOES A DANGER OF PEDAGOGICAL ERGOGENICS THREATEN US? IS THERE A THREAT OF PEDAGOGICAL ERGOGENICS?
Prof. PhDr. Josef Maňák, CSc.
 
Pojetí problematiky státní školní a zdravotní péče v systému občanské společnosti CONCEPT OF STATE SCHOOLS AND HEALTHCARE IN CIVIC SOCIETY
Prof. PhDr. Marie Marečková, Dr.Sc.
 
K problematice hygieny na školách první republiky
HYGIENE IN FIRST REPUBLIC SCHOOLS
Doc. PhDr. František Čapka, CSc.
Doc. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
 
Některé otázky filozofie zdraví
SOME QUESTIONS OF PHILOSOPHY OF HEALTH
PhDr. Radovan Rybář, Ph.D.
 
Vývoj vybraných ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva v ČR
THE DEVELOPMENT OF SELECTED INDICATORS OF THE STATE OF HEALTH OF THE POPIULATION IN THE CZECH REPUBLIC

Prof. Ing. Milan Palát, CSc.
Ing. Oldřich Králík, CSc.

 
K aktuálním otázkám proměny základního vzdělávání v oblasti podpory zdraví
TO THE CURRENT ISSUES OF TRANSFORMATION OF PRIMARY AND LOWER SECONDARY EDUCATION IN THE HEALTH PROMOTION FIELD

PaedDr. Eva Marádová, CSc.

 
Školy podporující zdraví v Jihočeském kraji
HEALTH PROMOTING SCHOOLS IN THE REGION OF SOUTH BOHEMIA

MUDr.Bc. Markéta Kastnerová
MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.

Mgr. Dana
Kováčová
MUDr. Zdeněk
Velikovský

 
Učitelia a zdravotná výchova
TEACHERS AND HEALTH EDUCATION
PaedDr. Adriana Wiegerová, Ph.D.
 
Výchova ke zdraví z pohledu ředitelů základních škol
HEALTH EDUCATION FROM THE PRIMARY SCHOOL HEAD TEACHERS’ PERSPECTIVE
Mgr. PhDr. Leona Mužíková
 
Zdraví a životní styl žáků petrohradských škol
LIFE STYLE AND HEALTH OF SCHOOL-CHILDREN IN SAINT PETERSBURG
V. V. KOLBANOV
 
Skúsenosti z vyučovania predmetu "Výchova k zdraviu" na Fakulte Prírodných vied UKF v Nitre
EDUCATION EXPERIENCES IN THE SUBJECT “EDUCATION TO HEALTH AND HEALTHY LIFESTYLE “ AT THE FACULTY OF NATURAL SCIENCES CONSTANTINE THE PHILOSOPHER UNIVERSITY IN NITRA
PaedDr. Anna Sandanusová

RNDr. Barbora Matejovičová, Ph.D.

 
Zdravotní chování mládeže
HEALTH BEHAVIOR OF YOUNG PEOPLE

PhDr. Marie Říhová
MUDr.Ludmila Skálová

 
CINDI Health Monitor u studující populace
CINDI HEALTH MONITOR AT STUDENTS

MUDr.Ludmila Skálová
¨PhDr. Marie Říhová

 
Životní styl žáků ZŠ
LIFESTYLE OF PRIMARY SCHOOL PUPILS

Doc. MUDr. Marie Havelková, CSc.
MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. Michal Raus

 
K některým podmínkám utváření zdravých vztahů ve škole z pohledu učitelů ZŠ
ON SOME CONDITIONS OF ESTABLISHING HEALTHY RELATIONS AT SCHOOL FROM PRIMARY AND LOWER-SECONDARY TEACHER´S POINT OF VIEW
PhDr. Jaroslav Řezáč, CSc.
 
Názory třídních učitelů na způsoby ovlivňování zdraví svých žáků
CLASS TEACHERS‘ VIEWS ON THE METHODS TO INFLUENCE PUPILS‘ HEALTH

Doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.
Mgr. Jana Krátká

 
Pojem „Moje zdravie“ v sémantickom priestore dieťaťa
TERM “MY HEALTH” IN THE SEMANTIC SPACE OF A CHILD

PaedDr. Katarína Rusko
PaedDr. Soňa Kršjaková

 
Zdravie a choroba očami detí predškolského veku
HEALTH AND DISEASE IN THE MIND OF PRE-SCHOOL AGE CHILDREN

Mgr. Vladimíra Havalová

 
Výučba preventívnych odborov na lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach
EDUCATION OF PREVENTIVE SPECIALIZATIONS AT FACULTY OF MEDICINE, P. J. ŠAFARIK UNIVERSITY IN KOŠICE
prof. MUDr. Kamila Bernasovská, CSc.
 
Preestetické a estetické faktory podmiňující psychické zdraví žáka a učitele
PRE-AESTHETIC AND AESTHETIC FACTORS AS CONDITIONS OF PSYCHIC HEALTH OF PUPILS AND TEACHERS

Doc. PhDr. Vladimír Spousta

 
Znalosti žáků druhého stupně základní školy o některých způsobech zdobení těla a jejich zdravotních rizicích
THE KNOWLEDGE OF PUPILS IN THE SECOND GRADE OF PRIMARY SCHOOL ABOUT CERTAIN WAYS OF DECORATING THE HUMAN BODY AND ITS HEALTH RISKS

MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Doc. MUDr. Marie Havelková, CSc.
Mgr. Kateřina Vrbecká

 
Výcvik emočních a sociálních dovedností u dětí se syndromem ADHD/ADD
TRAINING OF EMOTIONAL AND SOCIAL SKILLS OF CHILDREN WITH ADHD/ADD SYNDROMES

Jana SOUKUPOVÁ

 
Citlivost –náctiletých ke školní zátěži (Analýza dotazníku stresových situací)
THE SENSITIVENESS OF TEENAGERS TO SCHOOL STRAIN (Analysis of a Questionnaire of Stress Situations)

PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

 
Copingové strategie u adolescentů v kontextu psychologie zdraví (předběžné výzkumné sdělení)
COPING STRATEGIES IN ADOLESCENTS IN THE CONTEXT OF PSYCHOLOGY OF HEALTH (Preliminary research report)

Alice Prokopová

 
Altruistické jednání a možnosti jeho rozvoje v podmínkách současné české školy ALTRUISTIC BEHAVIOUR AND THE POTENTIAL OF ITS DEVELOPMENT IN THE ENVIRONMENT OF PRESENT-DAY CZECH SCHOOLS

PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.

 
Potenciál empatie v podpore zdravých vzťahov
THE POTENTIAL OF EMPATHY IN SUPPORTING HEALTHY RELATIONSHIPS

Prof.PhDr. Eva SOLLÁROVÁ, Ph.D.
PhDr. Tomáš SOLLÁR, Ph.D.

 
Perfekcionizmus: Kauzálny vzťah medzi myslením, emóciami a patologickým správaním
OVERCOMING PERFECTIONISM BY EXPLORING CAUSAL RELATIONSHIPS BETWEEN COGNITIONS, EMOTIONS, AND BEHAVIOURS

Prof. PhDr. Michaela Buck, CSc.

 
Supervize jako forma podpory duševního zdraví sestry
SUPERVISION AS A FORM OF SUPPORT OF THE MENTAL HEALTH OF NURSES

Mgr. Kateřina Jičínská

 
Psychoteritorialita a konceptualizácia budúcich životných rolí v detstve
PSYCHO-TERRITORIALITY AND CONCEPTUALISATION OF FUTURE LIFE ROLES IN CHILDHOOD
Vojtech Haring, PhDr., PhD.
 
Škola a kvalita života u dětí a dospívajících
SCHOOL AND THE QUALITY OF LIFE IN CHILDREN AND ADOLESCENTS

Prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

 
Individuální přístup jako podmínka kvality života žáků
AN INDIVIDUAL APROACH AS A CONDITION OF QUALITY OF PUPIL’S LIFE

Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.

 
Struktura kvality života ve vztahu k pracovní zátěži učitelů
THE STRUCTURE OF QUALITY OF LIFE IN RELATION TO TEACHER`S WORK LOAD

PhDr. Oliva Řehulková
Doc. PhDr. Evžen Řehulka

 
Osobnostní a sociodemografické faktory jako determinanty životní spokojenosti učitelů PERSONALITY AND SOCIODEMOGRAPHIC FACTORS AS DETERMINERS OF THE TEACHERS’ LIFE SATISFACTION

PaedDr. Marta Rybičková

 
Selfmanagement učitele
SELF-MANAGEMENT OF TEACHER
Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
 
Zdravotní stav, životospráva a pracovní zátěž učitelů z projektu Zdravá škola
HEALTH CONDITION, LIFESTYLE AND WORKLOAD IN TEACHERS PARTICIPATING IN THE HEALTHY SCHOOL PROJECT

PhDr. Ludmila Kožená

 
Snížení rizikových faktorů vzniku kardiovaskulárních onemocnění intervenčními programy
REDUCTION OF RISK FACTORS OF CARDIOVASCULAR DISEASE DEVELOPMENT BY INTERVENTION PROGRAMS
Vlasta Blažková, PhDr.
 
Edukační styly učitele očima žáků
EDUCATIONAL STYLES OF TEACHERS FROM PUPILS’ POINT OF VIEW

PhDr. Ilona Gillernová, CSc.

 
Úloha učitele při vytváření příznivé atmosféry pro rozvíjení vyjadřovacích schopností žáků základní školy (na základě zkušeností z výzkumů v diplomových pracích)
THE TEACHER'S ROLE IN CREATING A CLASSROOOM ATMOSPHERE THAT PROMOTES THE DEVELOPMENT OF PRIMARY SCHOOL PUPILS' COMMUNICATION SKILLS (based on dissertation research )

PhDr. Ivana Kolářová, CSc.

 
Vliv pedagogických dovedností třídního učitele na klima třídy
THE INFLUENCE OF TEACHING SKILLS OF A FORM TEACHER ON THE CLASSROOM
PhDr. Jana VESELÁ, Ph.D.
 
Školský psycholog a školský špeciálny pedagog: kompetencie a vzájemná spolupráca v oblasti duševného zdravia
THE SCHOOL PSYCHOLOGIST AND THE SCHOOL SPECIAL PEDAGOGUE: COMPETENCIES AND MUTUAL COOPERATION WITH REGARD TO THE MENTAL HEALTH OF CHILDREN

PhDr. Dagmar Kopčanová

 
Klima školy: k otázkám spolupráce učitelů a školních psychologů
CLIMATE IN THE SCHOOL: WAYS O COOPERATION OF TEACHERS AND SCHOOL PSYCHOLOGISTS

Doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, PhD.
PhDr. Miroslava Čapková

 
Rehabilitační systém a doporučená cvičení při práci s poškozeným hlasem u učitelů
A REHABILITATION SYSTEM AND RECOMMENDED EXERCISES FOR TEACHERS WITH VOICE DISORDERS

MgA. Jana Frostová, Ph.D.

 
Depistáž závad a poruch chování u žáků základních škol
RESEARCHING THE DIFFICULTIES AND BEHAVIOURAL DISORDERS IN PRIMARY SCHOOL PUPILS

Prof. PhDr.Rudolf Kohoutek,CSc.
Mgr. Eva Filípková

 
Problém hyperaktivních dětí s poruchami soustředění: Pravděpodobné determinanty a možnosti prevence
THE PROBLEMS OF HYPERACTIVE CHILDREN WITH CONCENTRATION DISORDERS: PROBABLE DETERMINANTS AND PREVENTIVE POSSIBILITIES

Prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.

 
Životní styl mládeže jako příčina sociálního handicapu
YOUNG PEOPLE’S LIFESTYLE AS A CAUSE OF SOCIAL HANDICAP

Doc. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D.

 
Otázky edukace žáků s chronickým či jiným závažným onemocněním Z pohledu pedagoga - mezinárodní projekt
TIMSIS
ISSUES OF EDUCATION OF PUPILS WITH CHRONIC OR OTHER SERIOUS DISORDER IN TERMS OF A TEACHER – INTERNATIONAL PROJECT TIMSIS

PhDr. Dana Zámečníková, Ph.D.
MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Mgr. Ilka Vaďurová

 
Stratégia prevencie násilia v rezorte školstva v Slovenskej republike
STRATEGY FOR PREVENTION OF VIOLENCE IN THE SLOVAK SCHOOL SYSTÉM

PhDr. Eva Smiková

 
Úloha školy v prevenci komerčního sexuálního zneužívání dětí
ROLE OF THE SCHOOL IN COMMERCIAL SEXUAL CHILD ABUSE

PaedDr. Eva Marádová, CSc.

 
Vize uplatnění sociálního pedagoga v procesu ozdravení školy
VISION OF THE ROLE OF SOCIAL PEDAGOGUE IN making school healthier

PhDr. Tomáš Čech, Ph.D.

 
Školská sestra ako komunitná sestra pracujúca v prostrediach škôl
SCHOOL NURSE AS COMMUNITY NURSE WORKING IN SCHOOLS

Doc. PhDr. Mária Boledovičová, Ph.D.
PhDr. Erika Krištofová,
Mgr. Mária Semanišinová

 
Profesní orientace jako jeden z faktorů zdravého vývoje osobnosti dospívajících CAREER EDUCATION: AN IMPORTANT FACTOR OF THE HEALTHY DEVELOPMENT OF A YOUNG PERSON

Doc. PhDr. Zdeněk Friedmann, CSc.

 
Školní vzdělávací program – kvalita životního prostředí pro zdravý život v environmentálním projektu
THE SCHOOL EDUCATION PROGRAM – QUALITY OF ENVIRONMENT FRO THE HEALTHY LIFESTYLE IN AN EVIROMENAT PROJECT

RNDr. Mgr. Drahomíra Holubová

 
Jak uvažují studenti a učitelé o environmentálních tématech v kontextu podpory zdraví
THE WAY STUDENTS AND TEACHERS REASON ABOUT ENVIRONMENTAL ISSUES IN THE CONTEXT OF HEALTH SUPPORT
Doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
 
Tělesná výchova a výchova ke zdraví v českém a zahraničím školství
PHYSICAL EDUCATION AND HEALTH EDUCATION ON THE EDUCATIONAL SYSTEM IN THE CZECH REPUBLIC AND OTHER COUNTRIES

Doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Mgr. PhDr. Leona Mužíková

 
Různost pojetí výuky tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ
DIVERSITY IN CONCEPTION OF PHYSICAL EDUCATION AT THE FIRST CHOOL YEAR OF ELEMENTARY SCHOOLS

Mgr. Marek Trávníček

 
Podíl pohybových aktivit jako psychoprofylaxe sociálně-patologických jevů u mládeže PHYSICAL ACTIVITY PARTICIPATION AS A PSYCHOPROPHYLAXIS OF SOCIALLY PATHOLOGICAL FEATURES AMONG YOUNG PEOPLE

Doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.
Mgr. Daniela Jonášová

 
Využití a srovnání testových baterií při zkoumání zdravotně orientované zdatnosti žáků na 1. stupni ZŠ
EXPLOITATION AND COMPARISON OF TEST BATTERIES AT EXAMINING THE HEALTH-RELATED FITNESS OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN

Mgr. Jaroslav Vrbas

 
Aktuální poznatky k problematice vadného držení těla
PRESENT KNOWLEDGE ON THE PROBLEMS OF WRONG BODY POSTURE
Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
 
Prevenci nesprávného držania tela u Žižkov mladšieho školského veku
PREVENTION OF THE INCORRECT BODY-CONTROL AT SCHOOLCHILDREN OF YOUNG SCHOOL AGE

Mgr. Dagmara Kaščáková

 
Vstupní hodnocení individuálních posturálních stereotypů a vybraných funkčních svalových testů jako východisko pro sestavování cílených kompenzačních programů pro děti mladšího školního věku
IDENTIFICATION OF THE DRUG CONSUMPTION LEVEL IN THE 3RD, 4TH AND 5TH CLASSES IN 8 DIFFERENT BASIC SCHOOLS IN THE CITY OF PRAGUE.

MUDr. Jana Langmajerová
PaedDr. Marta Bursová, CSc.

 
Pády dětí očima projektu ELSPAC
CHILDREN´S FALLS FROM THE VIEW OF PROJECT ELSPAC

MUDr. Lubomír Kukla, CSc.

 
Prevence účasti dětí na dopravních nehodách v zrcadle rozsahu a forem dopravní výchovy dětí a mládeže ve vybraných zemích EU
PREVENTING CHILD PARTICIPATION IN ROAD ACCIDENTS – THE ROLE OF TRAFFIC SAFETY EDUCATION IN EU COUNTRIES

Doc. RNDr. PhDr. Mojmír Stojan, CSc.

 
Drogy, budoucí lékaři a pedagogové na MU
DRUGS, FUTURE DOCTORS AND PEDAGOGUES AT MU
MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Doc. MUDr. Marie Havelková, CSc.
 
Využitie pracovných listov v učive o drogách
POSSIBILITIES OF USING THE WORKSHEETS IN EDUCATION ABOUT DRUG PREVENTION

RNDr. Barbora Matejovičová, Ph.D.
PaedDr. Anna Sandanusová
PaedDr. Jana Schlarmannová, Ph.D.

 
IDENTIFICATION OF THE DRUG CONSUMPTION LEVEL IN THE 3RD, 4TH AND 5TH CLASSES IN 8 DIFFERENT BASIC SCHOOLS IN THE CITY OF PRAGUE.

Carin Prieto Cruz, Mgr.

 
GHPS - GLOBAL HEALTH PROFESSIONAL SURVEY
GHPS - GLOBAL HEALTH PROFESSIONAL SURVEY

Doc. MUDr. Karel Dohnal, CSc.

 
Normální je nekouřit pro 2. třídu ZŠ – II. etapa
NON SMOKING IS THE NORM FOR 2ND GRADE OF PRIMARY SCHOOL – STAGE II

PhDr. Mgr. Iva Žaloudíková
Prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc.

 
Fajčenie a sexuálne správanie stredoškolskej mládeže.
SMOKING AND SEXUAL BEHAVIOUR OF SECONDARY SCHOOL YOUTH

Doc. RNDr. Andrej Pavúk, CSc.

 
Vplyv reaktívnych foriem kyslíka u fajčiarov v patogeneze ochorení dýchacieho systému THE INFLUENCE OF REACTIVE SPICIES OF OXIGEN FOR SMOKERS IN PATOGENESY OF RESPIRATORY SYSTEM

MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.
prof. MUDr. Kamila Bernasovská, CSc.

 
Obsahová dimenze rámcově vzdělávacího programu pro základní školu vzhledem k nabídce a kvalitě školního stravování ve školách současnosti
A COMPARATIVE STUDY CONTRASTING THE CONTENT OF HEALTH EDUCATION SYLLABUS* WITH THE OFFER AND QUALITY OF MEALS PROVIDED BY SCHOOL CANTEENS IN THE CZECH REPUBLIC

Mgr. Lenka Fialová

 
Stravovací návyky, důležitá součást životního stylu

MUDr. Šárka Andělová, CSc.
Bc. Kristýna Drabinová

 
Stravovacie návyky Žižkov mladšieho školského veku vo vzťahu k zdraviu
DIETARY HABITS AND HEALTH OF PRIMARY SCHOOL CHIDREN

Prof. PaedDr. Jozef Liba, PhD.
PaedDr. Alica Petrasová, PhD.

 
Stravovanie žiakov v rómskej komunite Bystrany
THE EATING HABITS OF PUPILS IN THE GYPSY COMMUNITY IN BYSTRIAN

Ing. Ivona Paveleková, CSc.
Ing. Viera Peterková, PhD.

 
Omezení výživy pro silně somaticky a mentálně retardované děti
RESTRICTIONS IN NUTRITION OF SEVERELY SOMATICALLY AND MENTALLY HANDICAPED CHILDREN

Michaela POLANSKÁ

 
Hodnotenie vedomostí žiakov z oblasti zdravej výživy
EVALUATION OF PUPILS` KNOWLEDGE IN THE AREA OF HEALTHY EATING HABITS

Ing. Ivona Paveleková, CSc.
Ing. Viera Peterková, PhD.

 
Informovanost žáků základní školy v oblasti poruch příjmu potravy a stravovacích návyků
PUPILS`AWARNESS IN THE AREA OF FOOD INTAKE DISORDERS AND EATING HABITS

PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.

 
Poruchy příjmu potravy – informovanost a prevence u žáků na 2.stupni základních škol v Brně
FOOD INTAKE DISODERS – AWARNESS AND PREVENTION OF PUPILS OF THE SECOND SHCOOL YEAR AT ELEMENTARY SCHOOLS IN BRNO

MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
Doc. MUDr. Marie Havelková, CSc.
Lenka Procházková

 
Současné názory na obezitu a nadváhu u běžné populace dětí a dospělých
PRESENT VIEWS ON OBESITY AND OVERWEIGHT IN COMMON POPULATION OF CHILDREN AND ADULTS

Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.

 
Motivy stravovacích zvyklostí a obezita v rodině
EATING HABIT MOTIVATION AND OBESITY IN A FAMILY

Mgr. Jitka Pokorná
Mgr. Miroslav Světlák

 
Stravovacie zvyklosti adolescentov a zdravotné riziká
ADOLESCENT EATING HABITS AND HEALTH RISKS

Ing. Aurel Dostál, PhD.
MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.

 
Význam ovocia vo výžive detí
IMPORTANCE OF FRUIT IN CHILDREN NUTRITION

RNDr. Tünde Pokorná, PhD
Mgr. Krisztína Seresová
prof. Ing. Ján Matuškovič, PhD.

 
Používání potravinových doplňků v různých věkových skupinách
USAGE OF FOOD SUPPLEMENTS AT VARIOUS AGE STAGES

Doc. MUDr. Jitka Hanzlová, CSc.
Alžbeta Hanzlová

 
Přítomnost ortuti v rybách – vhodná potravina pre deti?
THE PRESENCE OF MERCURY IN FISH – IS IT A SUITABLE FOOD FOR CHILDREN?

MVDr. Tatiana Kimáková, PhD.
prof. MUDr. Kamila Bernasovská, CSc.

 
Riziká ohrozenia zdravia dojčeného dieťaťa ochratoxínom A.
HEALTH RISK OF BREASST-FED INFANTS OF OCHRATOXIN „A“

Ing. Aurel Dostál, PhD.
MUDr. Ľubica Jakušová, Ph.D.

 
Speleoterapia respiračních ochorení detí. Liečba prostredím?
SPELEOTHERAPY OF CHILD RESPIRATORY DISORDERS – A TREATMENT BY THE USE OF SUBTERRANEAN ENVIRONMENT

MUDr. Juraj Juhász
MVDr. Tatiana Kimáková, Ph. D.
prof. MUDr. Kamila Bernasovská, CSc.

 
Ergonomie a současná škola
ERGONOMICS IN THE CONTEXT OF CONTEMPORARY EDUCATION

PaedDr. Ing. Josef Pecina, CSc.
Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

 
Vliv počítače na sociální, psychické a fyzické zdraví učitelů
THE IMPACT OF INFORMATION TECHNOLOGIES ON TEACHERS’ SOCIAL, MENTAL, AND PHYSICAL HEALTH

Doc. Ing. Jiří STRACH, CSc.

 
Poznávání světa nevidomých pomocí metod dramatické výchovy
HOW THE BLIND ENCOUNTER THE WORLD THROUGH DRAMA EDUCATION

PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.
MgA. Lenka Remsová

 
K ozdravné funkci humoru ve škole
Doc. PhDr. Jiří Sedlák, CSc.
 


 

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Příjemce: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno

Hlavní řešitel: Doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.

Identifikační kód záměru: MSM0021622421

Trvání: 2005-2010

 
 Poskytovatel :

 Ministerstvo školství,
 mládeže a tělovýchovy
 
 
Příjemce :
 Masarykova univerzita
 Žerotínovo nám. 9
 601 77  Brno

 Hlavní řešitel :
 Doc. PhDr. Evžen
 Řehulka, CSc.

 

 
Identifikační kód
 záměru:
 
 MSM0021622421
 

 
Trvání :
 
2005 - 2010

Aktuální zprávy z činností našeho pracovního  týmu výzkumného záměru:


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... pozvánka


16. listopad 2009 - Seminář "Škola, zdraví a přírodní klima" ....... program


24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21  ... pozvánka

24. - 26. srpna 2009
5. mezinárodní  KONFERENCE ŠKOLA A ZDRAVÍ 21 ... PŘIHLÁŠKA
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... program
12. květen 2009 - Seminář "ŠKOLA, ZDRAVÍ A UČITEL" ....... pozvánka

10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... pozvánka
10. březen 2009 - Seminář "ŠKOLA A ZDRAVÍ VE FILOZOFICKÝCH A HISTORICKÝCH SOUVISLOSTECH" ....... program