CZ | EN

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ - ÚVODEM

Výzkumný záměr ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ představuje široký multidisciplinární projekt, na jehož řešení se podílejí odborníci společenských a přírodních věd zabývající se zejména vzděláváním učitelů, tedy pedagogové, psychologové, didaktici, lékaři a další odborníci, s cílem rozpracovat paradigma moderní světové zdravotní politiky a filozofie do života současné školy.
 

Projekt se zabývá problematikou zdravého životního stylu a zdravotního chování, které škola může a má ovlivňovat, a chce dát škole informace, které by umožnily zefektivnit výchovu ke zdraví, zejména mladé generace. Hlavním cílem projektu je komplexní pohled na zabudování problematiky zdraví v jeho složce tělesné, psychické a sociální do základního školního vzdělání, řešení metodologických a metodických otázek v koncepci výchovy ke zdraví a ověření evaluačních nástrojů pro zjišťování efektivity utváření zdravotní uvědomělosti a odpovědnosti (dovedností, vědomostí, postojů, percepčních a hodnotících schémat, chování atd.) žáka a školy jako instituce. Prostředí školy je zásadní determinantou zdraví, která se realizuje v životním období, kdy se formují celoživotní sociální a zdravotní návyky.

Slovy Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ (2002) je ”zdraví člověka  v současnosti chápáno jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Je utvářeno a ovlivňováno mnoha aspekty, jako je styl života, zdravotně preventivní chování, kvalita mezilidských vztahů, kvalita životního prostředí, bezpečí člověka atd.. Zdraví je předpokladem pro aktivní a spokojený život a pro optimální pracovní výkonnost. Proto je také jednou z priorit základního vzdělávání.”

Cíle a úkoly projektu výzkumného záměru vycházejí z materiálů Světové zdravotnické organizace (SZO/WHO) ZDRAVÍ 21 a následného vládního usnesení k Dlouhodobému programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ze dne 30. října 2002, z rozpracování těchto závěrů do školských dokumentů a je inspirován myšlenkami Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (kap. 6.8. Člověk a zdraví).

 


 

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Příjemce: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno
Hlavní řešitel: prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
Identifikační kód záměru: MSM0021622421
Trvání: 2005-2010