CZ | EN

ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ

Výzkumný záměr ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ představuje široký multidisciplinární projekt, na jehož řešení se podílejí odborníci společenských a přírodních věd zabývající se zejména vzděláváním učitelů, tedy pedagogové, psychologové, didaktici, lékaři a další odborníci, s cílem rozpracovat paradigma moderní světové zdravotní politiky a filozofie do života současné školy.

Projekt se zabývá problematikou zdravého životního stylu a zdravotního chování, které škola může a má ovlivňovat, a chce dát škole informace, které by umožnily zefektivnit výchovu ke zdraví, zejména mladé generace. Hlavním cílem projektu je komplexní pohled na zabudování problematiky zdraví v jeho složce tělesné, psychické a sociální do základního školního vzdělání, řešení metodologických a metodických otázek v koncepci výchovy ke zdraví a ověření evaluačních nástrojů pro zjišťování efektivity utváření zdravotní uvědomělosti a odpovědnosti (dovedností, vědomostí, postojů, percepčních a hodnotících schémat, chování atd.) žáka a školy jako instituce. Prostředí školy je zásadní determinantou zdraví, která se realizuje v životním období, kdy se formují celoživotní sociální a zdravotní návyky.

Zdraví pro všechny ve 21. století

Rozpracování programu Světové zdravotnické organizace Zdraví pro všechny ve 21. století na podmínky ČR
Na 51. světovém zdravotnickém shromáždění v květnu 1998 se členské státy Světové zdravotnické organizace usnesly na deklaraci, která formulovala základní politické principy péče o zdraví v jeho nejširších společenských souvislostech. Zdraví je v deklaraci, obdobně jako v české ústavě, stanoveno jedním ze základních lidských práv a jeho zlepšování hlavním cílem sociálního a hospodářského vývoje. Uskutečňování této zásady vyžaduje spravedlnost a solidaritu, všeobecný přístup ke zdravotním službám, založeným na současných vědeckých poznatcích, dobré kvalitě a udržitelnosti pozitivního rozvoje. Deklarace byla přijata, aby zdůraznila a podpořila program Světové zdravotnické organizace Zdraví pro všechny ve 21. století.

Výklad základních pojmů. Úvod do evropské zdravotní strategie
Program Zdraví 21 představuje osnovu pro přípravu, realizaci i hodnocení zdravotní politiky. I když bývá často nazýván programem Světové zdravotnické organizace (SZO), nejde ve skutečnosti o její vlastní představu. Jde o výraz zájmu o zdraví vyjadřovaný jednotlivými členskými zeměmi a o projev sdílené odpovědnosti za zdraví.

Rok 2011
Mobbing jako negativní fenomén...
Mobbing jako negativní fenomén v prostředí základních škol

Autor: Čech Tomáš
Mapování drogové scény...
Mapování drogové scény, aktivit a úrovně
protidrogové prevence na Masarykově univerzitě

Autor: Kachlík Petr
Health Education

Czech-Slovak Experiences

Autor: Řehulka Evžen, Sollárová Eva

Studie k výchově ke zdraví
Studie k výchově ke zdraví

Autor: Řehulka Evžen
Education and Healthcare
Education and Healthcare

Autor: Řehulka Evžen
Health Literacy through Education
Health Literacy throught Education

Autor: Řehulka Evžen
7. Mezinárodní konference Škola a zdraví 21
Anotace - sborník abstraktů
27. – 29. června 2011
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Editor: Řehulka Evžen
Výchova ke zdraví
Podněty ke vzdělávacím oblastem

Autor: Řehulka Evžen
Health education
Initiatives for Educational Areas

Autor: Řehulka Evžen
Rok 2010
Health Education: International experiences
International experiences

Autor: Řehulka Evžen
Výchova ke zdraví: Mezinárodní zkušenosti
Mezinárodní zkušenosti

Autor: Řehulka Evžen
Zdravotně orientovaná zdatnost dětí mladšího školního věku
Analýza vybraných ukazatelů

Autor: Jaroslav Vrbas
Více informací

Škola, pohyb a zdraví
Výzkumné výsledky a projekty

Autor: Vladislav Mužík, Petr Vlček et al.
Více informací

Zdravotně znevýhodněná rodina
Zdravotně znevýhodněná rodina aneb klopýtání životem

Autor: Veselá Jana
Více informací

6. Mezinárodní konference Škola a zdraví 21
Anotace - sborník abstraktů
30. srpna - 1. září 2010
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity

Editor: Řehulka Evžen
Více informací

Podněty pro implementaci výchovy ke zdraví do školních vzdělávacích programů
Autor: Mužíková Leona
Více informací

Health Education: Contexts and Inspiration
Výchova ke zdraví: souvislosti a inspirace

Autor: Řehulka Evžen

Papers on Health Education
Příspěvky k výchově ke zdraví

Autor: Řehulka Evžen

Rok 2009
Aktuální otázky dopravní výchovy
Autor: Stojan Mojmír

Zdravotní gramotnost a její role v péči o zdraví
K teoretickým základům cesty ke zdraví

Autor: Holčík Jan
Více informací

Obecné otázky výchovy ke zdraví
Autor: Řehulka Evžen
Více informací

Aktuální otázky výchovy ke zdraví
Autor: Řehulka Evžen
Více informací

Topical Issues in Health Education
Aktuální otázky výchovy ke zdraví

Autor: Řehulka Evžen

Problematika dopravní výchovy na ZŠ a SŠ v etapě řešení 2009
Problematika dopravní výchovy na ZŠ a SŠ v etapě řešení 2009

Autor: Stojan Mojmír

General Issues in Health Education
Obecné otázky výchovy ke zdraví

Autor: Řehulka Evžen

Rok 2008
Dopravní výchova dětí a mládeže jako jeden z pilířů ochrany zdraví a prevence úrazů
Autor: Stojan Mojmír

4. Mezinárodní konference Škola a zdraví
Přehled anotací - sborník abstraktů
36. Mezinárondí konference pro podporu zdraví a mládeže
Škola a zdraví pro 21. století
25. - 27. srpna 2008

Editor: Řehulka Evžen
Více informací

Quality of Life
Quality of Life in the Contexts of Health and Illness
Kvalita života v souvislostech zdraví a nemoci

Autor: Řehulka Evžen, Oliva Řehulková, Marek Blatný, Jiří Mareš

Social and Health Aspects of Health Education
Sociální a zdravotní aspekty výchovy ke zdraví

Autor: Řehulka Evžen

Contemporary School Practise and Health Education
Praxe současné školy a výchova ke zdraví

Autor: Řehulka Evžen

Contemporary Discourse on School and Health Investigation
Současný diskurs zkoumání školy a zdraví

Autor: Řehulka Evžen

Dopravní výchova v RVP pro 2. stupeň ZŠ
Část I.: Obecná analýza s příklady implementace

Autor: Stojan Mojmír

Dopravní výchova v RVP pro 1. stupeň ZŠ
Analyticko-syntetická sonda

Autor: Stojan Mojmír

Prevence závislostí ve škole
Autor: Řehulka Evžen
Více informací

Dopravní výchova v RVP pro 2.stupeň ZŠ
Část II.: Využití učiva 2. stupně ZŠ pro dopravní výchovu

Autor: Mojmír Stojan

Rok 2007
School and Health 21 (2)
Výzkumný záměr Pedagogické fakulty MU: ŠKOLA A ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ RESEARCH INTENT OF THE FACULTY OF EDUCATION, MASARYK UNIVERSITY: SCHOOL AND HEALTH FOR THE 21ST CENTURY

Autor: Řehulka Evžen

Rok 2006
Škola a zdraví 21 1
volume 1
1. díl

Autor: Řehulka Evžen
Více informací

Škola a zdraví 21 1
volume 2
2. díl

Autor: Řehulka Evžen
Více informací

Rok 2005
Pohyb a duševní zdraví
Autor: Řehulka Evžen, Marie Blahutková, Šárka Dvořáková
Více informací

Rok 2004
Teachers and Health 6
Autor: Řehulka Evžen
Více informací

Rok 2003
Teachers and Health 5
Autor: Řehulka Evžen
Více informací

Rok 2001
Psychologické otázky adolescence
Autor: Řehulka Evžen, Oliva Řehulková
Více informací

Zprávy o řešení VZ za rok 2007 a 2008
Cílové zaměření vzdělávací oblasti

  • poznávání zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty
  • pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným prostředím a atmosférou příznivých vztahů
  • poznávání člověka jako biologického jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě prostředí

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Příjemce: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno
Hlavní řešitel: prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
Identifikační kód záměru: MSM0021622421
Trvání: 2005-2010