Matematický slovník


CZECH ENGLISH
zadaný, známý předem preassigned
zachovává relaci preserves the relation
zachovávající preserving
zachovávající úhly angle-preserving
zajišťovat ensure
základna (geometrického tělesa) foot
základní fundamental
základní, primární primary
zákon law
zákon absorpce absorption law
zákon vyloučeného třetího law of excluded middle
zakřivení, křivost bending
záměna replacement
záměna (x za y) replacing (x by y)
záměna a, b interchanging a and b
záměnný permutable
zanedbat neglect
zanedbatelný neglecting
zaokrouhlit round-off
zaokrouhlování rounding-off
záporně definitní negative definite
záporný negative definite
zavedeme označení let us agree upon the following symbolic
závěr conclusion
závěr corrolary
záviset depend
závislost dependence
závislý dependent
závitnice, šroubovice helix
závorka bracket
závorka parenthesis
závorka (složená) brace
zbytek remainder
zbytek residue
zbytek (při dělení) excess
zbytek (při dělení) remainder
zdali, zda whether
zdola omezený bounded below
zerový okruh (resp. Pologrupa) zero (or null) ring (resp. semigroup)
zesílení věty strengthening of a theorem
zhora omezený bounded above
získat obtain
získat receive
zjednodušení, simplifikace simplification
zjemnění refinement
zkosený kužel frustum of the cone
zkoumat investigate
zkr. (zkráceně) abb. (abbreviate)
zlomek fraction
znak symbol
znaménko, znamení sign
znázornit diagramem visualize by means of a diagram
zobecnění generalization
zobecněný generalized
zobrazení mapping
zobrazení na surjection
zobrazit mapping
zpracování dat data processing
způsob manner
zřejmý obvious
zrychlení konvergence acceleration of the convergence
ztotožnění identification
ztotožnit identify
ztotožnit (ztotožnění) identify (identified)
zúplnění completion
zůstává nezměněn remain unchanged
zůžení zobrazení restriction of mapping
zvolme pevně fixed


Aktualizováno: 13.1.1998
Autor: HORT & FILOVÁ