Matematický slovník


CZECH ENGLISH
jádro homomorfismu kernel of the homomorphism
jakobián jacobian
jazyk language
je označen is denoted by
je prvkem množiny is included in a set
jeden je inversní druhému each is the mutually inverse of the othe
jedenáctiúhelník hendecagon
jedině tehdy if and only if
jediný one and only one
jediný only one
jediný sole
jediný unique
jednička unity
jednobodové kompaktní rozšíření one-point compactification
jednočlen monomial
jednoduchá algebra simple algebra
jednoprvková množina singleton
jednoprvkový one-element
jednoprvkový single-element
jednostranné (dělení) one-side (division)
jednotka unity
jednotka svazu lattice unity
jednotkový, jednotka unit
jednoznačně komplementární uniquely complemented
jednoznačně určený uniquely determined
jednoznačnost unicity
jednoznačnost, unicita uniqueness
jednoznačný single-valued
jehlan pyramid
jestli, jestliže, když if
jet jet
jev event
jistota (v pravděpodobnosti) certainty
jistý certain
již already
jmenovatel denominator


Aktualizováno: 13.1.1998
Autor: HORT & FILOVÁ