Matematický slovník


CZECH ENGLISH
racionální rational
řád order
řada progression
řádek row
radiální radial
radián radian
radikál radical
rameno úhlu arm of an angle
rastr raster
reálná část real part
reálná funkce real-valued function
reálné číslo real number
reálný real
reciproký reciprocal
redukce reduction
redukční (algoritmus) reduction (algorithm)
redukovaný reduced
redundance redundancy
reflexivita reflexivity
reflexivní reflexive
regrese regression
regulace regulation
regularizátor regularizer
regulární regular
regulární pologrupa (s krácením) semigroup with the cancellation low
regulárnost regularity
rektifikace rectification
rekurenktní recurrent
rekursivní recursive
relace relation
relace "mezi" betweenness
relace částečného uspořádání partial ordering relation
relace ekvivalence equivalence relation
relace tolerance tolerance (relation)
relace tolerance tolerance relation
relace uspořádání order relation
relační soustava relation systém
relační systém relational systém
relaxační metoda relaxation method
reper frame
representace representation
representant representant
representant representative
representovatelnost representability
řešení solving
řešení (podstatné jméno) solution
residuový residual
řešit solve
řešitelná grupa soluble group
řešitelná grupa solvable group
řešitelnost solvability
řešitelný solvable group
resolventa resolvent
restrikce restriction
resultant eliminant
řetěz (v algebraické lingvistice) string
řetězec chain
retrakce retraction
revidovaná metoda revised method
řez cut
rostoucí řetězec ascending chain
rot (rotor vektorového pole) curl
rotace rotation
rovina plane
rovinný planar
rovinný (graf) planar (graph)
rovnice equation
rovnice o jedné neznámé equation in one unknown
rovnoběžník parallelepiped
rovnoběžník parallelogram
rovnoběžný parallel
rovnoběžný, rovnoběžka parallel
rovnost equality, equality relation
rovný equality, equality relation
rozdělení (rozložení) pravděpodobnosti probability distribution
rozdíl difference
rozklad decomposition
rozklad (na třídy) partition
rozkládat se, rozpadat se decompose
rozložení distribution
rozložený na třídy partioned into classes
rozložitelnost decomposability
rozložitelnost (na činitele) factorability
rozložitelný decomposable
rozložitelný reducible
rozměrnost, dimensionalita dimensionality
rozptyl sparsity
rozšíření extension
rozšíření tělesa field extension
rozšíření zobrazení extensions of mappings
rozšířit extend
rozštěpený, štěpit se split
roztínání (v topologii) dissection
rozvoj (taylorův) expansion
russellův paradox russell's paradox
růst increase
různé prvky distinct elements
různý od nuly differing from 0


Aktualizováno: 13.1.1998
Autor: HORT & FILOVÁ