Matematický slovník


CZECH ENGLISH
účelová funkce objective function
úhel angle
úhlový angular
úhlový defekt trojúhelníka excess of triangle
úloha problem
úloha obchodního cestujícího travelling salesman problem
ultrafiltr ultrafilter
úměra proportion
umístění placing
umístit kdekoliv it can be placed anywhere
úmluva convention
umocnit involve
umocňování involution
unární unary
uniformita uniformity
uniformní (prostor) uniform (space)
unikoherentní unicoherent
unimodulární unimodular
unitární unitary
univalentní univalent
universální algebra abstract algebra
universální, obecný universal
úplně aditivní complete additive
úplně aditivní completely additive
úplně neuspořádaná množina completely unordered set
úplně neuspořádaná množina, antiřetězec antichain
úplně uspořádaná množina totally ordered set
úplné uspořádání complete ordering
úplné uspořádání full order
úplné uspořádání total order
úplnost completeness
úplný full
úplný graf complete graph
úplný svaz complete lattice
úprava (rovnice) rearrangement (the equation)
upravit, přeskupit rearrange
určenost determinancy
určující determining
úroveň abstrakce level of abstraction
úsečka abscissa, abscissae
úsečka segment (of line)
úsek, úseč section, segment
usměrněná množina directed set
usměrněný shora up-directed
usměrněný zdola down-directed
usměrnitelný directable
uspořádané dvojice ordered pairs
uspořádání ordering
uspořadatelná (grupa) orderable (group)
úvaha consideration
uzávěr closure
uzávěrová operace closure operation
uzávěrový operátor closure operator
uzávěrový systém closure systém
uzávorkování bracketing
uzavřený closed
uzavřený ke konečným průnikům finite intersection property
uzel, smyčka knot
užití utilizing


Aktualizováno: 13.1.1998
Autor: HORT & FILOVÁ