Matematický slovník


CZECH ENGLISH
kanonický canonic, canonical
kardinální číslo cardinal number
kardioda cardioid
kartézské souřadnice cartesian coordinates
kartézský součin cartesian product, set product
kategorický categorical
kategoričnost categoricity
kategorie category
katenoid catenoid
kausální causal
když, jestli, jestliže when
když a jen když if and only if
kinematika kinematics
kladně definitní positive definite
kladný plus
kladný positive
klasický classical
klasifikace classification
klesající funkce decreasing function
klesající posloupnost descending sequence
koaxiální coaxial
kód code
kódování coding
koeficient coefficient
kofinální cofinal
kofunkce cofunction
kogradient cogradient
koherentní coherent
kohomologie cohomology
kohomotopie cohomotopy
koinciální cointial
koincidence coincidence
koincidentní coincident
kojádro cokernel
kolineární collinear
kolmost perpendicularity
kolmý erect
kolmý orthogonal
kolmý perpendicular
kombinace combinations
kombinatorická analýza combinatorial analysis
kombinatorický combinatorial
komolý kužel blunted cone
kompakt compactum
kompaktifikace compactification
kompaktně generovaný compactly generated
kompaktní compact
kompaktní prostor bicompact space
kompaktní souvislá hausdorfova pologrupa clan
kompaktnost compactness
kompatibilita compatibility
kompatibilní compatible
koplanární coplanar
komplement complement
komplementární complementary
komplementární (svaz) complemented (lattice)
komplexifikace (lieovy algebry) complexification (of lie algebra)
komplexně sdružený complex conjugate
komplexní rovina complex plane
komplexní číslo complex number
komponenta component
komprimující contactible
komutant commutant
komutativita commutativity
komutativní commutative
komutátor commutator
koncentrický concentric
koncový stav (automatu) final state
konečně generovaný finitely generated
konečně hodnotová logika finite valued logic
konečnost finitness
konečný finite
konečný automat finite automaton
konfigurace configuration
konfokální confocal
konformita conformity
konformnní zobrazení conformal mapping
kongregace congregation
kongruence congruence
kongruence indukovaná homomorfismem congruence generatedby the homomorphism
kongruentní congruent
konchoida conchoid
konjunkce conjuction
konkatenace, zřetězení concatenation
konkávní concave
konoid conoid
konsekvence consequence
konstanta constant
konstantní constant
konstantnost permanence, permanency
konstrukce construction
konstruktivita constructivity
konstruktivní constructive
konstruktivní množina creative set
kontinuum continuum
kontradikce contradiction
kontradikce formally false proposition
kontragradientní contragradient
kontravariantní (funktor) contravariant (functor)
konvergence convergence, convergency
konvergentní convergent
konvergovat converge
konvexita convexity
konvexní convex
konvexní optimalizace convex optimization
konvoluce convolution
koobraz coimage
korekce correction
korektnost correctness
korektura proofsheet
korelace correlation
korelační koeficient correlation coefficient
kořen (rovnice) root (of equation)
kořenový rooted
kosinus cosine
kosit conet
kosočtverec rhomb
kosodélník rhomboid
kosoúhlé souřadnice oblique coordinates
kosoúhlý bevel
kostra skelet
koule ball
koule sphere
kovariantní covariant
krácení (v rovnici( cancelling
krátit cancellate
kritérium criterion
křivka curve
křivočarý curvilinear
křivost curvature
kruh disc
kruh konvergence circle of convergence
kružnice devíti bodů nine-point circle
kružnice opsaná escribed circle
kružnice vepsaná excircle
kružnice vepsaná incircle
kružnice, kruh circle
krychle, třetí mocnina cube
kryje covers
který, jenž which
kubický cubic
kulový spherical
kužel cone
kuželosečka conic, conic section
kvádr cuboid
kvadrant quadrant
kvadrát quadrate
kvadratická forma quadratic form
kvadratický quadratic
kvadratura quadrature
kvadratura squaring
kvadratura kruhu quadrature of a circle
kvadratura plochy complanation
kvadrika quadric
kvantifikátor quantifier
kvantifikovat quantify
kvantil fractile
kvaternální quaternary
kvaternion quaternion
kvazi- quasi-
kvazialgebra, parciální algebra quasialgebra
kvazigrupa quasigroup
kvaziideál quasi ideal
kvazimetrický quasimetric
kvaziuspořádání quasiordering
kvůli zjednodušení for the sake of simplicity
kybernetika cybernetics


Aktualizováno: 13.1.1998
Autor: HORT & FILOVÁ