Matematický slovník


CZECH ENGLISH
hamiltonova (grupa) hamiltonian (group)
harmonický harmonic
hausdorffova pologrupa mob
hausdorffův prostor hausdorff's space
hermitovský hermitian
heuristický heuristic
hierarchie, částečné uspořádání hierarchy
hladký smooth
hlavní principal
hlavní (řada) chief (serie)
hlavní diagonála main diagonal
hlavní ideál principal ideal
hlavní kružnice (na kouli) great circle
hlavní osa elipsy major axis of an ellipse
hnízdový prostor nested space
hodnost, řád rank
hodnota value
holomorfie holomorphy
holonomie holonomy
homeomorfismus homeomorphism
homogenní homogeneous
homoogická algebra homological algebra
homologie homology
homomorfismus homomorphism
homomorfní rozšíření zobrazení homomorphic extension of mapping
homomorfní zobrazení homomorphic mapping
homotopie homotopy
horní superior
horní hranice upper bound
hra (s úplnou informací) game (with prfect information)
hrana (grafu) edge
hrana (vycházející) z bodu A edge (going) from the vertex A
hrana grafu spojující vrcholy X aY edge joing vertices X and Y
hranice bound, boundary
hranice (geometrického útvaru) periphery
hraniční prvek bound element
hranol prism
hrany vycházející z vrcholu edges emanating from a vertex
hromadný bod point of accumulation
hromadný bod accumulation point
hromadný bod (množiny) point of condensation
hromadný bod posloupnosti cluster point
hustá množina dense set
hustota density
hvězdicový starlike
hyperbola hyperbola
hyperbolický hyperbolic
hyperkomplexní hypercomplex
hypocykloida hypocycloid
hypotéza hypotesis
hypotéza kontinua continuum hypothesis
hypotéza, dohad conjecture


Aktualizováno: 13.1.1998
Autor: HORT & FILOVÁ