Matematický slovník


CZECH ENGLISH
obal hull
obálka (křivek) envelope
obdélník rectangle
obdélníková matice rectangular matrix
obecně platný generally true
obecně, zcela obecně in full generality
obecný generally true
obecný kvantifikátor universal quantifier
object (v logice) entity
objekt object
objem volume
oblast domain
oblast range
oblast region
oblouk arc
obor domain
obor integrity domain of intgrity
obor integrity integral domain
oboustranná implikace bilateral implication
oboustranný bilateral
oboustranný (ideál) two-sided (ideal)
obrácená nerovnost reverse inequality
obrácená věta converse of the theorem
obráceňe vice versa
obráceňe (v důkazu) conversely
obrátit diagram vzhůru nohama turning the diagram up side down
obraz image
obsahovat contain
obsahovat include
obsežená v (ležící v ) underlying
obvod circumference, circuit
obvyklý current
obyčejné diferenciální rovnice ordinary diferential equation
očekávaný desired
oddělitelnost, separabilita separability
oddělování separation
odečítání subtraction
odečítat subtraction
odhad, ocenění estimation
odmocnění extraction
odmocnina extraction
odmocnina root
odmocnit extract
odpovídající suitable
odstranitelný removable
odtud plyne from this imply
odtud plyne hence
odtud plyne hence it follows
odtud plyne hence it follows that
odvětví branch
odvodit infer
odvoditelnost deducibility
odvoditelný inferial
odvození derivation
odvození inference
odvozovací pravidlo deducible rule
ohnisko, fokus focus (pl. foci)
ohodnocení valuation
ohraničený bounded
okolí neighbourhood
okrajová úloha boundary-value problem
okruh ring
okruh matic matrix ring
okruh pologrup semigroup ring
okruh polynomů polynomial ring
okruh s dělením division ring
omezení restriction
omezený bounded
omezující podmínky constraining conditions
opačný, protikladný opposite
opakování (posloupnost s opakováním) repetition (sequence with repetition)
operace operation
operace jsou prováděny po souřadnicích operations are to be performed c. by c.
operační analýza operation reserch, operations analysis
operand operand
operátor operator
operátor nabla del
opět again
oprava correction
optimalita optimality
optimalizace optimalization, optimizing
optimum, optimální optimum
ordinální ordinal
ordinální číslo ordinal
ordinální číslo ordinal number
ordinální číslo limitní limit ordinal
ordinální typ order type
ordinální typ (pořádkový typ) order type
orientace orientation
orientovaná hrana (grafu) directed edge
orientovaný graf directed graph
ortogonalita orthogonality
ortogonální orthogonality
ortokomplementární orthocomplemented
ortomodulární orthomodular
osa axis
oscilace oscillation
oskulační osculating
osmiúhelník octagon
osová symetrie axial symmetry
ostra inkluze proper inclusion
ostroúhlý trojúhelník acute triangle
ostrý, přesný, striktní strict
ostrý úhel acute angle
otevřený open
ovál oval
ověřit, dokázat verify
označení denotation
označení denomination
označení notation
označení signification
označený denoted
označený symbolem symbolized by
označovat denoted
označovat designate
označovat indicate


Aktualizováno: 13.1.1998
Autor: HORT & FILOVÁ