Matematický slovník


CZECH ENGLISH
n-ární n-ary
n-ární operace n-variable operation
n-násobný n-fold multiple, of multiplicity n
n-prvkový n-element
n-stranný n-hedral
n-stupňový n-stage
n-tice n-tupl
n-úhelník n-agle
na onto
na rozdíl od, v protikladu k contrary to
nabla nabla
nabla operator del
nad over
nad algebrou over the algebra
nad- over-
nadgrupa overgroup
nadplocha hypersurface
nadrovina hyperplane
nadtěleso overfield
nadto, kromě toho moreover
náhodná proměnná aleatory variable
náhodná proměnná random variable
nahradit replace
nahrazení subtitution
napr. e.g.
následovat follow
následovník successor
následující following
násobek multiple
násobení multiplication
násobit multiply
násobitel multiplier
násobná hrana (grafu) multiple edge
násobnost multiplicity
násobný bod multiple point
násobný koren multiple root
navzájem mutually
názvosloví terminology
nazýváme is said to be
ne nutně různé not necessarily distinct
neasociativní okruh quasiring
neaxiomatizovatelný non-axiomatizable
nebezpečí nedorozumění danger of confusion
necentrální (prvek) acentral (element)
nedosažitelné kardinální číslo inaccesible cardinal
neeuklidovský non-euklidean
negace negation
nejednoznačnost ambiguity
nejistota (v pravděpodobnosti) uncertainty, maze
nejlepší aproximace best aproximation
nejmenší least
nejmenší společný násobek least common multiple
největší greatest
největší společný dělitel greatest common divisior
nejvýše jeden at most one
nejvýše spočetný at most countable
nejvyšší koeficient v polynomu leading coefficient
neklesající funkce non-decreasing function
nekompaktnost incompactness
nekompatibilní incompatible
nekomutativní noncummutative
nekomutativní svaz skew-lattice
nekonečně hodnotová grafika infinite valued logic
nekonečně malý infinitesimal
nekonečno infinity
nekonečný infinite
nekongruentní incongruent
nekonstruktivní non-constructive
nekonstruktivní, neefektivní efectless
nelineární (programování) nonlinear (programing)
nedegenerovaný non-degenerate
není těžké (dokázat) it is none too difficult
nenulový nonzero
nenumerický non-numerical
neohraničený non-limit
neohraničený unbounded
neohraničený unlimited
neohraničený boundless
neorientovaný non-orientable
neorientovaný undirected
neperiodický aperiodic
nepodmíněný unconditional
nepodstatný inssential
nepodstatný unsubstantial
nepravda false
neprázdný non-empty
neprázdný non-void
nepřesahuje not exceed
nepřesně roughly
nepřesnost inaccuracy
nepřímý (důkaz) indirect
nepřímý důkaz indirect proof
neregulární irregular
neřešený unsolved
neřešitelnost unsolvability
neřešitelný insoluble
neřešitelný non-solvable
neřešitelný unsolvable
nerovnost inequality
nerozlišitelný indistingushable
nerozložitelný indecomposable
nerozložitelný irreducible
nerozpornost, konzistence consistency
neshoda, rozpor discrepancy
nesoudělná čísla coprime numbers
nesouvislý disconnected
nesouvislý unconnected
nesplňovat fail to satisfy
nespočetný non-enumerable
nespočetný uncountable
nespojitá funkce discontinuous function
nespojitost discontinuous
nesrovnatelný incomparable
nesrovnatelný non-comparable
nestabilní labile
nestabilní unstable
nestacionární nonstationary
neúplnost incompleteness
neurčitá indeterminate
neurčitý indeterminate
neurčitý integrál antiderivative
neutrální neutral
nevlastní improper
nevlastní bod improper point
nevlastní přímka improper line
newtonovský potenciál newtonian potential
nezáporný non-negative
nezauzlený unknotted
nezávislé (algebraicky) neurčité simultaneous indeterminates
nezávislé axiomy independent postulates
nezávislý independent
neznámá unknown
nikde hustá množina nowhere-dense set
nilgrupa nil-group
nilpotentní nilpotent
nilradikál nil-radical
noetherovský okruh nonetherian ring
nomenklatura nomenclature
nomografie nomography
nomogram nomogram
norma norm
normála normal
normalita, normálnost normality
normalizátor normalizer
normální podgrupa normal subgroup
normální řada normal serie
normovaný (prostor) normed (space)
normovaný polynom monic polynomial
nosič (algebry) carrier set
nosič (algebry) support
nosič (algebry), základní množina base set
nosič algebry underlying set of algebra
nula zero
nula rozměrný zero-dimensional
nula svazu lattice zero
nulární operace nullary operation
numerická analýza numerical analysis
numerický numerical analysis
nutná podmínka necessary condition
nutnost necessity


Aktualizováno: 13.1.1998
Autor: HORT & FILOVÁ