Matematický slovník


CZECH ENGLISH
čára čárkovaná dashed line
čára tečkovaná dotted line
čára, přímka line
částečné uspořádání partial ordering (order)
částečně uspořádaná množina partially (partly) ordered set
částečně uspořádaná množina poset
cauchyova úloha initial value problem
cayleyova algebra cayley's algebra
celá racionální funkce entire rational function
celé číslo integer
celistvost wholeness
celočíselné řešení integral solution
celočíselný integral
celý entire, whole
centrální řetězec central chain
centrální prvek central element
centrovaný systém množin centered family (or systém) of sets
centrum centre
čerchovat dot and dash
cesta path
cifra cipher, figure
cik - cak zig zag
cílové chování goal-seeking behaviour
cílovost teleology
činitel, koeficient,faktor factor
čínská věta o zbytcích chinese remainder theorem
číselné těleso number field
číselně teoretický number theoretic
číselný numerical
číslice digit
číslo number
citát, citace quotation, quote
člen term
čtvercová matice square matrix
čtverec square
čtyřúhelník quadrangular
cykl cycle
cykl (grafu) circuit
cyklická grupa cyclic group
cyklický cyclic
cyklicky cyclical
cyklicky uspořádaná (grupa) cyclically ordered (group)
cykloida cycloid
cylindroid cylindroid


Aktualizováno: 13.1.1998
Autor: HORT & FILOVÁ