Matematický slovník


CZECH ENGLISH
dále, dále ještě furthermore
de morganova pravidla de morgan formulae
dedekindův okruh dedekind domain
dedekindův řez dedekind cut
dědičný hereditary
dedukce deduction
deduktivní deductive
defekt defect
definice definition
definitní definite
definovat define
definovatelnost definability
degenerace degeneracy
degenerovaný degenerate
dělenec dividend
dělení dividing
dělení kruhu cyclotomy
dělení nulou division by 0
dělit divide
dělitel divisor
dělitel nuly zero divisor
dělitelnost divisibility
dělitelný divisible
délka length
derivace derivative
derivace množiny cluster set
derivovat, diferencovat differentiate
descartesův list folium of descartes
desetinný decimal
desetiúhelník decagon
determinant determinant
deterministický deterministic
devítiúhelník nonagonal
diagonála diagonal
diagram diagram
diagram komutuje (je komutativní) diagram commutes
diagram, náčrtek chart
diedr dihedron
diferenciál, diferenciální differential
diferenciální rovnice differential equation
diferenční rovnice difference equation
diferencování differentiation
diferencovatelnost differentiability
dichotomický dichotomic, -ous
dilatace dilatation
dimenze dimension
diofantský diophantine
direktně rozložitelný direct decomposable (reducible)
direktní mocnina direct power
direktní rozklad direct decmposition
direktní součet direct sum
direktní součin direct product
disjunkce disjunction
disjunktivní normální forma disjunctive normal form
disjunktní disjoint
disjunktní množiny A, B set A contains none of the elements of B
diskontinuum discontinuum
diskrétní discrete
diskriminant discriminant
distribuce distribution
distribuční funkce distribution function
distributivita distributivity
distributivní distributive
divergence divergence
divergovat divergence
do into
dobré uspořádání well-ordering
dobře uspořádaný well-ordered
dodatek supplement
dokázat indukcí verify by induction
dokazatelný demontrable
dokazovaný provable
dokazovat prove
dolní hranice lower bound
doplněk supplement
doplnit (mnohočlen) na úplný čtverec to complete the square
dosažitelná přesnost attainable accuracy
dosažitelné kardinální číslo accessible cardinal
dosažitelnost attainability
druh kind
druhá odmocnina square root
dualizace dualization, dualizing
duálně (atomicky) dually (atomic)
duální dual
duální ideál filtr, dual ideal
důkaz proof
důsledek consequence
důsledek corollary
důvod reason
dvacetiúhelník icosahedron
dvanáctistěn dodecahedron
dvanáctiúhelník dodecagon
dvanáctkový duodecimal
dvojice couple
dvojice pair
dvojkový dyadic
dvojnásobný (kořen) double integral
dvojúhelník (sférický) gore
dvouprvkový two-element


Aktualizováno: 13.1.1998
Autor: HORT & FILOVÁ