Matematický slovník


CZECH ENGLISH
l-grupa l-group
langrangeova funkce lagrangian function
laplaceova transformace laplace transformation
lebesgueův integrál lebesgue integral
lemma lemma
lemniskáta lemniscate
levá třída rozkladu left coset
levý ideál left ideal
lexikální lexical
lexikální uspořádání dictionary order
lexikální uspořádání lexicongraphical order
leží mezi x a y lies between x and y
libovolně soever
libovolně malý arbitrarily small
libovolný arbitrary
lieova algebra lie algebra
liché číslo odd integer
lichoběžník trapezium
limita limit
limitní ordinální číslo limit-ordinal (number)
linearita linearity
linearizace linearization
lineárně (úplně) uspořádaná množina linearly ordered set
lineárně nezávislý linear independent
lineárně souvislý arcwise connected
lineárně závislý linear dependent
lineární linear
lineární kombinace linear combination
lineární optimalizace linear optimization
lineární programování linear programming
lineární transformace linear transformation
lineární závislost linear dependence
lobačevského geometrie lobachevskian geometry
logaritmický logarithmic
logaritmus logarithm
logická funkce logical function
logická funkce truth function
logická spojka connective
logika logic
lokalizace localization
lokálně locally
lokální local
lomená čára polygonal line
lomená čára broken-line
lomený broken
lomený fractional
loxodroma loxodrome
loxodroma rhumb line
lupa loop
lze doplnit may be completed
lze přepsat may be re-written
lze vyslovit (tvrzení) can be stated


Aktualizováno: 13.1.1998
Autor: HORT & FILOVÁ