Matematický slovník


CZECH ENGLISH
ideál ideal
idempotentní idempotent
idempotentnost idempotency
identický identical
identita identity
imaginární imaginary
imaginární část imaginary part
implicita implicity
implicitní implicite
implikace implication
implikativní implicative
implikovat, plynout imply, implicate
incidence incidence
incidenční prostor incidence space
indefinitní indefinite
index index, pl. indices
indikatrix indicatrix
indukce induction
indukční předpoklad induction hypothesis
indukovaný induced by
indukovat induce
induktivně by the principle of induction
induktivní předpoklad inductive supposition
infimum infimum, -a
informace information
injektivní injective
inkluze inclusion
integrace integration
integrování integration
integrál integral
integrand integrand
integro-diferinciální integro-differential
integrovat integrate
integrovatelný integrable
intesionální intensional
interpolace interpolation
interpretace interpretation
interval interval
intervalová topologie interval topology
intranzitivní intransitive
intuicionistická logika intuicionistic logic
invariant invariant
inverse (matice) inverse (of matrix)
inversivní pologrupa inversif semigroup
inversní zobrazení inverse mapping
inversní zobrazení inverse of a mapping
invertibilní invertible
invertovat invert
invertovatelný inversible
inverze inversion
involutorní involutory
iracionální irrational
iracionálnost, iracionální surd
irreflexivní irreflexive
isogenní isogenous
isogonální, stejnoúhlý isogonal, isogonic
izolované ordinální číslo isolated ordinal
izolovaný isolated
izolovaný bod křivky acnode
izolovaný vrchol grafu isolated vertex
isometrický isometric
isometrie isometry
iterace iteration
iterační metoda iterative method
iterované jádro iterated kernel
izomorfismus isomorphism
izomorfní isomorphic
izomorfní vnoření isomorphic embedding
izotonní isotone
izotop isotope
izotopie isotopy


Aktualizováno: 13.1.1998
Autor: HORT & FILOVÁ