Matematický slovník


CZECH ENGLISH
samoduální self-dual
samoopravný self-correcting
sčítanec summand
sčítání summation
sčítat, sčítání add, addition
sečený, zkosený truncated
sečna secant
sedlo saddle
sedmiúhelník heptagon
segment segment
sekvenční (automat) sequential (machine)
sémantický semantic
sémantika semantics
semidefinitní semidefinite
semikomplement semicomplement
semimodulární semimodular
separabilní separable
separace separation
separace kořenu locations of the roots
separace proměnných separation of variables
separát offprint
separát, pretisk reprint
separovat separate
šestnáctiúhelník hexahedron
šestiúhelník hexagon
setrvačnost (formy) inertia
šev (v topologii) seam
seznam list
sférické polární souřadnice spatial polar coordinates
shafferova funkce stroke function
shoda, konkordance concordance
shrnutí summarizing
schéma diagram
schéma scheme
schématický diagrammatic
schopnost (numerického) výpočtu computability
signatura signature
signum (funkce) signum function
šikmý bevel
šikmý skew
silnější tvrzení stronger result
silný strong
simplex simplex
simplexová metoda simplex method
singularita singularity
singulární singular
sinus sine
sinusoida sinusoid
šipka arrow
široký wide
síť net
síť se často nachází v A net is frequently in A
síto (eratosenovo) sieve (of eratosthenes)
síťový diagram network
sjednocení union
skalár scalar
skalární scalar
skládání composition
skupina, třída family
slabě weakly
slabě komplementární weakly complementary
slabý weak
slabý homomorfismus weak homomorphism
slabý izomorfismus weak isomorphism
slabý tvar (zákona krácení) weakened form (of the cancellation form)
sloupec column
slovo od slova (opakovat) word for word (repeat)
složené zobrazení product of the mappings
složka component
směr direction
směrnice tangent
směrové pole direction field
smíšený mixed
smyčka (grafu) loop
solenoid solenoid
soubor aggregate
současně simultaneously
součet sum
součin product
souřadnice coordinate (co-ordinant)
souřadnicová síť, nomogram abac, abacus
souřadnicové osy line coordinates
soustava assemblage
soustava rovnic system of equations
soustava souřadnic frame
soustava, systém system of equations
souvislost connectedneess
souvislost connection, connectivity
souvislý connected
specializace specialization
specifický, zvláštní peculiar
spektrální spectral
spirála helix
spirála spiral
spirálový helical
splňovat fulfil
sploštělý, sferoidický oblate
spočetnost countability
spočetný countable
spojení join
spojitá funkce continuous function
spojitá geometrie continuous geometry
spojité zobrazení continuous mapping
spojitost continuity
spojové nerozložitelný join-irreducible
spojové úplný join-complete
společné zjemnění common refinement
společný dělitel (násobek) common divisor (multiple)
společný jmenovatel common denominator
spor contradiction
spor s předpokladem contradiction of the a ssumption (premise)
sporný (předpoklad) contradictory (proposition)
správnost, korektnost correctness
spražený conjugate
šroubovice screw line
srovnání comparision
srovnatelnost comparability
srovnatelný comparable
srovnávat compare
stabilita stability
stabilní stable
stacionární stationary
stacionární posloupnost constant sequence
standartní standard
statistické rozhodování statistic decision
statistický statistic
statistika statistics
stav (automatu), hodnota (ve svazu) state
steradian steradian
stereografický stereographic
stereometrie solid geometry
stereometrie stereometry
stochastický stochastic
stochastický proces stochastic process
stopa (matice) trace (of matrix)
strana side
srana rovnice side of equation
strategie strategy
střed centre
střed mid-point
střed kružnice circumcentre
střední hodnota mean, mean value
střední, intervalový intermediate
strom (grafů) tree (of graph)
stromová množina dendritic set
stromový tree-like
stručně označit, zestručnit abbreviate
stručně, ve stručnosti in brief
stručnost brevity
struktura structure
strukturální structural
stupeň degree
stupeň grade
styčnost, souvislost, kontiguita contiguity
subbáse sub-base
subdefinitní subdefinite
subdeterminant minor
subdirektní součin subdirect union
substituce substitution
sudé číslo even integer (number)
super- super-
superpozice superpozition
supremum supremum
surjekce mapping onto
svaz lattice
svaz ekvivalencí equivalence lattice
svaz kongruencí congruence lattice
svazek sheaf, sheaves
svazek (kružnic) pencil (of circles)
svazek (přímek) cluster
svazek integrálních křivek family of integral curves
svazově uspořádaná grupa, l-grupa lattice ordered group, l-group
svazové uspořádání lattice-ordering
svislý vertical
sylogismus syllogism
symbol symbol
symbol "patřit do množiny" membership sign
symbol operace operation symbol
symbolická logika symbolic logic
symetrická diference symmetrical difference
symetrická grupa symmetric group
symetrický symmetric
symetricky symmetrical
symetrie symmetry
symetrizace symmetrization
syntax syntax
synteticky synthetical
syntéza synthesis


Aktualizováno: 13.1.1998
Autor: HORT & FILOVÁ