Matematický slovník


CZECH ENGLISH
tj. i. e.
tabulka table
také likewise
tautologicky tautological
tautologie formally true proposition
tautologie tautology
taylorův rozvoj taylor expansion
tečka dot
tečkovaný dotted
tečna tangent
tečny (rovina) tangential (plane)
tedy accordingly
tedy thus
tehdy a jen tehdy if and only if
tehdy a jen tehdy iff
těleso (komutativní) field
těleso (nekomutativní) skew field
těleso komplexních čísel complex number field
těleso množin field of sets
tendence tendency
tensor, tensorový tensor
teoreticky theoretic, theoretical
teorie automatu automata theory
teorie front queoing theory
teorie funkcí komplexní proměnné theory of function of a complex variable
teorie her theory of games
teorie míry measure theory
teorie množin set theory
teorie modelů theory of models
teorie pravděpodobnosti probability theory
teorie svazu lattice theory
terminologie terminology
ternální ternary
těsný vztah, úzká souvislost (mezí) close relation (between)
test, kriterium test
testování testing
tětiva, chordala chord
těžiště centre of gravity
těžnice (trojúhelníka) midline
tok v síti network flow, flow through a network
tolerance tolerance
toleranční prostor tolerance space
topologocká grupa topological group
topologicky topological
topologický prostor topologic space
topologie topology
topologie konvergence convergence topology
topologie s neidempotentním uzávěrem multistep topology
topologie součinu topologických prostor product topology
topologizace topologizing
torse torsion
torsní grupa torsion group
totální total
totiž namely
totožnost identity
trajektorie trajectory
transcendentní transcendental
transcendentní rozšíření transcendental extension
transfinitní transfinite
transformace transformation
transformovat transform
translace, posun translation
translační obal (pologrupy) translation hull (of semigroup)
transponovaný transposed
transpozice transposition
tranzitivita transitivity
tranzitivní transitive
tranzitivní grupa transitive group
tranzitivní obal transitive hull
třetí odmocnina cube root
triáda, trojice triad
třída class
třída ekvivalence equivalence class
třída faktorové množiny coset
třída podobnosti similarity class
třídy rozkladu classes of the partition
trigonometrická řada trigonometric series
trichotomie trichotomy
triviální trivial
trojice triplet
trojúhelník triplangel
trojúhelníková nerovnost triangle inequality
trojúhelníkový triangular
trojúhelníkový axiom triangle axiom
tudíž thus
turnaj (orientovaný graf) tournament
tvar form (podstatné jméno)
tvar (formule) shape
tvořit create
tvořit form (sloveso)
tvrdit state
tvrzení affirmation
tvrzení preposition
tvrzení (věty) assertion
tvrzení (věty) statement
typ (matice) type, rank (u čtvercové)
typický typical


Aktualizováno: 13.1.1998
Autor: HORT & FILOVÁ