Matematický slovník


CZECH ENGLISH
m-svaz matroid lattice
majoranta majorant
malá kategorie small category
malý small
mantisa mantissa
marginální marginal
markovovský proces markov process
markovovův řetěz markov chain
markovovy řetězce markov chains
markovský (proces) markovian (process)
matematická fyzika mathematical physics
matematická logika mathematical logic
matematický mathematical
matematika mathematics
matice matrix
matice koeficientů matrix of the coefficients
matice typu m/a matrix of type m/a
matice zobrazení matrix of mapping
maticový počet matrix calculus
maximalizace maximizing
maximální maximal
maximum maximum, pl. Maxima
meandr meander
median median
menší než less than
měřitelnost measurability
měřitelný measurable
měřítko scale
meromorfismus meromorphism
meromorfní (funkce) meromorphic (function)
metabelovská grupa metabelian group
metacyklická grupa metacyclic group
metamatematika metamathematics
metoda method
metoda kritické cesty critical path method
metoda monte-carlo monte-carlo method
metoda sítí sieving process
metrický metric
metrika metric, distance-function
metrizace metrization
metrizovatelnost metrizability
metrizovatelný metrizable
mez, závora bound
mezi (dvěma) beetween
mezi (několika) among
mimoto furthermore
minimalizace minimization
minimalizace minimizing
minimální minimal
minimální podmínka minimal condition
minimum minimum, pl. Minima
minor minor
mira measure
mnohočlen multi-term
mnohočlen polynomial
mnohočlen dělení kruhu cyclotomic polynomial
mnohostěn polyhedron, pl. polyhedra
mnohostranný manysided
mnohostranný polyhedral
mnohoúhelník polygon
množina set
množina generátorů generating set
generující množina generating set
množina indexů index set
množina izolovaných bodů (dané množiny) adherence
množina obrazů image set
množina prvků algebry support
množina uzlů (grafu) vertex set
množinově-teoretický set-theoretic
množinový svaz set lattice
mobiova páska cross-cup
mobiova páska mobius strip
mocnina power
mocninná řada power set
modální logika modal logic
model model
modifikace modification
modul modul, modul
modulární modular
mohutnost cardinality, potency, power
monada monad
monogenní monogenic
monoid monoid
monomorfismus monomorphism
monotonie monotony
monotonní monotone
monotonní zobrazení order homomorphism
monotonní zobrazení order preserving mapping
morfizmus morphism
možnost possibility
možný possible
multigraf multi-graph
multiplikativně uzavřený closed under multiplication

Aktualizováno: 13.1.1998
Autor: HORT & FILOVÁ