Matematický slovník


CZECH ENGLISH
abelovská grupa abelian group
abhomotopická grupa abhomotopy grup
absolutní absolute
absorpce absorption law
abstraktní abstract
acyklický acyclic
aditivita additivity
adjungovaná adjoint
adjunkce adjunction
afinita affinity
agresivní agresive
alef aleph
alespoň at least
algebra algebra
algebraický algebraic
algebraický doplňek adjunct
algebraicky uzavřený algebraically closed
algoritmický algorithmical
algoritmus algorithmical
alikvotní část aliquot part
alternace alternation
alternatíva alternative
alternující polynom alternative polynomial
analogie analogy
analytická (operace) analytic (operation)
analytická větev analytic branch
analyticky analytic
analyza analysis
anihilátor anihilator
antidiskrétní antidiscrete
antihomomorfismus antihomomorphism
antikomutativní anticommutative
antinomie antinomy
antisymetrický antisymmetrical
antisymetrie antisymmetry
antitonní antitone
anulátor annulet
anulující funkce nullifier
aplikovaná matematika applied mathematics
aplikovat apply
apriorní prior
aproximace aproximation
aproximovat approach
arccos anticosine
arcsin antisine
arctg antitangent
argument argument
archimedovský archimedean
arita arity
aritmetická posloupnost arithmetical progression
aritmetický arithmetic
aritmetický průměr arithmetics mean (average)
arnost arity
artinuv okruh artin ring
asferický aspherical
asociativita associativity
asociativní associative
aspoň jeden at least one
asymetrický asymmetrical, asymmetric
asymetrie asymmetry, skewness
asymptota asymptote
asymptotický asymptotic
asymptoticky (stabilní) asymptotically (stable)
atd. etc.
atom atom
atomický atomic
autokorelace autocorrelation
automat, -y automaton, automat, -a
automorfismus automorphism
automorfní automorphic
autonomní autonomous
axiom axiom
axiom objemnosti (obsažnosti) množin axiom of comprehension
axiom spočetnosti countability axiom
axiom výběru axiom of choice
axiom záměny exchange axiom
axiomatický axiomatic
axiomové schéma, schéma axiomu axiom scheme
axiomy grupy group postulates
axiomy oddelovani separation axioms
axonometrický axonometric
až na pořadí within to (order)
až na ekvivalenci up to equivalence
až na izomorfismus apart from isomorphism, up to isomorphism
až na pořadí if the order is disregarding, to within the order, up to order


Aktualizováno: 13.1.1998
Autor: HORT & FILOVÁ