Matematický slovník


CZECH ENGLISH
p-adický p-adic
parabola parabola
parabolický parabolic
parabolický parabolical
paradox paradox
parakompaktní paracompact
parakompaktní prostor fully normal space
parakompaktní prostor paracompact space
parakompaktnost paracompactness
parametr parameter
parametrický parametric
parciální diferenciální rovnice partial differential equation
parciální operace partial operation
partikulární particular
pascalova závitnice limacon
páska fillet
patnáctiúhelník pentadecagon
patří do množiny is included in a set
patřit do belong to
peanova algebra peano-algebra
perioda period
periodický periodic
periodičnost periodocity
periodicita periodocity
permutace permutation
permutační grupa permutation group
perspektivní perspective
perspektiva perspective
pětice quintuple
pětiúhelník pentagon
pevný bod fixed point
pevný bod fixelement
pilovitá křivka saw tooth curve
planimetrie plane geometry
planimetrie planimetry
plástev web
platí hold
platí is valid
platí obecně hold generally
platnost validity
platný validity
plný úhel - 360 stupňů perigon
plocha, oblast area
plocha, rovina flat
plochý modul flat modul
plošná míra square measure
plyne z … deduce from ..
plyne, vyplývá ensue
po částech (spojitý) piecewise (continuous)
po částech (spojitý) sequentially (continuous)
po členu (derivovat řadu) term-by-term
po dvojicích pairwise
po dvou pairwise
po dvou disjunktní mutually disjoint
po komponentách componentwise
po krocích step by step
po prvcích (sčítat) elementwise
počáteční (ordinání) číslo initial (ordinal) number
počáteční (podmínka) initial (condition)
počáteční stav (automatu) initial state
počátek souřadnic coordinate origin
početní pravidlo rule for (calculation)
počítač computer
pod- sub-
podalgebra subalgebra
podgraf subgraph
podgrupa subgroup
podíl quotient
podílový okruh division ring
podílový okruh quotient ring
podle toho accordingly
podmínečně conditionally
podmínka conditionally
podmínka dolního krytí lower coverig condition
podmínka horního krytí upper covering condition
podmínka klesajících řetězců descending chain condition
podmínka nutná necessary condition
podmínka postačující sufficient condition
podmínka rostoucích řetězců ascending chain condition
podmínky krytí ve (ve svazu) covering conditions
podmnožina subset
podobně jako analogous to
podobnost similarity
podobnost similitude
podobný similar
podpologrupa subsemigroup
podsvaz sublattice
pojem concept
pojem conception
pokles decrease
pokračování (analytické funkce) continuation
pokrytí covering
pokrytí overlapping
pokrývat cover
pokud existuje provided it exist
polára polar
polární polar
polarita polarity
polárnost polarity
polární souřadnice polar coordinates
pole field
polo- semi-
pologrupa semigroupe
pologrupa s krácením cancellation semigroup
polookruh semiring
poloměr radius
polootevřený (interval) half-open (interval)
polopřímka ray
polorovina half plane
polosvaz semilattice
polybilineární forma sesquilinear form
polylineární multilinear
polynom polynomial
poměr ratio
pomocí něčeho with the aid of
pomocí něčeho (definovat pomocí x) by that of (to define by that of x)
pomocná věta lemma
pomocný auxiliary
popis description
popisný description
popředí foreground
populární popular
pořadí order
posloupnost sequence
postačitelnost sufficiency
postaveni vedle sebe juxtaposition
postova algebra post algebra
postupně (aproximace) successive (aproximations)
použití aplication
povrch surface
požadovat require
poznámka remark
prah threshold
prahová funkce threshold function
prahová logika threshold logic
pravá strana righthand side
pravá strana rovnice right side of equation
pravda true
pravděpodobnost probability
pravděpodobný probable
pravdivostní hodnota truth value
pravdivostní tabulka truth-table
právě jeden exactly one
právě jeden just one
právě jeden one and only one
právě tehdy if and only if
právě tehdy iff
pravidlo rule
pravidlo substituce substitution rule
pravoúhlý right-angeled
pravý ideál right ideal
prázdný empty
prázdný void
předběžný preliminary
předepsaný prescribed
předešlý, předchozí previous
preikát predicate
predikativní predicative
predikátová logika predicate calculus
předpis prescription
předpis rule
předpoklad assumption
předpoklad premise
předpoklad presumption
předpoklad supposition
předpokládat assume
předpokládat suppose
přehled survey
přehledný well-arranged
přepona hypotenuse
přeskupit regroup
přesně exactly one
přesnost accuracy
přesnost exactness
přesnost řešení accuracy of a solution
přesný precise
převedení (na jednu stranu rovnice) transposing (to one side of equation)
převládat, převaha prevail, prevailing
převrácená hodnota reciprocal (value)
přiblížení aproximation
přiblížit se approach
přibližně approximately
přibližný approximately
příklad example
příklad na spor, negativní příklad counter-example
přilehlý úhel adjacent angle
přímá limita direct limit
primální, primitivní primal
primitivní (odmocnina z jedné) primitive (root of unity)
primitivní funkce antiderivative
primitivní třída algeber equationally definable class of algebras
přímka straight line
přímka line
přímý důkaz direct proof
přímý úhel direction angle
princip principle
princip maximálnosti (hausdorfův) maximal principle
princip superpozice principle of superposition
připojit, přidat affix
přípravný preliminary
připustit, dovolit permit
přípustné řešení feasible solution
přípustný admissible
přípustný allowable
přípustný permissible
přípustný (automorfismus) admitting (automorphism)
přiřadit assign
přiřazení assigning
přiřazení correspondence
přirozené uspořádání natural ordering
přirozený natural
přirozený homomorfismus natural homomorphism
přirozený izomorfismus natural izomorfismus
přirozený logaritmus napierian logarithmus
přírůstek increment
přírůstek (funkce) increment (of a function)
pro úplnost for the sake of completeness
probíhat (množinu) run, run over
procedura, postup procedure
procento per cent
proces process
program programme, program
programovací jazyk programming language
programování programming
projekce projection
projektivní projective
projektivní množina projective set
projektivní prostor projective space
proměnná variable
prosté zobrazení one-one mapping
prosté zobrazení one-to-one mapping
prosté zobrazení na bijection
prosté zobrazení, injekce injection
prostor space
prostorový spatial
prostota simplicity
prostý simple
proto therefore
proveditelný feasible solution
proximitní prostor proximity space
průměr (množiny), diametr diameter
průměr, průměrný, střední average
průnik intersection
průsečík poin of intersection
průsek meet
průsekově úplný meet-complete
prvek element
prvočíselná dvojčata prime twins
prvočíslo prime number, prime
prvoelement prime element
prvoideál prime ideál
pseudo-booleovský pseudo-boolean
pseudogrupa pseudogroup
pseudoinverse (matice) pseudoinverse (of matrix)
pseudonorma pseudonorm
pseudosféra pseudosphere
pseudovarieta pseudomanifold
pythagorický, pythagorejský pythagorean


Aktualizováno: 13.1.1998
Autor: HORT & FILOVÁ