Matematický slovník


CZECH ENGLISH
váha weight
válcový cylindrical
válec cylinder
variace variation
variační variational
variační počet calculus of variations
varieta manifold
varieta, třída algeber variety
ve shodě s tímto in accordance with this fact
ve stručnosti in brief
věda science
vektor vector
vektor base base vector
vektorový vectorial
vektorový prostor (nad tělesem) vector space
veličina magnitude
věta theorem
věta o homomorfismu (izomorfismu) homorphism (isomorphism) theorem
věta o izomorfismu isomorphism theorem
věta o jednoznačnosti uniqueness theorem
věta o pevném bodu fixelement theorem
věta o střední hodnotě law of the mean
věta o úplnosti completeness theorem
větev branch
větší než greater than
větvení branching
větvení ramification
větvení (v pologrupě) ramification
věžní topologický prostor tower space
vcházející (do vrcholu) incomming
vícehodnotová logika many-valued logic
vícehodnotový many-valued
vir (virové pole) vortex (vortex field)
viz cf
vlastní eigen
vlastní proper
vlastní hodnota eigenvalue
vlastní vektor eigenvector
vlastnost property
vlnovka nad symbolem tilde
vnější exterior
vnější extrinsic
vnější outer
vnější (míra) outer (measure)
vnější jednotka outerly unit element
vnitřek množiny interior
vnitřní intrinsic
vnitřní bod interior point
vnitřní prvek inner element
vnitřní součin inner product
vnitřní stav (automatu) internal state
vnoření embedding
vnoření imbedding
vnoření immersion
vnořitelnost immersibility
vodorovný, horizontální horizontal
volná algebra absolutely free algebra
volná algebra třídy A free algebra of the class A
volná base free base
volný r-modul free r-modul
volný součin (grup) free product (of groups)
vrchol vertex, pl vertices
vrstevnice contour
vskutku really
výběr representantu representatives chosen
výběrová funkce choice function
vyčíslení enumerating
vyčíslení evalution
výhodný edvantage
vyhovovat satisfy
vyhovující podmínkám suitable
vycházející (z vrcholu) outgoing
vynechání prvku omitting the elelment
výpočet computational procedure
výpočet, počítání calcuation
vypočítat calculate
výraz expression
výrok proposition
výroková logika propositional calculus
výrokový propositional
výše uvedený above-mentioned
výseč sector
výška altitude
výška height
výsledek result
výsledek (dokázaný) fact
vyslovit tvrzení assert
výstřednost (elipsy) eccenticity
vysvětlení explanation
vytvářet create
vytvořit create
vyznačený distinguished
vyznačme fixed
význam, ve stejném významu (jako v A) meaning, have the same meaning (as in A)
vzájemné mutually
vzdálenost distance
vzdálenost length
vzhledem k with respect to
vzor coimage
vzor inverse image
vzor inverse-image
vzor origin
vzor preimage
vztah relation
vztah relationship
wronskian wronskian


Aktualizováno: 13.1.1998
Autor: HORT & FILOVÁ