REJSTŘÍK PŘÍSPĚVKŮ

Kliknutím na tento obrázek se můžete elektronicky spojit s redakcí časopisu

(kliknutím na číslo na konci řádku se můžete přenést do příslušné sekce)

(kliknutím na ikonku s šipkou za příspěvkem si můžete referát ihned přečíst nebo vytisknout)

 

 

Analýza stavu informovanosti a postojů žáků, studentů a učitelů k hlavním zdravotním rizikům se zvláštním zřetelem k onkologické problematice - pilotní studie     

Iva Žaloudíková     Katedra psychologie PdF MU, Brno      

Cesty k profesionalizaci učitelství    

Vladimíra Spilková   PedF UK, Praha    

Čtenářská gramotnost z různých pohledů  

Jana Doležalová    PF UHK, Hradec Králové     

Další vzdělávání učitelů v Německu    

Jana Kašpárková   Katedra pedagogiky PdF UP, Olomouc   

Děti, Karlín, povodeň

David Doubek    KPŠP PdF UK, Praha     

Dialogické jednání, kondice, otevřený systém přípravy učitelů

 

Eva Vyskočilová KATaP DAMU, Praha

 

Didaktické aspekty používania informačných a komunikačných technológií v edukácii     

Jana Burgerová   Katedra technickej výchovy, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovská univerzita     

Didaktické testy, jejich tvorba a interpretace testových výsledků     

Jitka Hodaňová    Katedra matematiky PdF UP Olomouc     

Didaktiky v pregraduální přípravě učitelů

Oldřich Šimoník  Katedra pedagogiky PdF MU, Brno    

Dvě cesty dramatické výchovy     

Marie Pavlovská     Katedra pedagogiky PdF MU, Brno     

ECDL jako součást vzdělávání budoucích učitelů

Adam Švec   Katedra didaktických technologií PdF MU, Brno        

Ekonomické, sociální a kulturní zdroje vzdělanostních nerovností v ČR.

David Greger     ÚVRŠ PedF UK, Praha    

Environmentálna problematika v reči učiteľov a študentov učiteľstva    

Michaela Bubelíniová   Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, PdF UK, Bratislava    

Environmentální edukace v profesní přípravě sociálních pedagogů  

Alena Jůvová    Katedra sociální pedagogiky PdF MU, Brno     

Ergonomie práce s počítačem     

Irena Fialová   Pedagogická fakulta UK v Praze     

Hiporehabilitace ve škole     

Jana Veselá    Katedra sociální pedagogiky PdF MU, Brno     

Hračky v edukaci na primární škole     

Eva Roučová, Eva Balážová   Katedra technické výchovy, Pedagogická fakulta JU, České Budějovice      

Inovace ekologických disciplín na katedře biologie PdF UHK (projekt FRVŠ)    

Jitka Málková, Alena Kůlová, Robin Böhnisch  Katedra biologie UHK, Výzkumný ústav pedagogický Praha   

Inovace v kulturní edukaci – výzkum muzeí v ČR     

Vladimír Jůva    Katedra základů společenských věd, FSpS MU, Brno     

Inovativní učitelé v dnešní české škole

Petr Novotný   Ústav pedagogických věd FF MU    

Jak vnímají a prožívají projektové vyučování žáci a učitelé?     

Jana Kratochvílová    CZESHA-SERVIS     

Jakou pedagogickou přípravu potřebují učitelky mateřských škol?     

Věra Krejčová   Katedra pedagogiky a psyhologie, PdF UHK    

Ke vztahu učitelů primárního vzdělávání k výuce základů sexuální výchovy   

Miluše Rašková   PdF UP, Olomouc    

K možnostem realizace výuky prevence sociálně patologických jevů na Vysoké vojenské Škole pozemního vojska ve Vyškově

Radomír Saliger, Eva Pindešová  VVŠ - PV, Vyškov

 

Kolaborativní aktivity s využitím virtuálního prostředí     

Miroslava Černochová, Stanislav Siňor   PedF UK v Praze    

Komunitní škola a rodiče (případová studie)

Klára Šeďová    ÚPV FF MU    

Kulturní stereotypy a marginalizovaní žáci   

Dana Bittnerová   Katedra psychologie PedF UK, Praha 

Málotřídka a rodiče – případová studie    

Kateřina Trnková   Ústav pedagogických věd FF MU    

Management školy a školní klima    

Jan Šťáva   Katedra pedagogiky PdF MU    

Mapování umění dialogu v denících studentů     

Jan Karaffa    PdF OU, Ostrava   

Mateřská škola „Začít spolu“ a rodiče (případová studie)

Milada Rabušicová   Ústav pedagogických věd FF MU, Brno    

Měření klimatu školy a učitelského sboru v českém prostředí základní školy (příprava aplikace dotazníku OCDQ-RS)

Petr Urbánek   Pedagogická fakulta TU, Liberec    

Mnohojazyčnost a multikulturnost v Evropě a ve světě

Josef Vojáček   PdF MU, Brno        

Možnosti a dopad internetového publikačního systému pro studenty učitelství - Škola v praxi - www.skolavpraxi.cz 

František Horňák    Katedra pedagogiky PdF MU, Brno     

Možnosti využití Q-metodologie při autoevaluaci a při stanovování oblastí budoucího vývoje škol

Jana Vašťatková, Pavla Polechová   Katedra pedagogiky, PdF UP, Olomouc a Ústředí ČŠI, odbor analýz, Praha    

Ověřování účinnosti výcviků osobnostních a sociálních dovedností z pohledu metodologie empirického výzkumu pedagogických jevů     

Michal Svoboda, Božena Jiřincová

 Katedra psychologie, FPE ZČU, Plzeň     

Možnosti, užití a meze vybraných nástrojů pro tvorbu multimediálních výukových aplikací    

Pavel Kocur    ZČU v Plzni, FPE, Plzeň      

Multikulturní výchova - výzva pro učitele a společnost     

Dagmar Šimáková    PdF MU Brno     

Na kom stojí kultura současné české školy? (Očima ředitelů škol.)    

Milan Pol, Lenka Hloušková, Petr Novotný, Jiří Zounek   Ústav pedagogických věd FF MU    

Naplňování práv dítěte jako součást proměny školy

Jiřina Novotná    Ústav výzkumu a rozvoje školství, Pedagogická fakulta UK Praha    

Nástin revize Bloomovy taxonomie 

Petr Byčkovský    Pedagogická fakulta UK, Praha         

Některé problémy sociálního chování a jejich identifikace u žáků ZŠ   

Marta Langová, Marie Vacínová, Vladislava Heřmanová

Katedra psychologie, Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem    

Některé psychologické aspekty dalšího vdělávání učitelů       

Bohumíra Lazarová   FSpS MU, Brno       

Nové súvislosti - nové povolanie pre pedagógov?

Marta Černotová, FF MU, Prešov

Nové přístupy k primární prevenci drogových závislostí - protidrogová výchova v podmínkách I. stupně základních škol 

Tomáš Čech     Katedra sociální pedagogiky, Pedagogická fakulta MU, Brno     

Oblast volného času s ohledem na zvláštnosti minorit         

Ema Štěpařová    Katedra sociální pedagogiky PdF MU, Brno    

Optimalizace dotazníku vyučovacího klimatu

Helena Grecmanová   Katedra pedagogiky PdF UP, Olomouc     

Orientace v prostoru u dětí mladšího školního věku - její kultivace učením prvouky a vlastivědy 

Miroslav Klusák    Pedagogická fakulta UK, Praha     

Percepce nonverbálních sdělení dětí předškolního věku

Jiří Němec   Katedra sociální pedagogiky PdF MU, Brno    

Perspektivy masového vzdělávání ve světě    

Karel Rýdl   FHS UPCE        

PISA - zdroj inovací pro výuku mateřského jazyka 

Andrea Gröschlová    ÚVRŠ PedF UK Praha        

Pohled na „společnost“ očima dětí středního věku    

Miroslav Dopita, Alena Nelešovská, Jitka Skopalová   Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci    

Posouzení vlivu zážitkově pojaté výuky psychologie na sebepojetí žáků základní školy   

Václav Holeček, Božena Jiřincová    Katedra psychologie FPE ZČU v Plzni     

Postoje k učitelské profesi v pregraduální učitelské přípravě      

Miroslav Chráska  Pedagogická fakulta UP, Olomouc    

Postoje mladých učitelů k vlastní přípravě 

Radomír Havlík   PedF UK, Praha    

Postoje studentů Pedagogické fakulty UP v Olomouci (se zaměřením na obor Pedagogika - sociální práce) 

Naďa Burcalová    Katedra pedagogiky, PdF UP, Olomouc    

Postoje učitelů k transformaci české školy         

Helena Šimíčková    PdF OU, Ostrava      

Používání sociálních strategií učení v procesu učení cizím jazykům u gymnaziálních studentů (Zpráva z výzkumu)   

Kateřina Vlčková     Katedra pedagogiky PdF MU, Brno     

Práce s informačními zdroji ve volném čase dětí     

Jitka Bělohradská    TU Liberec, FP     

Priority programů celoživotního vzdělávání na učitelských fakultách Univerzity Karlovy v Praze     

Jana Kohnová    Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze     

Prírodovená gramotnosť a jej dosah na prírodovedné vzdelávanie v kurikule 1. stupňa ZŠ na Slovensku

Adriana Wiegerová   PdF UK, Bratislava     

Problém integrace dětí s autismem do běžných základních a středních škol. 

Olga Opekarová    PedFUK, Praha      

Problematika hodnocení v pedagogické teorii a praxi     

Josef Maňák    Katedra pedagogiky PdF MU, Brno      

Problematika kompetencí budoucího školáka     

Jana Kropáčková    Katedra primární pedagogiky PedF UK, Praha      

Problematika přípravy standardu učitelské kvalifikace     

Milena Kurelová   Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita

Profesní sebepojetí učitelů    

Vladislava Heřmanová, Marta Langová  Katedra psychologie, PF UJEP, Ústí nad Labem    

Profil sociálního pedagoga     

Lenka Gulová    Katedra sociální pedagogiky PdF MU, Brno    

Proměny a inovace ve výuce cizím jazykům v Evropě     

Věra Ježková    Ústav výzkumu a rozvoje školství, Pedagogická fakulta UK Praha    

Prospěch v 1. až 8. třídě základní školy    

Alena Škaloudová   PedF UK Praha    

Předmět hra na klavír na ZUŠ integrovaný s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy) 

Zdeněk Vašíček    ZUŠ Tišnov     

Předmět Praktické činnosti na druhém stupni základní školy     

Alena Poláchová    PF JU, České Budějovice         

Připravenost studentů učitelství na výkon jejich budoucí profese      

Anita Balcarová   Centrum pedagogické praxe PF UJEP, Ústí nad Labem   

Reflexia sociálnych a kultúrnych aspektov v samostatnej navrhovateľskej činnosti študentov    

Peter Beisetzer  Katedra technickej výchovy, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovská univerzita   

Rodičovské otázky související se začátkem školní docházky jejich dětí   

Stanislav Střelec, Nina Hrtoňová   Katedra pedagogiky PdF MU, Brno    

Role učebnice ve výchově a osobnostním rozvoji dětí a mládeže     

Věra Martinková    Nakladatelství TRIPOLIA, Praha     

RVP v kontextu učící se společnosti     

Václav Souček    PF JČU, České Budějovice     

Sebehodnocení „dobrých“, respektive „méně úspěšných“ učitelů ve srovnání s hodnocením žáky 

Petr Grinninger    Katedra psychologie PF JU, České Budějovice   

Sebepojetí žáků a některé jeho determinanty    

Marie Linková    Katedra primární pedagogiky PedF UK, Praha     

Shrnutí dosavadních poznatků z autoevaluace image školy    

Ludvík Eger    FEK ZČU, Plzeň    

Skryté kurikulum na vysoké škole      

Jiří Mareš, Rybářová, M.   Ústav sociálního lékařství, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové     

Socializace sportem - nezastupitelná součást výchovného procesu

Aleš Sekot   FSpS MU, Brno    

Sociálně-kulturní determinanty mateřštiny     

Karel Kamiš    PF UJEP Ústí nad Labem     

Sociální reprezentace lidských práv u romské a neromské populace    

Ivana Poledňová, Tomáš Kršňák, Ladislav Nykl, Jarmila Zobačová   FSS MU v Brně    

Sociokulturní souvislosti výchovy v „polistopadové“ pedagogice

Blahoslav Kraus    PdF UHK     

Studentova participace na tvorbě vzdělávacích opor   

Dana Tomanová   Katedra pedagogiky PdF UP Olomouc     

Studentská reflexe rodinných vztahů     

Věra Kotková    PdF UHK UPPPV, Hradec Králové    

Studentské hodnocení výuky - zkušenosti z VVŠ PV ve Vyškově     

Eva Šmelová, Oldřich Kříž    PdF UP Olomouc a VVŠ PV Vyškov     

Studentské pojetí učitelské profese    

Iva Stuchlíková  PF JU, České Budějovice      

Subjektivní teorie učitelů a možnosti jejich výzkumu   

Tomáš Janík  Katedra pedagogiky PdF MU, Brno    

Systém dalšího vzdělávání v rezortu ministerstva obrany      

Irma Kopáčková    Ministerstvo obrany     

Škola pro žáky s poruchami učení a rodiče (případová studie) 

Vlastimil Čiháček    Ústav pedagogických věd FF MU v Brně      

Školní management a volný čas žáků základní školy  

Robert Čapek   KPP PdF UHK, Hradec Králové 

Televize v rodinách předškoláků     

Klára Šeďová    ÚPV FF MU     

Učitelství a přípravné učitelské vzdělávání ve sbornících České asociace pedagogického výzkumu       

Hana Lukášová-Kantorková  Katedra pedagogiky primárního a alternativního vzdělávání, Pedagogická fakulta, OU  

Učitelství jako pomáhající profese       

Iva Stuchlíková  PF JU, České Budějovice   

Univerzita třetího věku jako součást celoživotního učení     

Jana Šemberová   Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta v Českých Budějovicích     

Vliv expresívních výchov na rozvoj neverbální tvořivosti     

Jarmila Honzíková   Katedra technické výchovy, Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, Plzeň     

Vliv sociokulturního prostředí na genezi vybraných prekonceptů z oblasti přírodovědného vzdělávání         

Pavel Doulík, Jiří Škoda    Katedra pedagogiky PF UJEP, Ústí nad Labem     

Vnímání ohrožujících vlivů dětmi     

Helena Hejlová    PedF UK, Praha      

Volný čas u středoškolské mládeže: představy X skutečnost      

Monika Žumárová    PdF Univerzita Hradec Králové     

Výchova – vzdělání – psychoterapie     

Evžen Řehulka   PdF MU v Brně     

Výchova k evropanství z pohledu studentů učitelství 1. stupně základní školy

Drahomíra Holoušová, Milena Krobotová   Katedra učitelství 1. stupně ZŠ, Pedagogická fakulta, Olomouc         

Výchovná práce učitele jako součást jeho profesionální práce    

Jan Vodák    UPV UTB Zlín    

Využití akčního výzkumu a alternativních forem pedagogické praxe v přípravě učitelů  

Helena Jedličková a kol.  Katedra biologie PdF MU, Brno    

Využití informačních technologií v pedagogické evaluaci     

Martin Chvál     KDF MFF UK     

Využití mimoškolních zařízení v procesu změn vztahu dítěte k prostředí     

Vlasta Hrdličková   PdF UP, Olomouc         

Využití neurolingvistického programování v pedagogické praxi

Marcela Miková

Katedra pedagogiky PdF MU, Brno

Využití software ITEMAN k položkové analýze a analýze výsledků testů     

Petr Byčkovský    Pedagogická fakulta UK, Praha      

Využití vize v práci manažerů škol   

Michaela Prášilová   Katedra pedagogiky PdF UP, Olomouc    

Využití webového rozhraní při sběru dat z přijímacího řízení  na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze    

Marie Marková    Pedagogická fakulta UK, Praha        

Vývoj a norma ve škole: na příkladě českého jazyka

Miloš Kučera   Katedra psychologie, Pedagogická fakulta UK, Praha    

Vývoj a předběžná validizace české verze dotazníku zjišťování výkonových a učebních cílových tendencí

Petr Havelka, Ludmila Prokešová, Iva Stuchlíková, František Man   Katedra pedagogiky a psychologie, PF JU, České Budějovice     

Výzkum jazykové kompetence dětí se specifickou poruchou učení   

Marie Kocurová    FPE ZČU v Plzni     

Výzkum rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti v české primární škole    

Radka Wildová    PedF UK, Praha          

Výzkum současného stavu využívání informačních technologií při výuce chemie     

Jiří Škoda, Pavel Doulík   Katedra chemie PF UJEP, Ústí nad Labem     

Výzkum studentova pojetí žákovy role      

Jitka Novotová   Katedra pedagogiky a psychologie FP TU Liberec    

Výzkum, vývoj a vzdělávání ve společnosti

Konrád Bundschuh   Institut für Sonderpädagogik Ludwig-Maximilians-Universität München, Německo 

Význam faktorů ovlivňujících úroveň rozvoje ekopedagogické kompetence     

Hana Horká   Katedra pedagogiky PdF MU, Brno     

Vztah žáků k budoucnosti  

Isabella Pavelková   PedF UK, Praha    

Zájmové vzdělávání z perspektivy dospělého studenta     

Michal Šerák    Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK     

Zátěžové situace dětí ve škole a způsoby jejich zvládání

Ivana Poledňová, Zdenka Stránská, Hana Vízdalová, Jarmila Zobačová   FSS MU, FF MU    

Zátěžové situace dětí ve škole a způsoby jejich zvládání

Ivana Poledňová, Zdenka Stránská, Hana Vízdalová, Jarmila Zobačová   FSS MU, FF MU    

Zkvalitnění přípravy učitelů ve vztahu k současným požadavkům školní praxe   

Milada Švecová, Václav Pumpr, Pavel Beneš, Josef Herink, Zuzana Dvořáková

Způsob výuky Hudební nauky pro předškolní děti na ZUŠ 

Monika Blažková    Kateda Hv, Olomouc-Chválkovice     

Životní projekty dětí a jejich změny v posledních deseti letech     

Ida Viktorová    Katedra psychologie PedF UK, Praha