Osobnostní rozvoj dětí a mládeže v procesu výchovy a vzdělávání: působení nových kulturních a sociálních vlivů

 garant: Blahoslav Kraus

  U příspěvku, který chcete číst, klikněte na ikonku
 Zpět na tuto stránku se vrátíte kliknutím na tlačítko 4. sekce v levém okně.

 

Nové přístupy k primární prevenci drogových závislostí - protidrogová výchova v podmínkách I. stupně základních škol 

Tomáš Čech  

Katedra sociální pedagogiky, Pedagogická fakulta MU, Brno 

 

Vývoj a předběžná validizace české verze dotazníku zjišťování výkonových a učebních cílových tendencí

Petr Havelka, Ludmila Prokešová, Iva Stuchlíková, František Man

Katedra pedagogiky a psychologie, PF JU, České Budějovice 

 

Vnímání ohrožujících vlivů dětmi 

 

Helena Hejlová 

PedF UK, Praha  

 

Výchova k evropanství z pohledu studentů učitelství 1. stupně základní školy

Drahomíra Holoušová, Milena Krobotová

Katedra učitelství 1. stupně ZŠ, Pedagogická fakulta, Olomouc 

 

 

Vliv expresívních výchov na rozvoj neverbální tvořivosti 

 

Jarmila Honzíková

Katedra technické výchovy, Pedagogická fakulta Západočeské univerzity, Plzeň 

 

Inovace v kulturní edukaci – výzkum muzeí v ČR 

 

Vladimír Jůva 

Katedra základů společenských věd, FSpS MU, Brno 

 
 

Sociálně-kulturní determinanty mateřštiny 

 

Karel Kamiš 

PF UJEP Ústí nad Labem 

 

Výzkum jazykové kompetence dětí se specifickou poruchou učení 

 

Marie Kocurová 

FPE ZČU v Plzni 

 
 

Studentská reflexe rodinných vztahů 

 

Věra Kotková 

PdF UHK UPPPV, Hradec Králové

 

Sebepojetí žáků a některé jeho determinanty

 

Marie Linková 

Katedra primární pedagogiky PedF UK, Praha 

 

Role učebnice ve výchově a osobnostním rozvoji dětí a mládeže 

 

Věra Martinková 

Nakladatelství TRIPOLIA, Praha 

 

Pohled na „společnost“ očima dětí středního věku

 

Miroslav Dopita, Alena Nelešovská, Jitka Skopalová

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

 

 

Problém integrace dětí s autismem do běžných základních a středních škol. 

Olga Opekarová 

PedFUK, Praha  

 
 

Dvě cesty dramatické výchovy 

 

Marie Pavlovská  

Katedra pedagogiky PdF MU, Brno 

 

Hračky v edukaci na primární škole 

 

Eva Roučová, Eva Balážová

Katedra technické výchovy, Pedagogická fakulta JU, České Budějovice  

 
 

Výchova – vzdělání – psychoterapie 

 

Evžen Řehulka

PdF MU v Brně 

 

K možnostem realizace výuky prevence sociálně patologických jevů na Vysoké vojenské Škole pozemního vojska ve Vyškově

Radomír Saliger, Eva Pindešová

VVŠ - PV, Vyškov

 

Socializace sportem - nezastupitelná součást výchovného procesu

Aleš Sekot

FSpS MU, Brno

 

Ověřování účinnosti výcviků osobnostních a sociálních dovedností z pohledu metodologie empirického výzkumu pedagogických jevů

 

Michal Svoboda, Božena Jiřincová

Katedra psychologie, FPE ZČU, Plzeň 

 

Televize v rodinách předškoláků 

 

Klára Šeďová 

ÚPV FF MU 

 

Zátěžové situace dětí ve škole a způsoby jejich zvládání

Ivana Poledňová, Zdenka Stránská, Hana Vízdalová, Jarmila Zobačová

FSS MU, FF MU

 
 

Multikulturní výchova - výzva pro učitele a společnost 

 

Dagmar Šimáková 

PdF MU Brno 

 

Některé problémy sociálního chování a jejich identifikace u žáků ZŠ

Marta Langová, Marie Vacínová, Vladislava Heřmanová

Katedra psychologie, Pedagogická fakulta v Ústí nad Labem

 

Sociální reprezentace lidských práv u romské a neromské populace

 

Ivana Poledňová, Tomáš Kršňák, Ladislav Nykl, Jarmila Zobačová

FSS MU

 

 

Příklad citace:

KRAUS, B. Sociokulturní souvislosti v "polistopadové" pedagogice. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání : 11. výroční mezinárodní  konference ČAPV : Sborník referátů [CD-ROM]. Brno : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2003.