Kulturní a sociální podmínky a organizace a obsah vzdělávání: proměny kurikula

garant: Hana Horká

  U příspěvku, který chcete číst, klikněte na ikonku
 Zpět na tuto stránku se vrátíte kliknutím na tlačítko 2. sekce v levém okně.

 

Způsob výuky Hudební nauky pro předškolní děti na ZUŠ 

Monika Blažková 

Kateda Hv, Olomouc-Chválkovice 

 

Postoje studentů Pedagogické fakulty UP v Olomouci (se zaměřením na obor Pedagogika - sociální práce) 

Naďa Burcalová 

Katedra pedagogiky, PdF UP, Olomouc

 

 

Čtenářská gramotnost z různých pohledů 

Jana Doležalová 

PF UHK, Hradec Králové 

 

Vliv sociokulturního prostředí na genezi vybraných prekonceptů z oblasti přírodovědného vzdělávání 

 

 

Pavel Doulík, Jiří Škoda 

Katedra pedagogiky PF UJEP, Ústí nad Labem 

 

PISA - zdroj inovací pro výuku mateřského jazyka 

Andrea Gröschlová 

ÚVRŠ PedF UK Praha 

 

 

 

Didaktické testy, jejich tvorba a interpretace testových výsledků 

 

Jitka Hodaňová 

Katedra matematiky PdF UP Olomouc 

 

příloha

 

Posouzení vlivu zážitkově pojaté výuky psychologie na sebepojetí žáků základní školy

 

Václav Holeček, Božena Jiřincová 

Katedra psychologie FPE ZČU v Plzni 

 

Význam faktorů ovlivňujících úroveň rozvoje ekopedagogické kompetence 

 

Hana Horká

Katedra pedagogiky PdF MU, Brno 

 

Proměny a inovace ve výuce cizím jazykům v Evropě 

 

Věra Ježková 

Ústav výzkumu a rozvoje školství, Pedagogická fakulta UK Praha

 

 

Orientace v prostoru u dětí mladšího školního věku - její kultivace učením prvouky a vlastivědy 

Miroslav Klusák 

Pedagogická fakulta UK, Praha 

 

Jak vnímají a prožívají projektové vyučování žáci a učitelé? 

 

Jana Kratochvílová 

CZESHA-SERVIS 

 

Problematika kompetencí budoucího školáka 

 

Jana Kropáčková 

Katedra primární pedagogiky PedF UK, Praha  

 

Problematika hodnocení v pedagogické teorii a praxi 

 

Josef Maňák 

Katedra pedagogiky PdF MU, Brno  

 

 

Skryté kurikulum na vysoké škole 

 

Jiří Mareš, Rybářová, M.

Ústav sociálního lékařství, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové 

 

Předmět Praktické činnosti na druhém stupni základní školy 

 

Alena Poláchová 

PF JU, České Budějovice 

 

 

 

RVP v kontextu učící se společnosti 

 

Václav Souček 

PF JČU, České Budějovice 

 

Postoje učitelů k transformaci české školy

 

 

Helena Šimíčková 

PdF OU, Ostrava  

 

Předmět hra na klavír na ZUŠ integrovaný s komunikací v cizím jazyce (anglicky nebo německy) 

Zdeněk Vašíček 

ZUŠ Tišnov 

 

Používání sociálních strategií učení v procesu učení cizím jazykům u gymnaziálních studentů (Zpráva z výzkumu)

 

Kateřina Vlčková  

Katedra pedagogiky PdF MU, Brno 

 

 

Dialogické jednání, kondice, otevřený systém přípravy učitelů

 

Eva Vyskočilová

KATaP DAMU, Praha

 

Výzkum rozvoje počáteční čtenářské gramotnosti v české primární škole

 

Radka Wildová 

PedF UK, Praha  

 

 

Prírodovená gramotnosť a jej dosah na prírodovedné vzdelávanie v kurikule 1. stupňa ZŠ na Slovensku

Adriana Wiegerová

PdF UK, Bratislava 

 

Analýza stavu informovanosti a postojů žáků, studentů a učitelů k hlavním zdravotním rizikům se zvláštním zřetelem k onkologické problematice - pilotní studie 

 

Iva Žaloudíková  

Katedra psychologie PdF MU, Brno  

 

 

Příklad citace:

KRAUS, B. Sociokulturní souvislosti v "polistopadové" pedagogice. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání : 11. výroční mezinárodní  konference ČAPV : Sborník referátů [CD-ROM]. Brno : Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2003.