Studijní náležitosti účastníků/účastnic CŽV

Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

STRUKTURA STUDIA V OBLASTI PEDAGOGICKÝCH VĚD ZAMĚŘENÉ NA PŘÍPRAVU UČITELŮ 2. STUPNĚ ZŠ A SŠ

Studium je rozloženo do tří semestrů. Výuka i zkoušky se konají v pátek, příp. v sobotu.

Reflektovaná učitelská praxe

Součástí studia je reflektovaná učitelská praxe na základní nebo na střední škole v rozsahu celkem 90 hodin (tj. 30 hodin za semestr).

Na praxi navazuje reflektivní seminář (18 hodin), jehož cílem je umožnit účastníkům/účastnicím studia propojovat teoretické poznatky získané na fakultě s praktickými zkušenostmi a prohloubit reflektivní a sebereflektivní dovednosti potřebné k práci učitele/učitelky.

 • Informace (dokumenty, formuláře a další) k praxím najdete zde.
 • Standardy pro praxi najdete zde.

Závěrečná práce

 • Závěrečnou práci zpracovává účastník/účastnice ve druhém a třetím semestru.
 • Do 31. 3. si účastník/účastnice zvolí vedoucího/vedoucí práce, který/která zadá téma do ISu.
 • Termín odevzdání: závěrečnou práci účastník/účastnice odevzdává poslední výukový den podzimního semestru do ISu a ve dvou vyhotoveních vedoucímu/vedoucí práce.
 • Informace k závěrečné práci pro studijní program akademického roku 2023/2024 najdete zde.
 • Podrobné informace k závěrečným pracím naleznete zde.

Závěrečná zkouška

 • Závěrečná zkouška se skládá z pedagogiky, psychologie, oborové didaktiky (dle studijního plánu účastníka/účastnice) a obhajoby závěrečné práce. 
 • Podrobné informace k závěrečným zkouškám naleznete zde.

Moduly studia:

Studium je třísemestrální, skládá se ze tří modulů, jejichž obsahem je pedagogicko-psychologická složka profesní přípravy, praxe a jejich reflexe a složka oborově didaktická. Celkový rozsah studia přímé výuky činí 250 hodin.

Modul 1 (1. semestr studia)    Soustředí se především na rozvoj  profesního vědění, vnímání a jednání učitele/učitelky. Předměty vedou k porozumění základní pedagogické a psychologické terminologie a jejímu uplatňování v praxi. Seznamují se základními kurikulárními dokumenty, kontextem výchovy a vzdělávání a s vlivem sociálního prostředí na edukační proces. Účastníci/Účastnice se učí plánovat svoji výuku, stanovit si její cíle, zvolit vhodné metody a formy a tomu i odpovídající způsoby hodnocení.

Modul 2 (2. semestr studia) Seznamuje se základními principy a zákonitostmi psychického vývoje žáka a vede k vnímání a porozumění jejich potřeb. Účastníci/Účastnice poznávají procesy řízení na úrovni školy a třídy, učí se řešit problémové situace na praktických příkladech, a to ve vazbě na platnou legislativu. Součástí je oborově didaktická příprava.

Modul 3 (3. semestr studia) Seznamuje s problematikou inkluzivního vzdělávání a vedediagnostikování individuálních potřeb žáků a poznávání žáků ve třídě. Na základě svých zjištění se účastníci/účastnice učí volit vhodná opatření pro individualizaci a diferenciaci výuky. Jde o hledání různých možností, jak zprostředkovat vzdělávací obsah rozmanitému spektru žáků, a to v návaznosti na oborově didaktickou přípravu.

Pedagogicko-psychologická složka a praxe: hodinová dotace pedagogicko-psychologické a praktické složky profesní přípravy je 141 hodin. Výuku zajišťuje Katedra pedagogiky a Katedra psychologie.

Předmět semestr hodinová dotace ukončení
Úvod do studia 1. 5 z
Úvod do pedagogiky a psychologie 1. 12 zk
Školní pedagogika 1. 12 zk
Učitelská praxe 1 (ped-psy) 1. 30 z
Reflexe praxe 1 – učitel (ped-psy) 1. 18 k
Sociální psychologie 1. 8 k
Vývojová psychologie 2. 8 z
Školský a školní management 2. 12 zk
Pedagogická komunikace 2. 12 zk
Inkluzivní pedagogika 3. 12 zk
Základy pedagogické diagnostiky 3. 12 zk

 

Oborově didaktická složka a reflektované praxe: hodinová dotace oborově didaktické a praktické složky profesní přípravy je 109 hodin. Výuku zajišťují oborové katedry.

Předmět semestr hodinová dotace ukončení
Didaktika oboru I 2. 12 zk
Učitelská praxe 2 2. 30 z
Reflexe praxe 2 – žák 2. 18 k
Didaktika oboru II 3. 12 zk
Učitelská praxe 3 3. 30 z
Metodický seminář k závěrečné práci 2. 7 z

 

ADMINISTRATIVNÍ INFORMACE

KONTAKTY

Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU

Agenda:

 • informace pro zájemce o studium
 • informace o přijímacím řízení
 • přihlášky ke studiu
 • karta účastníka studia CŽV
 • studijní poplatky
 • studijní záležitosti (např. přerušení studia)
 • přihlášky k závěrečným zkouškám
Mgr. Simona Kubíčková

vedoucí oddělení – Centrum celoživotního vzdělávání


kancelář: bud. B/1034
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7286
e‑mail:
Mgr. Bc. Alžběta Ďásková

organizační referentka


kancelář: bud. B/1034
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5723
e‑mail:
Mgr. Dana Kučerová

organizační referentka


kancelář: bud. B/1034
Poříčí 623/7
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3928
e‑mail:

Odborná garantka studia

Praxe

 • v dopisu vždy prosím uvádějte kód předmětu praxe, který naleznete v IS MU v aplikaci STUDENT

Mgr. Dana Veselá, Ph.D.

odborný obsah praxí


kancelář: bud. D/3022
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7558
e‑mail:
Mgr. Julie Grombířová

administrátorka praxí CŽV: informace k přihlašování praxí informace a k platbám za praxe


e‑mail:

Informace k oborovým didaktikám

V případě dotazů k oborové didaktice je třeba se obracet na garanta oborové didaktiky - seznam k dispozici zde, případně na vyučující oborové didaktiky. Při komunikaci s vyučujícími vždy uvádějte kód předmětu, který naleznete v IS MU v aplikaci STUDENT.

DŮLEŽITÉ ODKAZY

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info