Učitelská praxe ve studiu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ v rámci systému DVPP

Součástí studia je reflektovaná učitelská praxe na základní nebo na střední škole v rozsahu celkem 90 hodin. Cílem předmětu je rozšíření profesních kompetencí, seznámení s rolemi, do nichž učitel při své práci vstupuje, uvědomění si vlastních profesních potřeb.

Praxe je vykonávána na škole dle vlastního výběru a nebo na škole, kde již účastník/účastnice studia v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ v rámci systému DVPP (dále jako Účastník/Účastnice programu CŽV) pracuje. Účastník/Účastnice programu CŽV vykonává praxi pod vedením provázejícího učitele/mentora (tj. učitele ZŠ/SŠ). Účastníkům programu CŽV jsou nabízeni provázející učitelé z fakultních škol Pedagogické fakulty MU, dle Statutu klinických, fakultních a spolupracujících škol a ze sítě spolupracujících škol. Tyto školy a zařízení poskytují Účastníkům programu CŽV velmi dobré zázemí pro jejich praxi. Ředitel/ka ustanovuje provázející pracovníky s ohledem na zajištění přínosné praxe pro účastníky programu CŽV. Provázející učitel vede účastníka/účastnici dle pokynů ve Statutu.

Díky praxím májí účastníci programu CŽV v rámci předmětu možnost propojovat teoretické poznatky získaných na fakultě s praktickými zkušenostmi a prohloubit reflektivní a sebereflektivní dovednosti potřebné k práci učitele.

 

Délka praxe je 30 hodin v každém semestru.

Každá praxe probíhá ve dvou blocích po šesti hodinách, tedy dva dny strávené přímo ve škole.
Další čas účastníci programu CŽV tráví přípravou vlastní výuky a zpracováním úkolů zadaných provázejícím učitelem či ředitelem školy.

Praxe se skládá:

 • z vlastní samostatné výuky;
 • z výuky v tandemu s provázejícím učitelem (více o tandemové výuce zde);
 • z dalších pedagogických činností.

Další pedagogické činnosti se odvíjí od pokynů provázejícího učitele a od preferencí účastníka/účastnice programu CŽV, může se jednat o:

 • plánování a reflexe výuky s provázejícím učitelem,
 • hospitace,
 • pomoc s opravováním písemných prací a sešitů žáků,
 • tvorba učebních pomůcek,
 • individuální práce se žáky se specifickými potřebami,

 

 • doprovod (spolu s učitelem) žáků na exkurze,
 • příprava školních projektů a akcí,
 • dozory,
 • účast na třídních schůzkách,
 • pomoc se školní/ třídní dokumentací,
 • příprava třídnické hodiny,
 • suplování ad.

 

předmět

 

SZc005
Učitelská praxe 1

(odkaz na sylabus)

1. semestr

SZc012
Učitelská praxe 2

(odkaz na sylabus)

2. semestr

SZc031
Učitelská praxe 3

(odkaz na sylabus)

3. semestr

délka praxe

 

Délka praxe je 30 hodin:

 • 2 hodiny vlastní samostatné výuky;
 • 6 hodiny výuky v tandemu s provázejícím učitelem (více informací zde);
 • 22 hodin dalších pedagogických činností

Praxi doložte Přehledem činnosti - ke stažení zde.

Délka praxe je 30 hodin:

 • 4 hodiny vlastní samostatné výuky;
 • 4 hodiny výuky v tandemu s provázejícím učitelem (více informací zde);
 • 22 hodin dalších pedagogických činností.

Praxi doložte Přehledem činnosti - ke stažení zde. Hospitační arch - zde.

Svoji praxi zapište do portálu praxí v ISu (https://is.muni.cz/auth/praxe). Návod zde.

Do portálu praxí je třeba také nahrát "Protokol o přijetí účastníka/účastnice na praxi" -  zde. 

Délka praxe je 30 hodin:

 • 6 hodiny vlastní samostatné výuce;
 • 2 hodiny výuky v tandemu s provázejícím učitelem (více informací zde);
 • 22 hodin dalších pedagogických činností.

Praxi doložte Přehledem činnosti - ke stažení zde.

cíl praxe

 

Cílem předmětu je rozšíření profesních kompetencí, seznámení s rolemi, do nichž učitel při své práci vstupuje, uvědomění si vlastních profesních potřeb.

V této praxi je kladen důraz na pedagogicko-psychologický aspekt praxe.

Cílem předmětu je rozvíjení a upevňování profesních kompetencí získávaných během Učitelské praxe 1 a postupné přebírání odpovědnosti za vlastní výuku a interakci s žáky.

V této praxi je kladen důraz na oborový aspekt praxe.

Cílem předmětu je upevňování a rozšiřování profesních kompetencí osvojovaných studentem v rámci Učitelské praxe 1 a Učitelské praxe 2.

Student hlouběji porozumí tomu, co obnáší každodenní práce učitele a stávat se postupně více autonomní.

forma reflexe

 

Reflexe probíhá v semináři
SZc055 Reflexe praxe 1 - učitel

Reflexe probíhá v semináři
SZc057 Reflexe praxe 2 - žák.

výstupy/ zápočet

 

 • hodnocení studenta učitelství vypracované provázejícím učitelem
 • splněná docházka studenta učitelství do školy, na níž praktikuje (Přehled činnosti - ke stažení zde)
 • zpracování a odevzdání záznamů z hodin hospitací (minimálně 4) a příprav z odučených hodin (4 hodiny), vyplňte do Přehledu činnosti - ke stažení zde. Hospitační arch - zde.
 • zpracování a odevzdání záznamů z hodin hospitací (minimálně 4) a příprav z odučených hodin (4), vyplňte do Přehledu činnosti - ke stažení zde.

Dokumenty k praxím:

 • Formulář hodnocení praxe - zde.
 • Protokol o přijetí účastníka/účastnice na praxi - zde.
 • Dopis pro ředitele - SZc005, SZc012SZc031
 • Uznávací formulář - zde.
 • Standardy pro praxi - zde.
 • Hospitační arch - zde.

Studentské portfolio

Cíl portfolia: vést studenty učitelství k průběžné reflexi teoretické přípravy, k sebereflexi a reflexi pedagogické praxe a průběžnému sledování vlastního profesního vývoje. 

Studentské portfolio:

 • zahrnuje materiály, dokumenty a výtvory (artefakty) studenta/ky zpracované během studia. Jejich uvážený výběr umožňuje sledovat profesní rozvoj studenta/ky učitelství, reflektovat úroveň pedagogických a psychologických znalostí a přinášet podněty pro jejich zdokonalování.
 • je součástí závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie.  
 • dává studentovi možnost ukázat, které kompetence si osvojil, shrnout své úspěchy a případné neúspěchy, reflektovat různé aktivity. 
 • tvoří důležitý podklad pro diskusi studenta/ky s vyučujícím při dílčích zkouškách a státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie.

Další informace

Další informace ke studiu celoživotního vzdělávní - zde.

Učitelské praxe organizuje Katedra pedagogiky, garantkou studia je doc. PaedDr. Hana HorkáCSc., horka@ped.muni.cz.
Kontaktní osoba: Mgr. Simona Kubíčková (Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU) – kubickova@ped.muni.cz

V případě dotazů nás kontaktujte.

Obsah portfolia

Povinná část:

  • základní údaje o studentovi,
  • portfoliové úkoly z předmětů společného pedagogicko-psychologického modulu studia, v nichž si studenti osvojují teoretické znalosti ve vazbě na pedagogickou realitu ve škole;
  • doklady pedagogické praxe: např. vybrané příklady příprav na výuku, foto a video dokumentace, reflektivní záznamy od spolužáků nebo provázejících učitelů, zpětná vazba od provázejících učitelů;
  • přehled prostudovaných odborných zdrojů.

 

Volitelná část

 • vybrané práce z pedagogicko-psychologických disciplín, oborových didaktik (seminární práce, projekty, plakáty),
 • anotace pedagogických a psychologických publikací (nad rámec povinné literatury z jednotlivých předmětů),
 • citace z odborné literatury a jiné myšlenky, které student považuje za hodnotné ve vztahu k učitelské profesi,
 • ukázky učebních pomůcek,
 • záznamy o mimoškolních aktivitách, vztahujících se k procesu stávání se učitelem,
 • certifikáty dalšího vzdělávání.