Poslání a vize

KATEDRA S TRADICÍ A BUDOUCNOSTÍ

Katedra pedagogiky poskytuje společné povědomí o pedagogice jako oboru všem studentům fakulty.

Bez popisku
0

AKTIVNÍCH STUDUJÍCÍCH NA FAKULTĚ

0

VYUČUJÍCÍCH KATEDRY

0

ZAHRANIČNÍCH PARTNERŮ

0

ERASMUS SMLOUVY

„Udržitelná excelence“

vize katedry

Katedra pedagogiky připravuje vyučující pro budoucnost jako flexibilní profesionály ve vzdělávání,
realizuje související výzkum a spolupracuje s partnerskými institucemi s cílem přispět ke kvalitě života ve školách a ve společnosti.

Bez popisku
 • VÝUKA

  Katedra se podstatnou měrou koncepčně a realizačně podílí na výuce předmětů tzv. společného základu (zejména pedagogických a psychologických) ve všech formách studia učitelství. Ve spolupráci s katedrou psychologie tak usiluje o optimální poměr – vyváženost a sladěnost – pedagogické a psychologické součásti studijních programů, ze které vycházejí a na kterou navazují oborová studia, zejména didaktiky jednotlivých vyučovacích předmětů a vzdělávacích oblastí.

  V požadovaném rozsahu participuje také na pregraduální přípravě studentů k výkonu dalších pedagogických profesí (speciálních pedagogů, vychovatelů, pedagogů volného času, asistentů pedagoga).

  Podílí se na studijních programech akreditovaných v anglickém jazyce a na výuce studentů přijíždějících v rámci programu Erasmus.

  Předměty pedagogicko-psychologického modulu

 • PRAXE

  Klíčové postavení v rámci celé fakulty zaujímá katedra pedagogiky při řešení koncepčních, obsahových a procesuálních otázek pedagogické praxe ve studiu učitelství.

  Katedra pedagogiky garantuje učitelské praxe včetně reflektivních seminářů k těmto praxím, které jsou v přípravě na profesi podstatným prvkem osobnostního a profesního rozvoje studentů.

  Praxe na katedře

 • VÝZKUM

  Ve spolupráci s Institutem výzkumu školního vzdělávání je katedra pedagogiky pracovištěm, které zabezpečuje doktorandské studium tohoto oboru.

  Katedra pedagogiky realizuje základní pedagogický výzkum v projektech Grantové agentury české republiky (GAČR) a v projektech Specifického výzkumu.

  Aktuální projekty GAČR jsou zaměřeny na moc ve školní třídě u studentů učitelství, osvojování tacitních znalostí studenty učitelství v průběhu praxe a strategie řízení třídy u studentů učitelství a cvičných učitelů.

  Na katedře se rozvíjí rozmanité metodologické přístupy, zejména v kvalitativním a smíšeném výzkumném designu.

  Výzkumy členů katedry

ROZVOJ A SPOLUPRÁCE

Prostřednictvím různých setkání (odborné konference, sebe-vzdělávací aktivity aj.) se katedra pedagogiky aktivně podílí na budování a sdílení nejnovějších poznatků v oblasti učitelského vzdělávání a to jak s českými tak i zahraničními experty. Tyto poznatky kontinuálně implementuje na PdF MU, ať už se jedná o koncepční činnost (např. navýšení času, který studenti tráví na praxi) či výukovou činnost (např. revize obsahu či formy výuky na základě zpětné vazby studentů či hospitujících kolegů).

K udržitelné excelenci v oblasti vysokoškolské výuky směřujeme tím, že aplikujeme principy kvality pedagogické práce v přípravě a realizaci seminářů v rámci pedagogicko-psychologických modulů vzdělávání. Rozvíjíme kolegiální učení na základě modelu interního mentoringu, který zavádíme v rámci projektu Pregraduál (mentoring vysokoškolských pedagogů) a v souladu s prioritami Centra rozvoje pedagogických kompetencí MU https://cerpek.muni.cz/.

Katedra realizuje a participuje na mnoha rozvojových projektech zaměřených zejména na inovaci pregraduální učitelské přípravy a rozvoj spolupráce s učiteli z praxe (FRMU, OPVVV). Na katedře pedagogiky má existenční základnu časopis Komenský, periodikum s více než stoletou tradicí a celostátní působností, které je významným inspiračním zdrojem nejen pro učitele základních škol, ale také pro širokou pedagogickou veřejnost. Při katedře pedagogiky působí poradna pro studenty, která je zaměřena na širší spektrum otázek studijní problematiky.

Katedra pedagogiky dlouhodobě spolupracuje s řadou českých a zahraničních organizací. Z českých organizací to je zejména Česká asociace pedagogického výzkumu, Česká pedagogická společnost, Česká asociace mentoringu ve vzdělávání. Členové katedry jsou aktivní v redakčních radách vědeckých časopisů, expertních panelech k učitelskému vzdělávání a orgánech hodnotících výsledky pedagogického výzkumu.​

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info