Toxické látky T+ a T

Nebezpečí otravy vzniká v chemické laboratoři při práci s vysoce toxickými (symbol T+) a toxickými (symbol T) látkami. S vysoce toxickými látkami se ve školní laboratoři setkáváme výjimečně, s látkami toxickými poměrně často.

Při práci s těmito látkami nebo při práci, při níž tyto látky vznikají, dbáme všech bezpečnostních pokynů a dodržujeme potřebné hygienické zásady. Toxické látky uchováváme v uzamčených skříních, o použití vysoce toxických látek vedeme evidenci.

Každý, kdo pracuje s toxickou látkou, by měl dbát na to, aby:

  • nedošlo k požití látky (nutnost řádného označení toxicity látky na obalu, který by se měl zřetelně odlišovat od běžně používaných obalů, především na potraviny),
  • nedošlo ke styku s pokožkou (používáme ochranné rukavice),
  • se nikdo látky nenadýchal (s toxickými plyny pracujeme zásadně v digestoři).
Symbol Název látky Symbol Název látky
T+ arsan T anilin
T+ atropin + soli T dusitany
T+ beryllium + sloučeniny T fluoridy
T+ brom T hydrazin + soli
T+ bromidboritý T chlor
T+ brucin + soli T chloranilin
T+ dichromany T chlorovodík
T+ fluor T chromany
T+ fluorid boritý T kyselina arseničná + soli
T+ fluorovodík T kyselina chloroctová
T+ fosfor bílý T methanol
T+ fosfidy T nitroanilin
T+ fosgen T olovo + sloučeniny
T+ chlorid boritý T oxid arseničný
T+ kyanovodík T oxid chromový
T+ kyanidy T oxid kademnatý
T+ oxid dusičitý T oxidy niklu
T+ oxid osmičelý T oxid siřičitý
T+ nikotin + soli T oxid uhelnatý
T+ rtuť + sloučeniny T selen + sloučeniny
T+ strychnin + soli T sirouhlík
T+ sulfan T tetrachlormethan
T+ thallium + sloučeniny T trinitrofenol
T+ uran + sloučeniny T trinitrotoluen

Také při práci s méně toxickými látkami, které patří mezi látky zdraví škodlivé (symbol Xn) si uvědomujeme jejich rizikovost (R-věty) a při práci s nimi se řídíme danými bezpečnostními pokyny (S-věty).