TOXI ON-LINE

Toxikologická databáze chemických látek TOXI ON-LINE je určena pro práci s nebezpečnými chemickými látkami prostřednictvím Internetu. Databázi můžete použít zejména pro zpracování bezpečnostních listů chemických produktů, značení chemických látek - tisk etiket s bezpečnostními symboly, R-věty, S-věty, ADR/RID atd.

Aktualizované znění 03/2008: externi odkaz

EuroChem TOXI ON-LINE obsahuje:

  • Zákon o chemických látkách a jeho vyhlášky
  • Databáze nebezpečných chemických látek
  • Tisk etiket

Chemické látky jsou popsány identifikačními čísly CAS a EINECS. K chemickým látkám jsou dále přiřazeny chemické vzorce a struktury, dále jsou přiřazeny informace o jejich chemicko-fyzikálních, toxikologických vlastnostech (R-věty, S-věty, klasifikace, koncentrační limity, značení bezpečnostními symboly a další vlastnosti látky (ADR/RID atd.). Databáze dále obsahuje produkty a katalogová čísla světových výrobců Fluka a Merck. Databáze TOXI obsahuje všechny klasifikované nebezpečné chemické látky dle přílohy č.1 externi odkaz k vyhlášce 232 ze dne 20. dubna 2004 externi odkaz, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků (Zákon č 356/2003 Sb. externi odkaz). Výhodou internetového přístupu je aktuálnost dat, která jsou stále doplňována a aktualizována.

Databáze TOXI je doplněna o úplné znění Zákona č. 356/2003 Sb. externi odkaz, o chemických látkách a chemických přípravcích a souvisejících vyhlášek k zákonu.

Databázi TOXI ON-LINE můžete používat na Internetu ve verzích:

Produkt Popis Cena
Databáze TOXI Přístup k databázi TOXI (120.000 chemických látek) prostřednictvím Internetu 3.500 Kč/rok
Databáze TOXI + CLAKS Databáze TOXI (5.000 chemických látek) a program pro evidenci chemických látek CLAKS - jednouživatelská verze 8.800 Kč
Databáze TOXI na CD-ROM Databáze TOXI (5.000 chemických látek) na CD-ROM 1.800 Kč
Databáze TOXI DEMO Ukázkový přístup k databázi TOXI. Registrace je ZDARMA a slouží k demonstračním účelům. ZDARMA

Toxi ON-LINE Toxi CLAKS Toxi CD-ROM