Laboratorní řád

 1. S tímto laboratorním řádem musejí být povinně seznámeni posluchači v první hodině každého laboratorního cvičení a svým podpisem proškolení potvrdí.
 2. Na začátku semestru si každá laboratorní skupina studentů přinese 2 mýdla a 2 ručníky. Tyto potřeby jim budou během semestru k dispozici.
 3. Vyučující nebo instruktor seznámí přítomné s bezpečnostními listy jednotlivých látek včetně R-vět a S vět.
 4. Před prací v laboratoři si studenti oblečou laboratorní pláště a přezují se (tenisky). V laboratoři si nasadí ochranné brýle.
 5. Do laboratoře si posluchači berou pouze věci nezbytné k práci, zejména psací potřeby, skripta, laboratorní deník.
 6. Oblečení a věci, které nejsou nutné pro práci v laboratoři, posluchač uzamkne do přidělené skříňky. Klíč si vezme s sebou do laboratoře.
 7. Posluchači jsou povinni přicházet do laboratoře včas a řádně připraveni tak, aby účelně využili času stanoveného pro dané cvičení. Posluchači, který do cvičení přišel pozdě bez předchozí domluvy, nebude účast na cvičení povolena.
 8. V rámci přípravy na laboratorní cvičení musí posluchači předem prostudovat pracovní návod dané úlohy, seznámit se s chemickým principem a praktickým provedením úlohy, provést předepsané výpočty, vyhledat předepsané konstanty a seznámit se s fyzikálními a chemickými vlastnostmi (včetně toxicity a první pomoci) používaných látek.
 9. V chemické laboratoři je studentům dovoleno pracovat pouze za dozoru vyučujícího nebo instruktora. Před zahájením cvičení nesmějí být prováděny žádné manipulace s přístroji nebo jiným materiálem připraveným pro cvičení.
 10. K provedení práce mohou posluchači přistoupit až po přezkoušení znalostí učitelem. Zjistí-li vyučující, že se posluchač na úlohu řádně nepřipravil, vykoná posluchač úlohu v náhradním termínu. Termín, na který se posluchač nepřipravil, se hodnotí jako absence.
 11. K vlastnímu provedení úlohy může posluchač přistoupit až po kontrole aparatury učitelem nebo instruktorem.
 12. V laboratoři se mohou provádět jen práce uvedené v návodu k příslušné úloze za dodržení všech bezpečnostních a hygienických předpisů a pravidel. Jiné práce je dovoleno vykonávat jen na příkaz vyučujícího nebo instruktora.
 13. Posluchači nesmí samovolně měnit předepsaný postup práce ani provádět práce, které nesouvisí se splněním zadané úlohy.
 14. Jednotliví pracovníci i skupiny pracovníků používají ke své práci pouze vyhrazený prostor a pomůcky, které jim byly přiděleny, a také za ně osobně zodpovídají.
 15. Před zahájením práce zkontrolují posluchači podle seznamu úplnost vybavení na stole. Po skončení prací uvedou pracovní místo do původního stavu a předají je učiteli nebo instruktorovi.
 16. Posluchači jsou povinni seznámit se a pracovat s jednotlivými látkami podle piktogramů uvedených na etiketě příslušné látky. Pokud na etiketě nejsou uvedeny R-věty a S-věty, musí je posluchač před zahájením výuky vyhledat v bezpečnostním listu příslušné látky.
 17. Při práci jsou posluchači povinni důsledně udržovat pořádek a čistotu na svém úseku pracoviště.
 18. Posluchači si vedou laboratorní deník, do něhož během cvičení zapisují vlastní pozorování a výsledky měření. Po skončení práce předloží tyto záznamy vyučujícímu.
 19. Výsledky práce shrne posluchač v laboratorním protokolu, který odevzdá nejpozději do týdne po provedení práce.
 20. Každá absence musí být řádně omluvena písemným dokladem. Každá zameškaná úloha musí být nahrazena.
 21. V laboratoři je zakázáno jíst, pít a kouřit. Rovněž je zakázáno laboratorní nádobí používat k jídlu, pití a přechovávání potravin.
 22. Při práci je nutno používat předepsané ochranné prostředky, zejména plášť, přezůvky, brýle a rukavice.
 23. Při laboratorní práci je nutno si mýt často ruce mýdlem pod tekoucí vodou, zejména po práci s žíravinami a jedy, při změně práce, před každým opuštěním laboratoře.
 24. Chemikálie se nesmí brát nechráněnou rukou.
 25. S žíravinami je nutno pracovat opatrně, používat předepsaných ochranných pomůcek. Při přípravě roztoku hydroxidu je nutno sypat hydroxid do vody, při ředění kyselin se nalévá kyselina do vody.
 26. Zásobní láhve s roztoky je nutno uchopovat nálepkou do dlaně, nikdy nedržíme láhve jen za hrdlo. Větší nádoby při přenášení držíme i za dno.
 27. Žíravé a toxické látky se pipetují zásadně bezpečnostními pipetami.
 28. Při manipulaci s látkami v otevřených nádobách (např. zkumavkách) je nutno odvrátit ústí nádoby od obličeje a je nezbytné dbát na to, aby nesměřovalo k sousedním pracovníkům.
 29. Všechny manipulace s látkami dýmavými a dráždivými, toxickými látkami, koncentrovanými kyselinami a rozpouštědly provádíme jen v zapojené digestoři s dobrým odtahem. Totéž se týká látek, u nichž výše uvedené jevy mohou vzniknout neopatrnou manipulací.
 30. Při práci s hořlavými kapalinami je nutno zabezpečit dobré odvětrání vzniklých par.
 31. Odpad hořlavin a olejů je zakázáno vylévat do kanalizace, k likvidaci se používá určených nádob.
 32. Louhy a kyseliny je možno vylévat do kanalizace jen po důkladném zředění vodou (1:30).
 33. Při práci se sklem je třeba chránit se před pořezáním použitím ochranných pomůcek. Střepy a jiné odpadky s ostrými hranami musí být odkládány do nádob zvlášť k tomu určených (označeny nápisem „SKLO“).
 34. Všechny závady, které se vyskytnou během práce, je nutno okamžitě hlásit vedoucímu cvičení nebo instruktorovi.
 35. Každé poranění, poleptání, požití látky, stejně jako bolesti hlavy, hučení v uších a jiné příznaky je nezbytně nutné neprodleně hlásit vedoucímu cvičení nebo instruktorovi. Veškeré úrazy, poleptání, otravy apod. je nutno evidovat.
 36. Po skončení práce je nutno uzavřít vodu, vypnout plyn, vypnout elektrické spotřebiče a uvést pracoviště do původního stavu. Zkontrolovat, zda jsou uzavřeny všechny nádoby s chemikáliemi.
 37. Před opuštěním laboratoře po skončení práce je posluchač povinen předat pracovní místo vedoucímu cvičení nebo instruktorovi.
 38. Práce v chemické laboratoři je zakázána ženám těhotným a matkám do konce 9. měsíce po porodu. Posluchačka je povinna vedoucímu cvičení okamžitě oznámit graviditu.