Seznam R-vět

Seznam R vět

R1 Výbušný v suchém stavu
R2 Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení
R3 Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení
R4 Vytváří vysoce výbušné kovové sloučeniny
R5 Zahřívání může způsobit výbuch
R6 Výbušný za i bez přístupu vzduchu
R7 Může způsobit požár
R8 Dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár
R9 Výbušný při smíchání s hořlavým materiálem
R10 Hořlavý
R11 Vysoce hořlavý
R12 Extrémně hořlavý
R14 Prudce reaguje s vodou
R15 Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny
R16 Výbušný při smíchání s oxidačními látkami
R17 Samovznětlivý na vzduchu
R18 Při používání může vytvářet hořlavé nebo výbušné směsi se vzduchem
R19 Může vytvářet výbušné peroxidy
R20 Zdraví škodlivý při vdechování
R21 Zdraví škodlivý při styku s kůží
R22 Zdraví škodlivý při požití;
R23 Toxický při vdechování
R24 Toxický při styku s kůží
R25 Toxický při požití
R26 Vysoce toxický při vdechování
R27 Vysoce toxický při styku s kůží
R28 Vysoce toxický při požití
R29 Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou
R30 Při používání se může stát vysoce hořlavým
R31 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami
R32 Uvolňuje vysoce toxický plyn při styku s kyselinami
R33 Nebezpečí kumulativních účinků
R34 Způsobuje poleptání
R35 Způsobuje těžké poleptání
R36 Dráždí oči
R37 Dráždí dýchací orgány
R38 Dráždí kůži
R39 Nebezpečí velmi vážných nevratných účinků
R40 Možné nebezpečí nevratných účinků
R41 Nebezpečí vážného poškození očí
R42 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování
R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
R44 Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu
R45 Může vyvolat rakovinu
R46 Může vyvolat poškození dědičných vlastností
R48 Při dlouhodobé expozici nebezpečí vážného poškození zdraví
R49 Může vyvolat rakovinu při vdechování
R50 Vysoce toxický pro vodní organizmy
R51 Toxický pro vodní organizmy
R52 Škodlivý pro vodní organizmy
R53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí;
R54 Toxický pro rostliny
R55 Toxický pro zvířata
R56 Toxický pro půdní organizmy
R57 Toxický pro včely
R58 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí
R59 Nebezpečný pro ozónovou vrstvu
R60 Může poškodit reprodukční schopnost
R61 Může poškodit plod v těle matky
R62 Možné nebezpečí poškození reprodukčních schopností
R63 Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky
R64 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka
R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě
 

Seznam kombinovaných R vět

R 14/15 Prudce reaguje s vodou za uvolňování extrémně hořlavých plynů
R 15/29 Při styku s vodou uvolňuje toxický, extrémně hořlavý plyn
R 20/21 Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží
R 20/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití
R 20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování, styku s kůží a při požití
R 21/22 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při požití
R 23/24 Toxický při vdechování a při styku s kůží
R 23/25 Toxický při vdechování a při požití
R 23/24/25 Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití
R 24/25 Toxický při styku s kůží a při požití
R 26/27 Vysoce toxický při vdechování a při styku s kůží
R 26/28 Vysoce toxický při vdechování a při požití
R 26/27/28 Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití
R 27/28 Vysoce toxický při styku s kůží a při požití
R 36/37 Dráždí oči a dýchací orgány
R 36/38 Dráždí oči a kůži
R 36/37/38 Dráždí oči a dýchací orgány a kůži
R 37/38 Dráždí dýchací orgány a kůži
R 39/23 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování
R 39/24 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží
R 39/25 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití
R 39/23/25 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití
R 39/24/25 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití
R 39/23/24/25 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití
R 39/23/24/25 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití
R 39/26 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování
R 39/28 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při požití
R 39/26/27 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží
R 39/26/28 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování a při požití
R 39/27/28 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při styku s kůží a při požití
R 39/26/27/28 Vysoce toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití
R 40/20 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování
R 40/21 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží
R 40/22 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při požití
R 40/20/21 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při styku s kůží
R 40/20/22 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování a při požití
R 40/21/22 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při styku s kůží a při požití
R 40/20/21/22 Zdraví škodlivý: možné nebezpečí nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití
R 42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží
R 48/20 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním
R 48/21 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží
R 48/22 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním
R 48/20/21 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží
R 48/20/22 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním
R 48/21/22 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním
R 48/20/21/22 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
R 48/23 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním
R 48/24 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží
R 48/25 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici požíváním
R 48/23/24 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a stykem s kůží
R 48/23/25 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním a požíváním
R 48/24/25 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici stykem s kůží a požíváním
R 48/23/24/25 Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R 51/53 Toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
R 52/53 Škodlivý pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí