Seznam S-vět

Seznam S vět

S1 Uchovávejte pod zámkem
S2 Uchovávejte z dosahu dětí
S3 Uchovávejte v chladném místě
S4 Uchovávejte z dosahu obývaných míst
S5 Uchovávejte pod ... (příslušnou kapalinu specifikuje výrobce)
S6 Uchovávejte pod ... (inertní plyn specifikuje výrobce)
S7 Uchovávejte obal těsně uzavřený
S8 Uchovávejte obal suchý
S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě
S12 Neuchovávejte obal těsně uzavřený
S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
S14 Uchovávejte odděleně od ... (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)
S15 Chraňte před teplem
S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření
S17 Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů
S18 Zacházejte s obalem opatrně, opatrně jej otvírejte
S20 Nejezte a nepijte při používání
S21 Nekuřte při používání
S22 Nevdechujte prach
S23 Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly ... (příslušný výraz specifikuje výrobce a dovozce)
S24 Zamezte styku s kůží
S25 Zamezte styku s očima
S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S27 Okamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení
S28 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím ... (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce)
S29 Nevylévejte do kanalizace
S30 K tomuto výrobku nikdy nepřidávejte vodu
S33 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny
S34 Chraňte před nárazy a třením
S35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem
S36 Používejte vhodný ochranný oděv
S37 Používejte vhodné ochranné rukavice
S38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů
S39 Používejte osobní ochranné prostředky pro oči a obličej
S40 Podlahy a předměty znečištěné tímto materiálem čistěte ...(specifikuje výrobce)
S41 Nevdechujte zplodiny požáru nebo výbuchu
S42 Při fumigaci nebo rozprašování používejte vhodný ochranný prostředek k ochraně dýchacích orgánů (specifikaci uvede výrobce)
S43 V případě požáru použijte ... (uveďte konkrétní typ hasicího přístroje. Pokud zvyšuje riziko voda, připojte "Nepoužívat vodu")
S45 V případě úrazu nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možno, ukažte toto označení)
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
S47 Uchovávejte při teplotě nepřesahující ... °C (specifikuje výrobce a dovozce)
S48 Uchovávejte ve zvlhčeném stavu ... (vhodnou látku specifikuje výrobce a dovozce)
S49 Uchovávejte pouze v původním obalu
S50 Nesměšujte s ... (specifikuje výrobce)
S51 Používejte pouze v dobře větraných prostorách
S52 Nedoporučuje se pro použití v interiéru na velké plochy
S53 Zamezte expozici - před použitím si obstarejte speciální instrukce
S56 Zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů
S57 Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí
S59 Informujte se u výrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci
S60 Tento mateiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad
S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy
S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
S63 V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechejte jej v klidu
S64 Při požití vypláchněte ústa velkým množstvím vody (pouze je-li postižený při vědomí)
 

Seznam kombinovaných S vět

S 1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí
S 3/7 Uchovávejte obal těsně uzavřený na chladném místě
S 3/9/14 Uchovávejte na chladném, dobře větraném místě odděleně od ... (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)
S 3/9/14/49 Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě odděleně od ... (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)
S 3/9/49 Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě
S 3/14 Uchovávejte na chladném místě, odděleně od ... (vzájemně se vylučující látky uvede výrobce)
S 7/8 Uchovávejte obal těsně uzavřený a suchý
S 7/9 Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě
S 7/47 Uchovávejte obal těsně uzavřený, při teplotě nepřesahující ... °C (specifikuje výrobce)
S 20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání
S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima
S 27/28 Po styku s kůžíokamžitě odložte veškeré kontaminované oblečení a kůži okamžitě omyjte velkým množstvím ... (vhodnou kapalinu specifikuje výrobce a dovozce)
S 29/35 Nevylévejte do kanalizace, tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn bezpečným způsobem
S 29/56 Nevylévejte do kanalizace, zneškodněte tento materiál a jeho obal ve sběrném místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů
S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
S 36/39 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné brýle nebo obličejový štít
S 37/39 Používejte vhodné ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
S 47/49 Uchovávejte pouze v původním obalu při teplotě nepřesahující ... °C (specifikuje výrobce)