Asistentská praxe - prezenční studium

 

Praxe pedagogicko-psychologického modulu tvoří tři asistentské praxe v celkovém rozsahu 180 hodin. Povinně si je zapisují všichni studující prezenčního bakalářského studia kromě studentů Učitelství pro mateřské školy, Sociální pedagogiky, Hospodářské politiky a studentů jednooborových studií Speciální pedagogiky.

Výběr praxí probíhá následovně

Ve 3. semestru si studující zapíší jeden z předmětů asistentské praxe. Ve 4. semestru pak si mezi těmito předměty znovu volí. Každý semestr ve 2. ročníku tak má studující zapsaný právě jeden z těchto povinně volitelných předmětů:

SZ6122 Asistentská praxe - asistent pedagoga

Předmět se vypisuje v podzimním i jarním semestru

Počet hodin praxe 0

40 hodin ve škole, 20 hodin přípravy

Počet míst na praxi 0

pravidelně nabízený počet míst na fakultních školách

Podrobnosti k praxi:

Praxe se vypisuje v podzimním i jarním semestru pod stejným kódem. Praxi lze absolvovat max. dvakrát.

 • Jakou školu si mám na praxi vybrat?

  • Praxe se vykonává výhradně na fakultních školách (Přehled fakultních škol PdF MU). Studující školy sami neoslovují, ale přihlašují se k předem vypsaným nabídkám škol inzerované přes agendu PRAXE v ISu. Nabídka od fakultních škol je aktulizovaná před začátkem semestru. 
  • V nabídce jsou místa u vyučujících na 1. i 2. stupni ZŠ i na středních školách, místa u podnikavých učitelů a učitelek a místa v odpolední družině (asistent pedagoga v odpolední družině, vedení aktivit s žáky a žákyněmi v odpoledních hodinách ve školní družině).
  • Počet míst na praxe: cca 120.
 • Přihlašování na praxi na škole - JARNÍ SEMESTR 2024

  Přihlašování na praxi na škole - JARNÍ SEMESTR 2024

  Ve 4. semestru si vybíráte v povinně volitelných praxích mezi asistentskou praxí a doučováním. V asistentské praxi si vždy vybíráte z nabídky míst na fakultních školám a z nabízených podnikavých učitelů a učitelek na spolupracujících školách.

  Nově si vybíráte nejen z nabídky vložených praxí do agendy PRAXE v ISU (1. kolo přihlašování: 5. 2. - 10. 2.), ale také  si praxi můžete na fakultní škole domluvit sami, kdy využijte 2. kolo přihlašování (od 12. 2. - 16. 2.). Vyžaduje to ale iniciativu od Vás! Více informací viz příloha.

  Aktuální informace K PŘIHLAŠOVÁNÍ NA ŠKOLY pro jarní semestr 2024.

 • Ve škole již pracuji, mohu si praxi nechat uznat?

  • Pokud již pracujete ve škole na pozici asistenta pedagoga nebo učitele*učitelky doložíte potvrzení zaměstnavatele (Potvrzení o absolvování praxe). V tomto případě se nemusí jednat pouze o fakultní školy PdF MU.
  • Potvrzení znamená uznání absolvovaných hodin praxe ve škole. Dále pak plníte výstupy z praxe a účastníte se závěrečné skupinové reflexe.
  • Jako zaměstnaný studující svoji školu zaevidujte v ISu - agenda PRAXE, příp. využijte nápovědu.
   Co je potřeba do agendy vypsat:

   • Název a IČo školy (lze dohledat přes Rejstřík škol MŠMT
   • Vámi domluvený termín praxe na škole
   • Rozsah praxe ve škole je 40 hodin
   • Do kontaktů vypište osobu, se kterou jste praxi domlouvali (může být vedení školy), nebo přímo Vaše provázející osoba) = uvedete jméno, příjmení, pozice + mail (školní)
   • Pokud ve škole pracujete jako učitel/učitelka nebo sistent/asistentka pedagoga, pak prosím napište poznámku do kolonky Název praxe.
  • Po potvrzení zaevidované školy na praxi administrátorem se otevře v agendě PRAXE v ISu pod touto praxí část ÚKOLY, kam nahraje sken podepsaného Potvrzení.
 • Důležité termíny 2023/2024

  PODZIMNÍ SEMESTR 2023

  • ročníkové orientační setkání (ROS) v 2. ročníku Bc.: setkání 18. 9. 2023 (2 skupiny - od 14:00, od 15:00 hodin)
  • informace k přihlašování: 18. 9. 2023 v 18,00 hodin (online setkání, ZOOM: https://cesnet.zoom.us/j/93715909093)
  • přihlašování na praxe: 19. 9. - 21. 9. 2023 v agendě PRAXE v ISu
  • úvodní schůzka k praxím s besedou: 2. 10. 2023 (8:00 nebo 10:00 hodin)
  • termín praxe: 12. 10. - 15. 12. 2023
  • nástup na praxi: 12. 10. 2023, 7:45 hod. ve škole (čtvrtek)
  • pro studující se zapsaným předmětem AP jsou na praxi ve škole vyhrazeny pondělky dopoledne do 13:00 hod., případně se domluvte s garantem/garantkou na škole

  JARNÍ SEMESTR 2024

  • přihlašování na praxe: 5. 2. - 10. 2. 2024
  • organizační setkání k praxím: 20. 2. 2024 v 17:00 online přes ZOOM (odkaz v interaktivní osnově)
  • termín praxe: 26. 2. - 18. 5. 2024
  • nástup na praxi: 26. 2. 2024 v 7:45 hodin ve škole (pondělí)
  • úvodní schůzka k praxím s besedou: 4. 3. 2024 v RUVu (8:00 nebo 10:00, na termíny se hlásíte v ISu)
  • pro studující se zapsaným předmětem AP jsou na praxi ve škole vyhrazeny pondělky dopoledne do 13:00 hod., případně se domluvte s garantem/garantkou na škole
 • Jak je praxe dlouhá? A kdy na ni mám chodit?

  • Praxe v podzimním i jarním semestru je průběžná.
  • Rozsah předmětu praxe je 60 hodin. Znamená to 40 hodin přímo ve škole a 20 hodin na příprava a úkoly, reflexe a supervize).
  • Praxe trvá optimálně 10 týdnů během semestru, 4 hodiny za týden.
  • Pro studujíící zapsané do předmětu je vyhrazeno v rozvrhu pondělí dopoledne do 13:00 hod. Vyhraďte si tento čas na praxi ve škole, kam můžete chodit pravidelně.
  • Pokud potřebujete chodit na praxi v jiný den, je možné se domluvit při nástupním dni s garantem na škole.
  • Některé školy také nabízí účast studujícího na praxi v jiný den, nebo v odpoledních hodinách ve družině, tyto informace jsou uvedeny přímo v názvu aktualizované nabídky v agendě PRAXE v ISu.
 • V čem spočívá činnost asistenta pedagoga ve školní třídě?

  Asistentská praxe - asistent pedagoga je praxe:

  • Jedná se o asistentskou, ne učitelskou praxi. Praxe není náslechová.
  • BUĎTE AKTIVNÍ, ZAJÍMEJTE SE o chod školy, školní dokumentaci a o agendu spjatou se školním rokem.
  • Cílem praxe je trénovat kompetence asistenta pedagoga ve škole, spolupracovat s učitelem v rámci přímé i nepřímé pedagogické činnosti, zkoušet si vést krátké pedagogické aktivity s různými žáky. Součástí může být tandemové vedení výuky.
  • Vaše úkoly na praxi mohou souviset s činnostmi asistenta pedagoga v konkrétní třídě, podílet se můžete na přípravě výukových materiálů, na vyplňování administrativy, můžete se účastnit porad nebo třídních schůzek, dozorovat na chodbách či v jídelnách a doprovázet žáky na různé aktivity.
  • Praxe není oborová, ale můžete si spojit některé aktivity se svými oborovými úkoly či zájmy.
  • Vaše činnosti na praxi si domluvíte na začátku praxe s garantem/garantkou na fakultní škole a dál se pak můžete také domlouvat s učiteli nebo asistenty pedagoga, se kterými na praxi můžete v průběhu praxe spolupracovat - tedy nemusíte být pouze u jednoho vyučujícího.

  Příklady konkrétních činností na této praxi jsme rozepsali na předchozí straně webu. Podívejte se, z jakých výukových činností Vás si můžete vybírat nebo jaké další činnosti Vás na praxi mohou čekat.

  V čem spočívá činnost asistenta pedagoga ve školní třídě?

 • Čeká mě také reflexe praxe?

  • Na konci semestru Vás čeká skupinová reflexe - přihlášení přes IS.
  • V průběhu semestru můžete využít individuální i skupinové supervize. Supervizní setkání je dobrovolné. Termíny jsou vypsané v ISu.
  • Společně s asistentskou praxí si zapište předmět Sebezkušenostní příprava na profesi I (SZ6008 - podzimní semestr) a Sebezkušenostní příprava na profesi II (SZ6011 - v jarním semestru).
 • Co potřebuji k zápočtu předmětu?

  PODZIMNÍ SEMESTR

  • Vybrat si z nabídky fakultních škol, kde budete praxi absolvovat (výběr a evidence v agendě PRAXE v Isu).
  • Pokud ve škole pracujete, školu si do ISu zapíšete, ale z nabídky si nevybíráte. A doložíte Potvrzení o absolvování praxe.
  • Naplnění rozsahu praxe, celkem 60 hodin (40 hodin přímo ve škole a 20 hodin příprava a úkoly, reflexe, supervize aj.).
  • Odevzdat Strukturovaný výstup z praxe (ukázka Strukturovaného výstupu z praxe ke stažení).
  • Účast na skupinové reflexi - přihlášení přes IS.
  • Vyplnění evaluačního dotazníku - Odpovědník v ISu.

  JARNÍ SEMESTR

  • Vybrat si z nabídky fakultních škol, kde budete praxi absolvovat (výběr a evidence v agendě PRAXE v Isu).
  • Pokud ve škole pracujete, školu si do ISu zapíšete, ale z nabídky si nevybíráte. A doložíte Potvrzení o absolvování praxe.
  • Naplnění rozsahu praxe, celkem 60 hodin (40 hodin přímo ve škole a 20 hodin příprava a úkoly, reflexe, supervize aj.).
  • Účast na besedě (viz informace v interaktivní osnově).
  • Vyplnit odpovědník "Záznam činností" a doložit do odevzdávárny dokument, kde popíšete, jak dané činnosti rozvíjely vaše kompetence asistenta pedagoga. Odpovědník i odevzdávárnu naleznete v IS (vyplnění odpovědníku) do IS.
  • Účast na skupinové reflexi - přihlášení přes IS.
  • Vyplnění evaluačního dotazníku - Odpovědník v ISu.

SZ6121 Asistentská praxe - doučování

Předmět se vypisuje v podzimním i jarním semestru

Počet hodin praxe 0

26 hodin přímé práce s žákem, 34 hodin příprava

Neomezená kapacita míst na doučování

Další informace naleznete na webu Katedry sociální pedagogiky - doučování.

Praxe se vypisuje v podzimním i jarním semestru pod stejným kódem. Praxi lze absolvovat max. dvakrát.

V 5. semestru si všichni studující zapisují:

SZ6084 Asistentská praxe - asistent pedagoga 3 (nebo SZ6123 Asistentská praxe - asistent pedagoga ve škole - nový kód praxe od PS 2024)

Předmět se vypisuje pouze v podzimním semestru

Počet hodin praxe 0

40 hodin ve škole, 20 hodin přípravy

 • Jakou školu si na praxi vybrat?

  • Praxe se vykonává na školách dle vlastního výběru. Doporučujeme si vybrat školu v místě bydliště (ČR, SR). Vhodné jsou základní či střední školy, ev. je jazyková škola, ale pouze do tříd s denní pomaturitním studium. Pro AP3 nejsou s ohledem na charakter praxe vhodné základní umělecké školy, ani mateřské školy.
  • Při oslovení vedení školy pro praxi předkládá studující dopis, který je součástí Protokolu o přijetí studenta na praxi AP3. Protokol si studující nechá potvrdit nejpozději v den nástupu na školu. Protokol není potřeba potvrzovat na fakultních školách Pedagogické fakulty MU.
  • Školu si studující zaeviduje v ISu - agenda PRAXE, příp. využijte nápovědu. 
   Co je potřeba do agendy vypsat:
   • Název a IČo školy (lze dohledat přes Rejstřík škol MŠMT)
   • Vámi domluvený termín praxe na škole
   • Rozsah praxe ve škole je 40 hodin
   • Do kontaktů vypište osobu, se kterou jste praxi domlouvali (může být vedení školy), nebo přímo Vaše provázející osoba) = uvedete jméno, příjmení, pozice + mail (školní)
   • Pokud ve škole pracujete jako učitel/učitelka nebo sistent/asistentka pedagoga, pak prosím napište poznámku do kolonky Název praxe.
  • Po schvále praxe administrátorkou se v agendě PRAXE u zaevidované školy na praxi otevře část ÚKOLY, kam vložíte oskenovaný Potvrzený protokol o přijetí na praxi.

  Počet míst není omezen.

  Jak se mám se školu domluvit? A jaké dokumenty mám vzít s sebou?

  • Vezměte si sylabus předmětu, kde jsou uvedeny základní informace o vaší praxi.
  • Vytiskněte si Protokol o přijetí na praxi AP3 - součástí je informační dopis pro ředitele.
  • Formulář najdete také ve Studijních materiálech a na www stránkách Katedry pedagogiky.
  • Protokol předem vyplňte svými údaji.
  • Podepište s ředitelem školy při domluvě, nebo nejpozději při nástupu na školu.
  • Podepsaný protokol následně vložíte oskenovaný mezi Úkoly v agendě praxí - ke své založené praxi na škole.
  • Se školou se neuzavírá smlouva. Tato praxe není pro provázející učitele hrazena.
  • Pokud by škola měla zájem o smlouvu - informace ke smlouvám pro organizace najdete: na fakultním webu k praxím. 
  • V případě doplňujících dotazů ke smlouvě napište mail manažerce praxí Elišce Bařině - barina@ped.muni.cz (do předmětu mailu napište také kód praxe).
 • Ve škole již pracuji, mohu si praxi nechat uznat?

  • Pokud jste zaměstnaní ve škole na pozici asistenta pedagoga nebo učitele/učitelky, doloží potvrzení zaměstnavatele (Potvrzení o absolvování praxe).
  • Potvrzení znamená uznání absolvovaných hodin praxe ve škole. Dále pak budete plnit výstupy z praxe a účastnit se závěrečné skupinové reflexe.
  • I jako zaměstnaný studující si školu zaevidujte do agendy PRAXE v ISu. Do názvu nebo popisu napište, že ve škole pracujete.
  • Po potvrzení administrátorkou praxe se otevře v agendě PRAXE v ISu pod touto praxí část ÚKOLY, kam nahraje sken podepsaného Potvrzení.
 • Důležité termíny Podzim 2023

  PODZIMNÍ SEMESTR 2023

  JARNÍ SEMESTR 2024

  • v jarním semestru se praxe nevypisuje.
 • Jak je praxe dlouhá? A kdy na ni mám chodit?

  • Praxe v podzimním i jarním semestru je průběžná.
  • Rozsah předmětu praxe je 60 hodin. Znamená to 40 hodin přímo ve škole a 20 hodin příprava a úkoly, reflexe a supervize).
  • Praxe trvá optimálně 1 týden, 8 hodiny/den.

  Alternativní možnosti praxe

  • Praxi je možné vykonat v jiném termínu pouze z těchto důvodu:
   • A. účastníte se jako dobrovolník nebo pomocník letní školy doučování - pořádané katedrou sociální pedagogiky v srpnu 2023,
   • B. jste na zahraniční studijní nebo pracovní stáži a vrací se po 14.9.,
   • C. termín praxe koliduje s jinou povinnou praxí,
   • D. v případě nemoci.

  Potřebujete alternativní plnění praxe? Vyplňte sběrný formulář.

  V případě nemoci, nejdříve kontaktujte školu telefonicky nebo písemně + mailem manažerku praxí Elišku Bařinu (barina@ped.muni.cz) nebo přes uvedený formulář.

 • V čem spočívá činnost asistenta pedagoga ve školní třídě?

  Asistentská praxe - asistent pedagoga je praxe:

  • Jedná se o asistentskou, ne učitelskou praxi. Praxe není náslechová.
  • Praxe o poznání fungování školy na začátku školního roku, budování podmínek pro bezpečné prostředí, vztahy s žáky a s rodiči, administrativa školy.
  • BUĎTE AKTIVNÍ, ZAJÍMEJTE SE o chod školy, školní dokumentaci a o agendu spjatou se začátkem školního roku.
  • Cílem praxe je trénovat kompetence asistenta pedagoga ve škole, spolupracovat s učitelem v rámci přímé i nepřímé pedagogické činnosti, zkoušet si vést krátké pedagogické aktivity s různými žáky. Součástí může být tandemové vedení výuky.
  • Vaše úkoly na praxi mohou souviset s činnostmi asistenta pedagoga v konkrétní třídě, podílet se můžete na přípravě výukových materiálů, na vyplňování administrativy, můžete se účastnit porad nebo třídních schůzek, dozorovat na chodbách či v jídelnách a doprovázet žáky na různé aktivity.
  • Praxe není oborová, ale můžete si spojit některé aktivity se svými oborovými úkoly či zájmy.
  • Vaše činnosti na praxi si domluvíte na začátku praxe s garantem/garantkou na fakultní škole a dál se pak můžete také domlouvat s učiteli nebo asistenty pedagoga, se kterými na praxi můžete v průběhu praxe spolupracovat - tedy nemusíte být pouze u jednoho vyučujícího.

  Příklady konkrétních činností na této praxi jsme rozepsali na předchozí straně webu. Podívejte se, z jakých výukových činností Vás si můžete vybírat nebo jaké další činnosti Vás na praxi mohou čekat.

  V čem spočívá činnost asistenta pedagoga ve školní třídě?

 • Čeká mě také reflexe praxe?

  • Po absolvování praxe Vás čeká skupinové reflexi - přihlášení přes IS
  • V průběhu semsstru můžete využít individuální i skupinové supervize. Supervizní setkání je dobrovolné. Termíny jsou vypsané v ISu.
 • Co potřebuji k zápočtu předmětu?

  Během praxe studující pracují na konkrétních úkolech, které si stanoví na začátku praxe se spolupracujícím učitelem ve škole. Úkoly budou souviset s činnostmi asistenta pedagoga v konkrétní třídě.

  Výstupy pro předmět AP3:

  • Evidovaná praxe v agendě praxí.
  • Podepsaný Protokol o přijetí na praxi / pokud ve škole pracujete Potvrzení o absolvování. Vložte nejpozději v den nástupu na praxi (protokol nepodepisujete, pokud máte praxi na fakultní škole PdF MU).
  • Zpracování 2 kazuistik + hodnocení dle kritérií vytvoření kazuistiky, které následně nahrajete do ISu (Odevzdávárna).
  • Vzájemné hodnocení kazuistik - dostanete informaci přes IS.
  • Účast na skupinové reflexi - přihlášení přes IS: vypsáno 20 skupin (pondělí a středy).
  • Evaluační dotazník, vyplňte prosím až po skupinové reflexi.

Kontakty k asistentské praxi

Konkrétní informace k praxím najdete v sylabu a studijních materiálech v ISu u každého předmětu. Pokud si i přes to nevíte rady, kontaktujte nás.

Kontakty k předmětu Asistentská praxe - asistent pedagoga

Mgr. Lucie Škarková, Ph.D.


kancelář: bud. D/3021
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3591
e‑mail:

Garantka předmětů Asistentská praxe – asistent pedagoga.
    
  

Bc. Eliška Bařina Barochová


kancelář: 5022
Poříčí 997/31a
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7798
e‑mail:

Manažerka praxí, administrátorka praxe předmětů Asistentská praxe – asistent pedagoga. Kontaktujte mě ve věcech týkajících se administrativní stránky praxí a obecných dotazů k předmětu praxe.

Mgr. Miroslav Jurčík


kancelář: 5023
Poříčí 997/31a
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7054
e‑mail:

Kontaktní osoba k předmětu
Asistentská praxe – asistent pedagoga (SZ6122 v podzimím semestru).
Kontaktujte mě ve věcech týkajících se obsahové stránky předmětu.
   

Mgr. Alena Bendová, Ph.D.


kancelář: 5023
Poříčí 997/31a
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7054
e‑mail:

Kontaktní osoba k předmětů
Asistentská praxe – asistent pedagoga (SZ6122 v jarním semestru)
a Asistentské praxe - asistent pedagoga ve škole (SZ6084/SZ6123).
Kontaktujte mě ve věcech týkajících se obsahové stránky předmětů.

Kontakty k předmětu Asistentská praxe - doučování

Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D.


kancelář: 5013
Poříčí 997/31a
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8772
e‑mail:

Garantka předmětů Asistentská praxe – doučování. 
  
  

Zuzana Dvořáková


kancelář: 5011
Poříčí 997/31a
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7685
e‑mail:

Koordinátorka praxí katedry sociální pedagogiky, kontaktní osoba předmětů Asistentská praxe - doučování. Kontaktujte mě ve věcech týkajících se administrativní i obsahové stránky předmětů.

Zpětná vazba z praxí

„Naučila jsem se, jak by měla správná a zdravá spolupráce asistenta a pedagoga vypadat, jak dávat studentům smysluplný feedback, jak pracovat s žáky s SVP, jak vymýšlet testy pro žáky a že hodiny se dají koncipovat zábavně a smysluplně. Vše je na komunikaci.“

Jiřina, studentka jarní semestr 2023

„Osobní přínos na této praxi byl především proniknutí do světa žáků v adolescentním věku. Opět se podívat na svět jejich očima a zkusit pochopit, jak vnímají proces vzdělávání, teoretickou výuku, odborný výcvik, pedagogy, spolužáky, klima ve třídě, ale i svět a dění kolem sebe.“

Absolvent Oborové tandemové praxe

„Na začátku jsem měl velmi zúžený a zkreslený pohled na spoustu věcí, oproti tomu teď na věc koukám ze všech stran a snažím se zamyslet nad všemi možnými řešeními a dle toho konat. Praxe mě naučily velké zodpovědnosti, kterou pedagog nese na ramenou.“

Absolvent Oborové tandemové praxe

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info