Bakalářské a navazující magisterské studium

Vedeme studenty učitelství k průběžné reflexi teoretické přípravy, k sebereflexi a reflexi pedagogické praxe a průběžnému sledování vlastního profesního vývoje.

Bez popisku

Studentské portfolio je součástí státní závěrečné zkoušky z pedagogiky a psychologie. Dává studentovi možnost ukázat, které kompetence si osvojil,shrnout své úspěchy a případné neúspěchy, reflektovat různé aktivity, proběhnuvší během bakalářského i magisterského studia.

Zahrnuje materiály, dokumenty a výtvory (artefakty) studenta/ky zpracované během bakalářského i magisterského studia. Jejich uvážený výběr umožňuje sledovat profesní rozvoj studenta/ky učitelství, reflektovat úroveň pedagogických a psychologických znalostí a přinášet podněty pro jejich zdokonalování. Tvoří důležitý podklad pro diskusi studenta/ky s vyučujícím při dílčích zkouškách a státní závěrečné zkoušce z pedagogiky a psychologie.

Obsah portfolia

Povinná část

 • základní údaje o studentovi,
 • portfoliové úkoly z předmětů společného pedagogicko-psychologického modulu v bakalářském a navazujícím magisterském studiu, v nichž si studenti osvojují teoretické znalosti ve vazbě na pedagogickou realitu ve škole; pokud jste některé úkoly nedělali, v portfoliu je mít nebudete (např. studium na jiné škole). U povinně volitelných předmětů vkládejte portfoliové úkoly, které jste z Vámi zvoleného předmětu dělali. Pokud jste si volili z více úkolů v určitém předmětu jen některé, vložte do portfolia úkoly, které jste dělali. Ostatní úkoly promyslete teoreticky ve vazbě na Vaše zkušenosti z praxe a ze studia. Můžete je také doplnit jinými odpovídajícími materiály, které máte.
 • doklady pedagogické praxe: např. vybrané příklady příprav na výuku, foto a video dokumentace, reflektivní záznamy od spolužáků nebo provázejících učitelů, zpětná vazba od provázejících učitelů, hodnocení studentovy výuky ze strany žáků (evaluační dotazníky),
 • přehled prostudovaných odborných zdrojů.

Volitelná, doporučená část

 • aplikační úkoly jako dílčí úkoly či výstupy ze seminářů,
 • autobiografický popis vývoje studenta jako budoucího učitele,
 • motivy k volbě učitelského povolání,
 • výsledky diagnostických a autodiagnostických metod realizovaných v průběhu výuky pedagogických a psychologických disciplín,
 • další vybrané práce z pedagogicko-psychologických disciplín, oborových didaktik (seminární práce, projekty, plakáty),
 • anotace pedagogických a psychologických publikací (nad rámec povinné literatury z jednotlivých předmětů),
 • citace z odborné literatury a jiné myšlenky, které student považuje za hodnotné ve vztahu k učitelské profesi,
 • ukázky učebních pomůcek,
 • záznamy o mimoškolních aktivitách, vztahujících se k procesu stávání se učitelem,
 • certifikáty dalšího vzdělávání,
 • další materiály dle uvážení studenta relevantní pro profesi.

 

Portfoliové a aplikační úkoly v pedagogických předmětech

Odkazy

Lukášová, H., Svatoš, T., & Majerčíková, J. (2014). Studentské portfolio jako výzkumný prostředek poznání cesty k učitelství: příspěvek k autoregulaci profesního učení a seberozvoje. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Nezvalová, D. (2012). Portfolio a jeho hodnocení. Olomouc: Univerzita Palackého.
Syslová, Z., & Chaloupková, L. (2015). Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy. Brno: Masarykova univerzita.

Tomková, A. (2004). Portfolio v pregraduální přípravě učitelů primární školy. In V. Spilková, a kol. Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

Trunda, J. (2012). Profesní portfolio učitele. Praha: NÚV. Dostupné z: http://www.kritickemysleni.cz/klisty.php?co=klisty3_sebereflektivnidenik

Další zajímavé informace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info