Časopis Komenský

Rozhovor s Ivonou Princlíkovou o domácím vzdělávání

ČR patří mezi země s povinnou školní docházkou. Od 1. 1. 2005 bylo zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů schváleno pro žáky prvního stupně také individuální vzdělávání (IV), které je ve světě i u nás spíše známo pod pojmem domácí vzdělávání (DV). Z tohoto důvodu se k tomuto pojmenování přikláníme také v tomto příspěvku.

Podle MŠMT ČR se individuální vzdělávání za dobu své platnosti na 1. stupni ZŠ osvědčilo a nevyskytly se žádné zásadní problémy ani v průběhu pětiletého pokusného ověřování na 2. stupni ZŠ. I přes tyto výsledky a doporučení sněmovního školského výboru však domácí vzdělávání na 2. stupni schváleno nebylo.

V zákoně je individuální vzdělávání vymezeno jako vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné účasti ve škole. Školský zákon současně řeší organizaci a upravuje podmínky, za nichž je individuální vzdělávání umožněno (jakým způsobem se rozhoduje o zařazení dítěte do DV; jaké jsou cíle DV; financování; způsoby hodnocení; kdo je za DV zodpovědný; kdo DV kontroluje). Domácí (individuální) vzdělávání reaguje na individuální potřeby jedince a umožňuje mu efektivně využívat jeho schopností a možností k dosažení stanovených cílů. Žáka v domácím vzdělávání na 1. stupni je možné zapsat do kterékoli školy. Bohaté zkušenosti s domácím vzděláváním mají pedagogové ZŠ a MŠ Nížkovice. V současnosti má tato málotřídní škola zapsáno 28 dětí v domácím vzdělávání z různých koutů naší země. Proč tomu tak je a jaké zkušenosti tato forma vzdělávání přináší, jsem se ptala paní ředitelky školy Mgr. et Bc. Ivony Princlíkové.

Ve vaší škole je v současnosti v domácím vzdělávání zapsáno 28 žáků, což je u škol vaší velikosti méně obvyklé. Kdy a z jakého důvodu jste se začali domácí vzděláváním zabývat?

První dva žáky – sourozence – jsem přijala v prosinci 2012. Chlapec nastoupil v průběhu prvního ročníku, dívka ve třetím. Před tím byli oba vzděláváni na privátní základní škole, kde se vyměnilo vedení, a proto odešla i řada kvalifikovaných pedagogů. Rodiče hledali pro své děti kvalitu, respektující a klidný přístup. Abych získala s domácím vzděláváním zkušenosti pod odborným vedením, oslovila jsem Asociaci domácího vzdělávání a domluvila jsem se s Hanou Tůmovou na spolupráci. Přijela se svojí kolegyní Juditou Kapicovou a pomohly nám s přezkoušením žáků. První přezkoušení vedly samy, my jsme jen pozorovaly jeho průběh. Do druhého přezkoušení jsem se již také zapojila, další jsme zvládly s kolegyněmi samy. Přezkoušení se zúčastnilo mnoho rodičů z různých míst, kteří se na nás postupně začali obracet s žádostí o přestup jejich dítěte na naši školu, nebo přicházeli s dalšími dětmi k zápisu do prvního ročníku. Zřejmě řešili vzdálenost svého bydliště a místo školy. Také je oslovila atmosféra školy a pohoda mezi pedagogy.

Jak jste na tuto novou situaci reagovali?

Jsme otevřená, podnětná škola s respektujícím přístupem k rodičům i dětem. Změnu jsme přijali velmi pozitivně. Bylo to v době, kdy jsme měli nízký počet žáků ve škole. Byla jsem před rozhodnutím, koho ze stávajících pedagogů propustit. Moje obavy rozptýlili rodiče a děti, kteří měli zájem o přijetí na naši školu právě v režimu DV, neboť na každé dítě v režimu domácího vzdělávání přichází určitý finanční příspěvek jako na běžně docházející děti.

Celý text rozhovoru naleznete v časopise Komenský (číslo 04/ červen 2015/ ročník 139)

S profesorem Milanem Hejným o radosti žáků z objevování matematiky

Profesor Milan Hejný je předním českým a slovenským odborníkem v didaktice matematiky. Rozvinul účinný způsob výuky matematiky metodou nazvanou vyučování orientované na budování schémat (VOBS). Pro tuto metodu se svým pracovním týmem vytvořil sadu učebnic matematiky pro 1. stupeň, které jsou, podle sdělení České školní inspekce z roku 2014, rozšířeny asi na 800 školách. Českou řadu učebnic pro první stupeň základních škol schválilo MŠMT v roce 2007. Na učebnicích pro 2. stupeň se právě pracuje, měly by být k dispozici od jara 2015. S profesorem Milanem Hejným jsme hovořili o jeho životní cestě s matematikou a také o tom, jakými způsoby může svět matematiky
zprostředkovat učitel žákům.

Pane profesore, kudy vůbec vedla vaše cesta k matematice?

Dominantním prvkem byl můj táta, který byl v jisté opozici k tradičnímu vyučování, kterého se mi dostávalo ve škole. On mě vedl spíše k intelektuálnímu spekulování a rozvíjení myšlení, nikoliv k tomu numerickému počítání. Pak to byl můj gymnaziální učitel, ten mě naučil přesnějšímu matematickému myšlení a matematické kultuře a na vysoké škole to byl vynikající kantor, matematik a člověk, docent Karel Havlíček. Všichni tři, otec samozřejmě nejvíce, mi otevřeli matematiku jako způsob nahlížení na svět.

Co bylo impulsem k vytvoření tzv. Hejného metody, jestli ji takto můžeme nazvat?

Ano, ale nesmíme říct Milana Hejného, musíme říct Víta Hejného, tedy mého tatínka. Kdybych byl troufalý, přidal bych za toho Víta jméno Milan. Hejného metoda má počátky ve 30. letech, kdy můj táta učil na obchodní akademii. Tam jsou spíše kupecké počty než matematika, ale i ty se mohou učit inteligentně, a on bádal nad tím, jak to udělat. A když jsem pak chodil do školy já, jeho syn, tak začal mít zájem, jak to udělat s tím malým dítětem. Věnoval tomu hodně práce a svoje zkušenosti a myšlenky si zapisoval. Ty nejdůležitější jsou v knize Archív Víta Hejného I. Můj vstup do didaktiky matematiky způsobil můj syn. Bylo to v roce 1974, kdy jsem byl velice nespokojen se způsobem, kterým jej učili ve škole matematice. Rozhodl jsem se, že od 5. ročníku půjdu učit matematiku do jeho třídy. Tato práce mě do té míry vtáhla, že už jsem od toho neutekl. Tvrdou matematiku jsem pověsil na hřebík a zůstal jsem u didaktiky. Vždycky jsem měl štěstí na spolupracovníky, měli jsme tým mladých lidí, učitelů nebo posluchačů z fakulty. Na fakultě jsem stále učil topologii a diferenciální geometrii. Nebylo mi dopřáno učit didaktice, protože to byl tenkrát ideologický front, a ten byl vymezen pro kované straníky, a ne pro mě.

Celý text rozhovoru naleznete v časopise Komenský (číslo 03/ březen 2015/ ročník 139)

S Markétou Olbertovou o pedagogice M. Montessori na druhém stupni základní školy a o soužití dvou vzdělávacích koncepcí

Učitelé Základní školy Brno, Gajdošova 3 mají dlouhodobé zkušenosti s alternativní výukou Marie Montessori. Začínali s ní již v roce 2005 jako jediní na Moravě otevřením prvního ročníku základní školy. Před třemi roky se jejich zkušenosti s montessoriovskou pedagogiko opět rozšířily – tentokrát implementací tohoto pedagogického konceptu i na druhý stupeň základní školy, což není v České republice obvyklé. Vedle dvou tzv. běžných tříd má škola i třídy s touto – dnes již žádanou – alternativou. Na to, jak tato změna zasáhla do života pedagogů školy, jejich žáků a rodičů, jsme se optali osoby k tomu nejpovolanější, ředitelky školy Mgr. Markéty Olbertové. Začaly jsme pěkně od začátku.

Paní ředitelko, první třídu pedagogiky M. Montessori jste otevřeli před devíti roky. Co bylo impulsem k jejímu otevření a jak se postupně tato alternativa na prvním stupni rozvíjela?

Celý můj život je od mládí spojen s dětmi. Vystudovala jsem nejdříve střední pedagogickou školu a s nadšením začala pracovat s předškolními dětmi. Působila jsem také v mateřské škole při dětské nemocnici, zakládala křesťanskou třídu jiné mateřské školy. Pak se mi narodili tři synové a já jsem v průběhu mateřské dovolené začala studovat speciální pedagogiku, která mě uchvátila. Díky tomuto studiu jsem se naučila pohlížet na každé dítě jako na jedinečnou osobnost, která si zaslouží, abych mu dala přesně to, co potřebuje. Neohlížet se na to, jak to umí ve srovnání s jinými, ale jak se rozvíjí ono samo, jaké dělá pokroky, jaké jsou jeho možnosti a jak mu mohu na jeho cestě pomoci. Během praxe jsem měla možnost jako logoped působit v mateřské škole Montessori a tento systém mi byl od počátku velmi blízký. To, co jsem dělala spontánně, tak jak jsem cítila, najednou dostalo nějaký název. Jediné, co je mi stále nepříjemné, je nazývat tento systém alternativním. Alternativní je z mého pohledu bohužel systém většinového školství, založený na výkonech, srovnávání, poznámkách, nálepkování dětí a vytváření žebříčků jejich úspěšnosti už od útlého věku. První třída Montessori byla na naší škole otevřena v roce 2005. Jsem velmi ráda, že se moje vize spojila s nadšením rodičů a že se s podporou zřizovatele podařilo třídu otevřít.

Zavádění „něčeho“ nového s sebou přináší vždy mnoho otázek a odpovědí, příznivců i odpůrců inovativních snah. Co znamenalo zavádění této ucelené z vašeho pohledu „nealternativní“ koncepce do již zaběhnutého systému školního vzdělávání? Jak bylo zřízení těchto tříd vnímáno rodiči, zřizovatelem a kolegy?

 Když jsme otevřeli první třídu Montessori, nebyla na Moravě žádná jiná. Byla jsem se podívat v Praze na škole s tímto programem. Viděla jsem motivované žáky, kteří nepřestali pracovat ani ve chvíli, kdy paní učitelka se mnou odešla na chodbu. Nebyli závislí na vnější motivaci, nepotřebovali neustálý dohled. Byl to pro mě úžasný zážitek.

Dnes zpětně opravdu obdivuji důvěru rodičů v tento nový projekt. Nemohli jsme jim ukázat práci s dětmi v Montessori třídě ani třídu samotnou. Přesto přišli k zápisu. Rodiče, kteří měli pochybnosti, a jeli se podívat na třídu do pražské školy, poté trvali na tom, aby jejich syn určitě do této třídy nastoupil. Organizovali jsme besedy, schůzky s rodiči, pro novináře jsme uspořádali
tiskovou konferenci. Pak jsme společně rodiči během prázdnin třídu budovali. Náš zřizovatel vznik třídy Montessori také podpořil, což byla pro školu výhoda.

Celý text rozhovoru naleznete v časopise Komenský (číslo 02/ prosinec 2014/ ročník 139)

Se Sašou Dobrovolnou o tom, jak mentoring vstupuje do škol

Rozhovor se Sašou Dobrovolnou vznikl na závěrečném setkání projektu „Mentoring a peer learning jako cesta rozvoje profesních dovedností a kolegiální podpory uvnitř školy“ (zkráceně Mentor), který probíhal pod záštitou Společnosti pro kvalitu školy, o. s. působící hlavně v Moravskoslezském kraji. Závěrečné setkání nadšených a motivovaných učitelů – mentorů probíhalo v hotelu Duo na Horní Bečvě. Účastníky projektu byli vedoucí a pedagogičtí pracovníci škol, ti, kteří chtějí být mentory pro své kolegy ve škole, případně v ní zavádět mentorské programy podpory profesního rozvoje. Saša zde zastávala dvojroli jako členka realizačního týmu projektu a lektorka. Z projektu měla dobrý pocit, podařilo se překonat nedůvěru vůči novým přístupům, nedůvěru účastníků ve své vlastní schopnosti a minimálně ve dvou školách zapojených do projektu se podařilo nastartovat program zavádění mentorské podpory profesního rozvoje. To vyžadovalo značnou míru kreativity ze strany vedení školy a nemalou míru nasazení ze strany učitelů. Se Sašou Dobrovolnou mě spojuje společný záměr: rozšířit v našich školách povědomí o mentoringu jako formě individuální podpory profesního růstu učitelů, podporovat vzdělávání zájemců o práci mentora a další vzdělávání už praktikujících mentorů. O cestě Saši Dobrovolné k mentoringu a o možnostech
a úskalích jeho rozšiřování v našich školách jsme si povídaly v následujícím rozhovoru.

Sašo, děkuji ti, že sis našla čas na rozhovor. Ráda bych se dozvěděla něco více o tom, jak ses dostala ke vzdělávání učitelů.

K dalšímu vzdělávání dospělých jsem se dostala jakoby omylem. Celý život jsem sice chtěla učit, nejprve jsem chtěla být učitelkou v mateřské škole, pak na prvním stupni, druhém stupni, střední škole. Co jsem však věděla jistě, že nikdy nechci učit na vysoké škole nebo dospělé. Odříkaného chleba ale i v mém případě největší krajíc. V roce 1997 jsem dostala výpověď z důvodu nadbytečnosti v první škole, kam jsem po dokončení studia VŠ nastoupila. Nepodařilo se mi sehnat jiné učitelské místo, proto jsem se zkusila přihlásit do konkurzu na pozici metodičky dalšího vzdělávání na Středisko služeb školám ve Vsetíně, který jsem vyhrála. Mým úkolem bylo znovu vzkřísit kdysi dobře fungující systém dalšího vzdělávání pedagogů.

V současné době se učitelům věnuješ v rámci školení mentorských dovedností. Mentoring s sebou přináší novou terminologii, která mnohdy bývá prvotní bariérou v seznámení se s ním. Jak mentoring učitelům vysvětluješ?

Mentoring vysvětluji jako jeden ze způsobů individuální podpory profesních dovedností. Potřebujeme-li znalosti, můžeme je získat z knížek, seminářů či jiných zdrojů. Když však potřebujeme dostat do praxe nové dovednosti, absolvování dalších kurzů nám je nezaručí. Užitečnější je požádat o podporu mentora, který nás bude při učení provázet a podporovat. Já sama jsem se k mentoringu dostala přes koučování. Hledala jsem způsob, jak účastníky kurzů efektivněji podpořit v přenesení znalostí a dovedností získaných na kurzech do jejich praxe. Myslela jsem si, že právě koučování mi v tom pomůže. Naštěstí jsem však na své profesní cestě potkala kolegu Václava Šnebergera, který mi ukázal, že to, co hledám, je vlastně mentoring. Od té doby se věnuji vzdělávání mentorů a propagaci mentoringu mezi odbornou i laickou veřejností, protože mi přijde z hlediska rozvoje profesních dovedností velmi užitečný.

Celý text rozhovoru naleznete v časopise Komenský (číslo 01/ září 2014/ ročník 139)