Časopis Komenský

Časopis Komenský přijímá k publikování příspěvky vztahující se k pedagogické problematice a odpovídající profilu rubrik Z výzkumů, Do výuky, Recenze. Texty do ostatních rubrik mohou být nabídnuty po domluvě s redakcí. Do rubriky Didactica viva jsou přijímány příspěvky, které byly vytvořeny po dohodě s garantem rubriky Tomášem Janíkem a ve shodě s požadovanou metodikou.

Všechny nabídnuté příspěvky jsou posuzovány členy redakce ve spolupráci s odborníky pro danou problematiku.

Do rubriky Z výzkumů jsou zařazovány příspěvky, ve kterých autoři zprostředkovávají výsledky aktuálních pedagogických výzkumů a naznačují jejich aplikaci v kontextu edukační reality. Maximální rozsah příspěvku je 15 000 znaků (včetně mezer).

U zaslaných textů do rubriky Z výzkumů se posuzují především následující náležitosti: 1) Přináší příspěvek nová a zajímavá zjištění pro učitele českých základních škol? 2) Zprostředkovává text výsledky výzkumného šetření tak, aby byly jazykově a terminologicky srozumitelné pro učitele? 3) Zprostředkovává text výsledky výzkumného šetření tak, aby byly pro učitele potenciálně aplikovatelné? 4) Jsou prezentované interpretace/závěry patřičně zdůvodněné a vychází z kvalitního metodologického postupu?

Do rubriky Do výuky jsou zařazovány především příspěvky, v nichž autoři nabízejí určitý konkrétní námět do výuky, který je aplikací výsledků pedagogických výzkumů. Přijaty mohou být také texty zprostředkovávající vlastní zkušenosti s výukou určitého učiva a jejich reflexi. Maximální rozsah příspěvku je 12 000 znaků (včetně mezer).

U zaslaných textů do rubriky Do výuky se posuzují především následující náležitosti: 1) Přináší příspěvek učitelům českých základních škol nový a zajímavý výukový postup nebo nezvyklou reflexi určitého postupu? Zprostředkovává text výukový postup či jeho reflexi tak, aby byly jazykově a terminologicky srozumitelné pro učitele? 2) Zprostředkovává text výukový postup či jeho reflexi tak, aby byly pro učitele aplikovatelný? Jsou prezentované informace dostatečně zdůvodněné ve vztahu k jejich přínosu pro výuku?