Časopis Komenský

Nácvik psaného projevu na základních školách je dán očekávanými výstupy RVP ZV, které jsou dále konkretizovány ve Standardech pro základní vzdělávání (zatím pro minimální úroveň). Standardy, které vstoupily v platnost k 1. 9. 2013 a jejichž plnění je pro základní školy závazné, jsou vytvořeny pro všechny složky mateřského jazyka a stanovují minimální úroveň vědomostí a dovedností, které by měl žák klasifikovaný na konci 1. a 2. stupně známkou dostatečně, dosáhnout.

Splnění očekávaných výstupů není vůbec jednoduché. Je všeobecně známo, že žáci i studenti málo čtou, nemají odpovídající slovní zásobu, vyjadřují se většinou způsobem SMS zpráv, tj. heslovitě, často pomocí různých zkratek, a o kultivovanosti jejich projevu se mnohdy vůbec hovořit nedá. Je zarážející, že mnohdy ještě na vysoké škole mají studenti problém vyjádřit svoje myšlenky přesně a výstižně, zformulovat větu či text tak, aby měly odpovídající stylistickou úroveň. Týká se to bohužel i projevu psaného, jehož obsah si mají možnost promyslet, zvážit kompozici, vhodná vyjádření, stylizaci vět či souvětí.

Proto je hlavním cílem komunikační a slohové výchovy, a to na všech stupních škol, naučit žáky (studenty) vyjadřovat se jak v projevu psaném, tak mluveném kultivovaně, tj. souvisle, výstižně, stylisticky správně a pokud možno spisovně, s využitím vhodných metod a forem práce. Jednou z cest, která vede k postupnému osvojování této dovednosti, je oprava a hodnocení slohových prací žáků a studentů.

Celý text naleznete v časopise Komenský (číslo 01/ září 2014/ ročník 139)

Pracovní listy se staly díky dostupnosti informačních technologií nedílnou součástí každodenní výuky učitelů a mnoho z nás je pravidelně připravuje pro své žáky. Uvědomujeme si však potenciál zařazení pracovního listu do naší výuky? A dokážeme plně využít všech možností, které nám tento didaktický prostředek nabízí?

Pracovní list řadíme mezi materiální didaktické prostředky, a podobně jako učebnice a pracovní sešity, patří mezi pomůcky textové. Obsahují obdobné typy úloh jako pracovní sešity (jinak také cvičebnice), avšak na rozdíl od nich umožňují učiteli zařazením konkrétních učebních úloh reagovat na aktuální potřeby dané třídy.

Význam pracovního listu

Pracovní list může plnit ve výuce několik funkcí, mnohé z nich pak současně. Pracovní list ve výuce může sloužit:

  • k motivaci žáků – může zaujmout žáka svou grafickou úpravou i obsahem, možností výběru pořadí zpracování jednotlivých úloh apod.;
  • k aktivizaci žáků – svým charakterem neumožňuje žákovi být pasivním příjemcem informací, ale nutí jej využívat své dovednosti a vědomosti při plnění zadaných úkolů;

 

Celý text naleznete v časopise Komenský (číslo 01/ září 2014/ ročník 139)

 

Každý učitel jistě mnohokrát pomyslel na to, jak se liší naše učebnice od učebnic zahraničních. V dnešní době, kdy učitelé v rámci projektů navštěvují partnerské školy v zahraničí, mají zřejmě možnost nahlédnout do cizojazyčných učebnic. Problémem však bývá jazyková bariéra. Je sice pravda, že v případě učebnic chemie, kterým se v následujícím textu budeme věnovat, si lze vytvořit určitou představu už při pouhém listování – rovnice, vzorce a schémata aparatur není potřeba překládat – ale podrobnější prostudování učebnic již vyžaduje znalost jazyka.

Abychom napomohly učitelům, které by zahraniční učebnice mohly zajímat, ale buď k nim nemají přístup, nebo je omezuje právě jazyková bariéra, rozhodly jsme se přiblížit jim mezinárodní řadu učebnic chemie vydavatelství Oxford University Press. Učebnice byly zakoupeny z grantu č. MUNI/FR/0026/2014 „Zavedení vyučovacího předmětu Compendium of Chemistry“. Tato řada učebnic je využívána ve výuce chemie ve Velké Británii a současně je určena pro výuku chemie po celém světě ve školách s výukou předmětů v anglickém jazyce. Podotýkáme, že článek se nezabývá odbornou analýzou učebnic. Pouze se snažíme nahlédnout na uvedenou řadu britských učebnic z úhlu pohledu českého učitele. Cílem článku tedy není přesně vymezit rozdíly mezi touto konkrétní řadou učebnic a českými učebnicemi, protože i ty se mnohdy velmi výrazně liší, ale poukázat na ty klady britských učebnic, které by si zasloužily následování. Vzhledem k rozsahu článku uvádíme ukázky pouze ze dvou učebnic: Chemistry for Higher Tier (1) a Chemistry made Clear (2).

Shodně s českými řadami učebnic, a to nejen chemie, jsou ve zmíněné britské řadě vytvořeny vždy pro příslušnou věkovou kategorii učebnice, metodické příručky pro učitele a cvičebnice pro žáky. Učebnice jsou většinou barevné, ale metodické příručky a cvičebnice jsou pouze černobílé. Další skutečnost, která zaujme i učitele, jenž neumí anglicky, je formální stránka. Učebnice jsou (jak je i u nás obvyklé) členěny na kapitoly zabývající se určitou problematikou a obsahují tematické celky (podkapitoly). Ty v uvedených učebnicích (1) a (2) vždy zabírají pouze jednu dvojstránku učebnice. Každá kapitola má krátký působivý motivační úvod. Úvodní dvojstránku tvoří barevný obrázek s krátkým motivačním textem povzbuzující zájem žáků.

Zaujmout žáky ve třídě a výuku uzpůsobit tak, aby se aktivně zapojili opravdu všichni žáci, je obtížné. Při frontální výuce se setkávám s tím, že se žáci příliš nehlásí, neradi se zapojují do diskuse a většinou mluví tytéž osoby. Při skupinové práci mnohdy vnímám fakt, že ve skupině pracují dva „nejsilnější články“ a ostatní pouze přizvukují nebo pomáhají podle toho, co jim ostatní řeknou. Méně sebevědomí žáci se bojí vyjádřit své vlastní názory a jít do konfrontace s jinými žáky. Někdy nechtějí, aby si o nich ostatní mysleli, že jsou jejich nápady špatné. Jak dát ale žákům pocit, že jsou důležití? Jak je všechny zapojit do práce opravdu zábavným způsobem?

Jako učitelka českého jazyka a občanské výchovy vidím značné nedostatky žáků v písemném i mluveném projevu. Proto si myslím, že by do výuky měly být již od 6. ročníku zařazeny aktivity, které propojí více předmětů, a umožní tak trénování obou typů projevů.

zcela jasná – všichni lidé musejí ovládat pravopis, potřebují se orientovat v médiích, tiskopisech, pochopit rozmanité typy textů. Výuku k rozvoji tzv. čtenářské gramotnosti bychom proto neměli podceňovat a měli bychom žákům do výuky pravidelně zařazovat práci s textem, která slouží k hlubšímu zamyšlení a dalšímu využití informací z textu. Nejedná se nyní jen o český jazyk – s textem by žáci ve škole měli pracovat napříč různými předměty, aby si osvojili základní návyky práce s textem co možná nejdříve. Osvojit si dobře písemný projev je třeba snad ještě více než dříve. V souvislosti s využitím sociálních sítí a některým omezením internetové a mobilní komunikace se žáci velmi často vyjadřují písemně bez interpunkčních znamének, následně pak ani nevědí, zda udělali, nebo neudělali chybu. A textové editory vše neopraví.

Celý text naleznete v časopise Komenský (číslo 01/ září 2014/ ročník 139)