Osvojování tacitních znalostí studenty učitelství

Projekt „Osvojování tacitních znalostí studenty učitelství v průběhu jejich pedagogické praxe“ (GA13-20049S) je financován Grantovou agenturou České republiky

Řešitel projektu: Vlastimil Švec

Realizační tým: Jana Krátká, Blanka Pravdová, Radim Šíp, Eva Minaříková, Jan Slavík, Jan Nehyba

Cílem projektu je zjistit, jak fungují základní složky tacitních znalostí – mentální obraz činnosti a motivace k činnosti. Dále jak proces osvojování tacitních znalostí studentu učitelství ovlivňuje jejich subjektivní pojetí výuky, neočekávané pedagogické situace a sdílení zkušeností se cvičným učitelem.

Projekt vychází z předpokladu, že tacitní znalosti zahrnují dvě základní složky: kognitivní (mentální obraz činnosti) a nonkognitivní (motivaci k činnosti). Odvíjejí se ze studentovy subjektivní teorie výuky a student učitelství si je v průběhu pedagogické praxe osvojuje řešením praktických situací. Motivační účinek mají zejména neočekávané situace. Proces osvojování tacitních znalostí facilituje sebereflexe studentu a sdílení jejich zkušeností se zkušenostmi cvičného učitele.

Projekt svým tematickým zaměřením patří do národního i mezinárodního výzkumného proudu, který směřuje k nalezení nové koncepce učitelského vzdělávání založené na účelném propojení teorie a praxe. Zaměřuje se na opomíjenou oblast zkoumání – na výzkum tacitních znalostí studenty učitelství v průběhu jejich pedagogické praxe na školách.

Význam projektu lze spatřovat v tom, že uvede do českého prostředí koncept tacitní znalosti, a to v oblasti učitelského vzdělávání, dále přispěje ke konstituování teorie tacitních znalostí v učitelském vzdělávání a v neposlední řadě navrhne model procesu osvojování tacitních znalostí studentů učitelství v průběhu jejich pedagogické praxe.

Na základě charakteru výzkumných otázek, na které se projekt bude snažit najít odpověď, je zvolen kvalitativní výzkum s metodami jako například polostrukturovaný rozhovor, nestrukturované pozorování, ohnisková skupina, analýza obsahu studentových písemných sebereflexí a analýza obsahu studentovy přípravy na vyučovací hodinu.

  • Detaily projektu k nahlédnutí zde

PDF projektu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info