Analýza determinantů sebehodnocení

Název v projektu
Analýza determinantů sebehodnocení znalostí anglického jazyka a motivace k učení se anglickému jazyku u českých žáků nižšího sekundárního stupně

Kód projektu GA20-05484S

Řešitel doc. PhDr. RNDr. Hana Voňková, Ph.DetPh.D

Spoluřešitel doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D.

Současný výzkum učení se angličtině jako cizímu jazyku často využívá při měření vnímaných jazykových znalostí a dovedností a motivace data založená na sebehodnocení získaná pomocí dotazníků. Ukazuje se však, že přesnost takto získaných dat může být snížena v důsledku rozdílů v užívání škály různými skupinami respondentů. V tomto projektu budeme zkoumat rozdíly v užívání škál mezi českými žáky nižšího sekundárního stupně při hodnocení vnímaných znalostí a dovedností v oblasti angličtiny jako cizího jazyka a motivace k učení se angličtině jako cizímu jazyku v rozsáhlém dotazníkovém šetření. Dále budeme též zkoumat vztah mezi těmito koncepty a školními a individuálními charakteristikami (školní, rodinné, vrstevnické a individuální faktory) a jak tyto vztahy mohou být ovlivněny rozdíly v užívání škál. Projekt se zaměřuje na mezeru v současném výzkumu v oblasti paradoxního negativního vztahu mezi motivací a výsledky žáků v kontextu výzkumu angličtiny jako cizího jazyka. Výsledky projektu zahrnují publikace v impaktovaných, ve Scopus zařazených a dalších recenzovaných časopisech.

PDF projektu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info