Tandemová výuka

Tandemová (či párová) výuka je výuka, při které dva vyučující sdílí odpovědnost za plánování realizaci a evaluaci výuky – v kontextu praxe studentů/studentek se jedná o spolupráci zkušeného (provázejícího) učitele/učitelky a studenta/studentky učitelství.

Proč tandemová výuka?

Tandemová výuka má velký potenciál pro profesní učení studujících – student či studentka se učí aktivně, při jednání, nikoliv pasivně, jak je tomu při hospitaci, kdy „jen“ pozoruje provázejícího učitele/učitelky při výuce. Přestože má hospitace v procesu učení studujících nezastupitelné místo, ukazuje se, že párová výuka je skvělý způsob, jak potenciál pro profesní rozvoj studující*ho ještě zvýšit.

Pro studující*ho je to skvělá příležitost být částí své pozornosti v interakci se žáky*yněmi a současně pozorovat způsob práce učitele*ky. Párová výuka však bývá obvykle profesně velmi obohacující také pro provázejícího učitele*ku. Pro žáky*yně bývá tandemová výuka vítaným zpestřením a motivuje je k aktivitě.

Pro inspiraci k tomu, jak může probíhat párová výuka v praxi na české základní škole, se můžete podívat na krátké video.

Od asistenta pedagoga k párové výuce (ukázka tandemové výuky)

Doporučení pro tandemovou výuku

Na setkání provázejících vyučujících fakultních škol 23. 5. 2024 (Workshopu k reflexi praxi) při sdílení jejich zkušeností s tandemovou výukou vznikl tento dokument. Jedná se o zápis postřehů, které během 45 minut zazněly ve třech různých pracovních skupinách.

PLÁNOVÁNÍ TANDEMOVÉ VÝUKY

 • Plánovat společně s předstihem – ujasnit si cíle výuky, časovou osu, kdo povede, kterou část výuky. Plánovat s vědomím návaznosti, ukotvení v RVP, ŠVP, co bylo před a co bude následovat. Pracovat např. skrze sdílený dokument, rozdělit si práci. Sdílet výukové materiály, nejlépe na jedno místo, např. přes sdílený disk.
 • Časová náročnost přípravy 1 vyučovací hodiny – cca 2 hodiny (1 hodina vytvoření scénáře výuky, 1 hodina příprava podkladů, tisk, ppt aj.). Časová náročnost ale záleží na řadě faktorů, např. téma/cíl, zkušenosti studující*ho, třída, celková naladěnost studující*ho a PU na sebe navzájem (jak dobře si sedí) aj. S ohledem na tyto okolnosti lze někdy dělat dobrou tandemovou výuku i bez větší vzájemné domluvy.
 • Postupně předávat odpovědnost za přípravu na výuku na studující*ho (osvědčuje se na začátku jedna aktivita, kterou si připraví, nebo rozdělení třídy po stanovištích - např. třikrát tak studující realizuje s různou skupinou žáků*yň stejnou aktivitu – jako kdyby odučil v paralelních třídách).
 • Zkušenost s tandemovou výukou dvou studujících – plánování dle jejich silných stránek, což je z jejich strany vnímáno jako “bezpečnější”.
 • Nabídka průvodcovské role pro studující*ho – facilitování skupinové práce, což ji*mu umožňuje začít se pohybovat mezi skupinami žáků*yň, ztrácí ostych.
 • V rámci plánování sladění pedagogického týmu – co máme osobnostně společného, kde jsou specifika každého nás – naladění (práce na vztahu), obohacení (silné stránky každého, znalost digitálních nástrojů u studujících), rozhovor o silných stránkách (pro co hořím).
 • Sdílet, sledovat a analyzovat potřeby žáků*yň společně s tandemovým kolegou*yní.

REALIZACE TANDEMOVÉ VÝUKY

 • Přizpůsobit průběh výuky studujícím – jejich silným stránkám, jejich schopnostem apod.
 • Přizpůsobit přípravu aktuální dynamice třídy – improvizovat přiměřeně s ohledem na možnosti/schopnosti studující*ho.
 • Sledovat se vzájemně při výuce, používat domluvené signály, např. zrychleme, máš slovo apod.
 • Nechat studující*ho růst – nezasahovat do výuky, respektovat se, ke stejnému cíli vedou různé cesty. Postupně předávat zodpovědnost – na začátku může jeden učitel vést úvodní části výuky, a jak se bude student zapojovat více, postupně prodlužovat jeho vstupy.
 • Odkrývat karty žákům*yním – tandem je naše vzájemné učení, může přijít legitimní chvilka, kdy žákům*yním přiznáme, že něco nefunguje. Ukazovat žákům*yním, jak lze konstruktivně řešit konflikty názorným příkladem, pokud nastane v tandemu nesoulad.
 • Větší názorové konflikty řešit mimo třídu. Být transparentní během hodiny, pokud je třeba si vyjasnit postup s kolegou*yní.
 • Pokud se během výuky vyskytne situace, kdy studující učitelství zná odpověď nebo umí reagovat, podpořit ho před třídou.

REFLEXE TANDEMOVÉ VÝUKY

 • Reflektovat typicky co nejdříve po uskutečněné výuce, ale jsou i situace, kdy je vhodnější s reflexí vyčkat (někdy je např. dobré nechat vyprchat aktuální emoce).
 • Dát si na reflexi čas – vědomě plánovat čas a místo. Reflektovat dle časových možností, ale alespoň jednou týdně si vymezit pro reflexi soustředěný čas (cca hodinu).
 • Reflektovat směrem k cíli, jaká to byla zkušenost, jak mi v tom bylo, co, proč a jak se odehrálo, hodnotíme postupně.
 • Vyjádřit konkrétní zpětnou vazbu k výkonu studující*ho a hledat prostor pro zlepšení, být konkrétní (popisovat konkrétní chování). Vyjadřovat se citlivě, aby kritika byla konstruktivní a pomohla studující*mu se posunout. Zaměřit se na konkrétní oblasti zlepšení a hledat společná řešení.

Doporučení pro tandemovou výuku

Existují různé typy kooperace studujících učitelství a provázející*ho učitele*ky

Jeden vyučuje, druhý asistuje

Ten, kdo je v roli učitele*ky, je odpovědný za realizaci výuky. Ten, kdo je v roli asistenta*ky následuje pokyny učitele*ku, např. pomáhá žákům*yním s plněním úkolů či shromažďuje informace o činnosti žáků*yň kvůli evaluaci výuky.

Týmová výuka

Studující i provázející učitel*ka mají rovnoměrný podíl odpovědnosti za realizaci výuky. Společně vedou výukové aktivity nebo se ve vedení aktivit střídají.

Výuka na stanovištích

Obsah výuky je rozdělen do dvou částí, každá část je realizována na vlastním stanovišti. Za realizaci jednoho stanoviště odpovídá studující učitelství, za druhé provázející vyučující. Žáci*yně jsou rozděleni do dvou skupin – každá skupina je na jednom ze stanovišť, po té se skupiny na stanovištích prohodí.

Diferencovaná výuka

Žáci*yně jsou rozděleni do dvou skupin, jednu vede studující, druhou vyučující. Cíl výuky je stejný, avšak u každé skupiny je cíle dosahováno pomocí jiných výukových strategií.

Paralelní výuka

Žáci*yně jsou rozděleni do dvou skupin, jednu vede studující, druhou vyučující. V obou skupinách probíhá totéž (práce v menší skupině žáků*yň je efektivnější).

Kombinace

Kombinace výše uvedených typů kooperace studující*ho učitelství a provázející*ho učitele*ky.

Součástí tandemové výuky je nejen společná realizace výuky. Velmi důležitá je také společná příprava a evaluace výuky. Při evaluaci výuky probíhá obousměrná zpětná vazba – provázející vyučující dává zpětnou vazbu studující*mu učitelství, studující dává zpětnou vazbu učiteli*ce.

Je obvyklé, že zpočátku je provázející učitel*ka ten, kdo má při plánování, realizaci a evaluaci výuky hlavní slovo. Postupně však může provázející vyučující nechávat více iniciativy na studující*m. Zpočátku tak spolupráce dvojice může spočívat spíše v instruování studující* vyučujícím (např. zadej tuto instrukci, připrav tu a tu pomůcku, pomáhej pomalejším apod.), později se může vztah dvojice stávat více partnerským (diskuse nad volbou výukových metod, střídaní se při vedení dílčích výukových aktivit apod.).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info