Hospitace Učitelské praxe

Od roku 2017 funguje na PdF MU systém mezikatederní spolupráce při hospitaci prezenčních studujících v rámci učitelských praxí v nmgr. studiu učitelství – hospitace probíhají v rámci předmětů Učitelská praxe 1, 2 a 3.

Cílem této mezikatederní spolupráce je umožnit každému studentovi/studentce být alespoň jednou za své nmgr. studium hospitován vyučujícím/vyučující z fakulty.

Smyslem hospitací je podpora (nikoliv kontrola) studenta/studentky na praxi – jde o kolegiální sdílení a příležitost pro reflexi a zpětnou vazbu.

Proces rozdělení studujících aneb jak víme, kdo koho bude hospitovat

Po ukončení změn v zápisu v prvním semestru nmgr. studia (podzim) jsou všichni studenti/studentky z předmětu Učitelská praxe 1 rozdělení recipročně mezi katedry:

 • jednooborové studenty/studentky hospitují katedry zajišťující studium tohoto jednoho oboru – např. studenti/studentky AJ jsou hospitováni vyučujícími Katedry AJ;
 • dvouoboroví studenti/studentky jsou vždy rozděleni rovnoměrně mezi katedry zajišťující jejich studium – např. v situaci, kdy je 5 studentů/studentek s kombinací ČJ+OV, dva studenty/studentky bude hospitovat Katedra OV, dva studenty/studentky Katedra ČJ a zbývající jeden (“lichý/lichá”) student/studentka připadne na Katedru pedagogiky.

Každá katedra obdrží krátce po ukončení změn v zápisu v prvním semestru nmgr. studia (podzim) seznam studentů/studentek, které bude hospitovat – na každé katedře se vyučující mezi sebou domluví, kdo kterého studenta/studentku bude hospitovat. Tento seznam obdrží také studenti/studentky – bude vložen do studijních materiálů předmětu Učitelská praxe.

Průběh domluvy na hospitaci mezi vyučujícím/vyučující z fakulty a studentem/studentkou

 • Domluva hospitace hned v prvním semestru studia

  Vyučující z katedry osloví studenta/studentku během října či listopadu v 1. semestru studia a domluví se spolu, ve kterém semestru hospitace proběhne – zda během Učitelské praxe 1 – první semestr, Učitelské praxe 2 – druhý semestr nebo Učitelské praxe 3 – třetí semestr.

  Pokud student/studentka nebude vyučujícím/vyučující ohledně hospitace do konce listopadu kontaktován, obrátí se na „koordinátora/koordinátorku hospitací“ z katedry, která má hospitaci provést – viz seznam koordinátorů/koordinátorek níže.

 • Alespoň jedna praxe v Brně

  Aby mohl vyučující z fakulty na hospitaci přijít, má student/studentka povinnost vykonat alespoň jednu praxi v Brně (nemusí to být na fakultní škole). Proto musí domluva o tom, ve kterém semestru se hospitace uskuteční, proběhnout hned v prvním semestru studia. Předchází se tak situaci, kdy vyučující osloví studenta/studentku kvůli hospitaci až ve druhém semestru studia, ale student/studentka už jednu povinnou praxi v Brně vykonal v prvním semestru a další dvě praxe má naplánované v místě svého bydliště mimo Brno.

  Pokud je vyučující z fakulty ochoten jet kvůli hospitaci mimo Brno, je to samozřejmě možné – není to však povinnost vyučujícího/vyučující. Hospitace může proběhnout také online formou (student/studentka pak může klidně všechny tři praxe absolvovat mimo Brno).

 • Domluva hospitace s provázející osobou

  V semestru domluveném pro hospitaci student/studentka požádá svého provázejícího učitele/učitelku, aby vyučující z fakulty mohl/mohla na hospitaci přijít a domluví termín hospitace, který bude schůdný jak pro provázejícího učitele/učitelku, tak pro vyučujícího/vyučující z fakulty.

Průběh hospitací

 • Před hospitací

  Před hospitací student/studentka pošle vyučujícímu/vyučující z fakulty přípravu na hospitovanou hodinu a sdělí kompetence Standardu kvality profesních kompetencí studenta učitelství (SKPKS), které na praxi aktuálně rozvíjí.

  Standard kvality profesních kompetencí studenta učitelství (SKPKS v PDF)

 • Během hospitace

  Během hospitace vyučující z fakulty pozoruje, co se studentovi/studentce ve výuce daří a v čem vidí potenciál pro zlepšení.

  Vyučující může sledovat specificky taky kompetence Standardu (pokud jsou ve výuce pozorovatelné), které student/studentka na praxi aktuálně rozvíjí.

 • Po hospitaci

  Po hospitaci vyučující spolu se studentem/studentkou a nejlépe i s provázejícím učitelem/učitelkou rozebírají proběhlou hodinu.

  Student/Studentka reflektuje svou výuku a vyučující z fakulty spolu s provázejícím učitelem/učitelkou dávají studentovi/studentce zpětnou vazbu. Společnou snahou je pojmenovat, co se ve výuce studentovi/studentce daří a v čem by se mohl zlepšit. Při diskuzi lze také využívat Standard. Po skončení hospitace vyučující z fakulty zaznamená do celofakultního seznamu, že hospitace proběhla.

  Dále písemně stručně shrne obsah zpětné vazby z diskuze po hospitaci a pošle studentovi/studentce na email. Student/Studentka pak zkopíruje tento text do příslušného pole v odpovědníku Sebe/hodnotící nástroj (je to trošku krkolomné, ale IS to bohužel neumožňuje řešit jednodušeji).

Koordinátoři hospitací na katedrách

Studující se obrací na koordinátora/koordinátorku hospitací v případě, že nebyl osloven vyučujícím/vyučující ohledně hospitace do konce listopadu v prvním semestru NMgr. studia. Požádá koordinátora/koordinátorku, aby zprostředkoval komunikaci s vyučujícím/vyučující, který má hospitaci provést. Která katedra hospitaci studenta/studentky zajišťuje, se student/studentka dozví ze studijních materiálů předmětu Učitelská praxe 1.

 

Katedra

Koordinátor/koordinátorka

Kontaktní email

Katedra anglického jazyka a literatury

doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.

hanusova@ped.muni.cz

Katedra biologie

Mgr. Libuše Vodová, Ph.D.

vodova@mail.muni.cz

Katedra českého jazyka a literatury

Mgr. Jitka Zítková, Ph.D.

Mgr. Bc. Klára Březinová

zitkova@ped.muni.cz

brezinova@ped.muni.cz

Katedra francouzského jazyka a literatury

Mgr. Petra Suquet, M.A., Ph.D.

suquet@ped.muni.cz

Katedra fyziky, chemie a odborného vzdělávání

JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

smejkalova@ped.muni.cz

Katedra geografie

doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.

Knecht@ped.muni.cz

Katedra historie

PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.

stepanek@ped.muni.cz

Katedra hudební výchovy

Mgr. Daniela Taylor, Ph.D.

taylor@ped.muni.cz

Katedra matematiky

Mgr. Irena Budínová, Ph.D.

budinova@ped.muni.cz

Katedra německého jazyka a literatury

PhDr. Alice Brychová, Ph.D.

brychova@ped.muni.cz

Katedra občanské výchovy

PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS.

43487@mail.muni.cz

Katedra pedagogiky

Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D

svojanovsky@mail.muni.cz

Katedra ruského jazyka a literatury

doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.

2596@mail.muni.cz

Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky

PhDr. Mgr. Dana Zámečníková, Ph.D.

zamecnikova@ped.muni.cz

Katedra technické a informační výchovy

Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D.

hodis@mail.muni.cz

Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví

PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.

23275@mail.muni.cz

Katedra výtvarné výchovy

doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.

babyradova@ped.muni.cz

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info