Polský recept na úspěch v PISA testech? Nechat učitele na pokraji chudoby a zřídit v každé škole knihovnu…

prosinec 2022 Jan Krajčirovič

V posledních letech se v souvislosti s úspěchy v mezinárodních srovnávacích PISA testech, tedy testech ve čtenářské gramotnosti, velmi často skloňoval na odborných i laických platformách estonský a finský model školství. Velmi často se jako magické řešení vydávalo plošné zvyšování platů ve školství. V záplavě těchto informací se ale často zapomínalo, že estonský i finský systém jsou od našeho natolik vzdálené, že jsou de facto nepřenositelné. A zatím se v tichosti Polsko zvolna posouvalo v žebříčku výsledků PISA testování, až se v posledních srovnávacích testech v roce 2018 usadilo na šestém místě za Estonskem, Kanadou, Finskem, Irskem a Korejskou republikou. Polsko dosáhlo celkem 512 bodů. Česká republika se proti tomu umístila na dvacátém místě s 490 body (Blažek, Janotová, 2019, s.13–14).

Právě tento rozdíl nás na Tyršově základní škole, Brno, Kuldova 38 zaujal natolik, že když jsme se rozhodovali, kam vycestovat na program Erasmus+, zavrhli jsme exotické destinace, ale rozhodli jsme se vyrazit v šestičlenném týmu hledat inspiraci pro zkvalitnění výuky právě k našemu severnímu sousedovi. Náš důvod, proč padla volba na Polsko, byl jasný – zjistit, co způsobilo tento polský zázrak. Náš tým tvořilo šest lidí, ředitelka školy, zástupce pro druhý stupeň a kolega matematikář tvořili matematicko-informatickou sekci, dále v týmu byla kolegyně angličtinářka, zástupkyně pro první stupeň a já jako češtinář. Celkem jsme navštívili dvě školy v Krakově. Soukromou základní školu LOGOS a státní základní školu Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Krakowie. Na každé škole jsme strávili dva dny. Právě na příkladu výuky polského jazyka a čtenářské gramotnosti bych rád v tomto článku přiblížil, jak výuka na polských školách konkrétně probíhá.

Na úvod krátce představím některé odlišnosti polského školství. Polské základní školství je velmi podobné tomu našemu, s tím rozdílem, že v České republice tvoří první stupeň 1.5. ročník a druhý stupeň 6.–9. ročník, kdežto v Polsku šestileté děti míří do tzv. Zerówki, což je nultá, předškolní třída na základní škole, obsahem vzdělávání má však blízko k naší první třídě. Následují první, druhá a třetí třída, které tvoří první stupeň. Druhý stupeň tvoří 4.8. třída. Zatímco u nás čekají na deváťáky jednotné státní přijímací zkoušky na střední školy, polští žáci dělají jednotné srovnávací testy.

Základní školy jsou státní, vedle nich existují ale také školy církevní a soukromé. Maximum žáků ve třídě je 25 žáků s tím, že na tento počet může připadnout maximálně 5 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. A i pro zařazení těchto pěti žáků jsou stanovena další pravidla, která specifikují počty žáků s konkrétními potřebami a jejich kombinace v jedné třídě. V Polsku stejně jako u nás dostávají přednost spádoví žáci, škola ale může přijmout žáky nespádové. Rozdíl oproti České republice spočívá v tom, že pokud je kapacita školy naplněna a škola v běžném režimu nemůže přijmout všechny spádové žáky, musí třídy chodit na směny (Balcer, 2015). V čem tedy tkví polský úspěch ve čtenářské gramotnosti, když školská soustava je velmi podobná té naší?

Když jsme přišli do státní i soukromé školy, na první pohled jsme nespatřovali příliš inovativní výuky. Možná jsme měli smůlu na školu či pedagogy, ale v obou školách převažovala frontální výuka, vzácně pak řízená diskuze, většinou ale jen cílené otázky učitele ověřující znalosti z probírané látky. Odpověď na otázku, proč jsou Poláci v PISA testech úspěšnější, se nabídla až mimo školní učebny.

Prvním důvodem je pojetí závěrečného testu z polštiny. Zatímco u nás se každoročně baví internet roztodivnými úlohami o tatarčičkách a šišlajících upírech v Didaktickém testu z českého jazyka a literatury ve státních přijímacích zkouškách na čtyřleté studijní obory (Cermat, 2018, s. 5, 8–9), v národních testech v Polsku jsou úlohy odvislé od textů, které tvoří literární kánon. Tento kánon s převahou polských autorů je platný od školního roku 2017/2018, aktualizován byl ve školním roce 2021/2022.[1]

Leckdo může namítnout, že u nás mají taktéž žáci literární kánon, jenže literatura v jednotlivých testech státních přijímacích zkoušek pouze plní formu textového materiálu, který slouží k demonstraci gramatických a pravopisných jevů a výkladů z literárních poetik. Rozdíl v Polsku je v tom, že v rámci výuky žáci kontinuálně pracují s těmito texty, které jsou navíc v učebnici polštiny dávány do kontextu s dalšími tématy a texty s přesahem do ostatních předmětů, čímž jednotlivé texty dohromady představují konkrétní problém ze všech úhlů pohledu. Právě u tohoto překryvu, kdy se např. v učebnici polštiny v tematickém celku Životní prostředí vedle sebe nachází text neumělecký, próza, báseň a text odborný (Klimowicz, Derlukiewicz, 2017, s. 285–325), můžeme mluvit o podnětném východisku pro osvojování si metod argumentace, které v humanitních předmětech akcentuje i současná strategie 2030+ v ČR. Literární texty jsou tedy zasazovány a propojovány s dalšími tématy a oblastmi, navíc texty z kánonu žáci soustavně a mnohostranně probírají celý druhý stupeň základní školy. Zatímco u nás je literatura většinou redukována na pouhý obsah díla, který si žák před hodinou přečte na některém z žákovských webů, bez zasazení do širších souvislostí.

Tyto texty jsou zapojovány do znění učebních úloh a jsou předmětem závěrečných testů, příkladem mohou být i témata závěrečných slohových prací. Zkouška z polštiny zakončující osmileté základní vzdělávání je souborem slohu, jazyka a literatury a vše se prolíná, jednotlivé části nejsou izolované, což dokládají dva příklady zadání této zkoušky: „V každém je něco, co si zaslouží obdiv ostatních. Napište esej, ve které zvážíte relevanci tohoto prohlášení; ve svých argumentech odkazujte na vybranou povinnou četbu a jiné literární dílo. Nebo: „Napište krátký příběh o setkání s hrdinou z vybrané povinné četby, který vás při setkání přesvědčil, že v životě stojí za to riskovat. Zkoušený by měl prokázat, že se dobře orientuje ve vybrané povinné literatuře (Egzamin ósmoklasisty, 2021). Výhodou tohoto zadání úloh skrze argumenty a tvůrčí úkoly je, že vyžadují podrobnou znalost díla; zde obsah knihy stažený z internetu nestačí.

Zatímco sloh je ve státních přijímacích zkouškách v ČR redukován pouze na znalost útvarů, literatura na výčet autorů, jazyk je pak redukován na pouhou analýzu a výčet pojmů, Poláci šli jinou cestou, totiž že jazyk, literatura a sloh jsou prostředkem k vyjádření myšlenek a chápání světa kolem nás. Zapojení slohových částí pak prověřuje další kvality žáků, znalosti z jazyka nejsou redukovány na pouhý paměťový test. Úkoly ve státních srovnávacích testech – které se shodou okolností psaly jen 14 dní poté, co jsme Polsko navštívili – jsou koncipovány podle náročnosti, tj. podobně jako u PISA testů, a umožňují dobře postihnout dosaženou úroveň u jednotlivých žáků. Výsledky celého Polska jsou pak tedy i dobře měřitelné v celostátním i celosvětovém kontextu. Dobře je měřitelný i pokrok či stagnace jednotlivých vojvodství, měst, vesnic i škol. Taktéž učebnice kopírují typy úloh, které se u zkoušek vyskytují. Tato systémovost, byť může vypadat jako svazující, uvádí v život to, v co u nás RVP ZV doufá, totiž že dojde k propojení jazyka a literatury napříč tématy a předměty (RVP ZV, 2021).

Další okolností, jejíž význam jsem si v Polsku uvědomil, je výuka náboženství, 90 % žáků na státní škole, kterou jsme navštívili, bylo aktivně věřících a navštěvovalo hodiny náboženství. Právě aktivní znalost Bible jako literárního textu a aktualizace tohoto v podstatě básnicko-nábožensko-filosofického textu skrze morální hodnoty vytváří návyk v chápání básnických textů a schopnosti básnický text interpretovat. Na to, že jazyk poezie je v podstatě dalším jazykem, upozorňuje např. Miroslav Balaštík (2015), podle něj potíže s chápáním a interpretací literárního textu přetrvávají i v dalších stupních studia.

Třetím faktorem jsou knihovny. Jak jsme se od našich hostitelů dozvěděli, v každé polské škole musí být zřízena knihovna (Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach - Art.22.1.). Zde na plný úvazek pracuje knihovník, který pro žáky chystá výukové programy a představuje jim nové knihy. S paní knihovnicí ve státní základní škole jsem si povídal a mohl jsem navštívit jednu z hodin přichystanou pro žáky prvního stupně. Žáci chodí do knihovny v rámci výuky jednou týdně. Samotné čtení bylo pečlivě připraveno, žáci si vyslechli kvalitně přednesené hlasité čtení a následně se mohli ptát na detaily příběhu. Paní knihovnice pokládala aktivizující otázky, s žáky zároveň hádala, jak bude příběh pokračovat, fundovaně využívala následující čtenářské strategie: kladení otázek, předvídání, vytváření představ, shrnování informací a myšlenkovou syntézu. Dá se říci, že se tak jednalo o další hodinu polštiny navíc. Zde jsem si uvědomil jeden z dalších rozdílů. Ačkoliv Češi patří ke čtenářské špičce v Evropě co do počtu přečtených knih na obyvatele za rok a mají jednu z největších sítí veřejných knihoven, školní knihovny jsou na většině škol pouhým apendixem, který je k dispozici žákům o přestávkách, přičemž knihovnu většinou „vyfasují“ učitelé češtiny jako součást své pracovní náplně. Návštěva veřejné knihovny je pak již odvislá od invence rodičů žáka, tím dochází k velkým rozdílům mezi jednotlivými čtenáři, kde dominují oba extrémy. Do knihoven chodí u nás 28 % obyvatel, ti ale zároveň počtem přečtených knih zvedají celonárodní průměr. Polský model alespoň u žáků tyto rozdíly z části eliminuje (Trávníček, 2018, s. 61–74).

Posledním důvodem jsou nízké platy ve školství, což představuje asi nejkontroverznější poznatek naší cesty do Polska. Při rozhovoru s dějepisářem Jackem jsme se dozvěděli, že v Krakově a ve velkých městech je problém sehnat učitele. Není divu, když platy jsou naprosto nedostatečné a nájmy ve městech vysoké. Dozvěděli jsme se, že běžný učitelský plat začínajícího učitele činí 2 949 PLN, přibližně 15 600 Kč, což stačí sotva na pronájem jednoho pokoje ve městě. Proto se většina učitelů vrací do svých rodných obcí. Dochází tak k paradoxu, že zatímco u nás je ve městech učitelů přetlak a kvalifikovaní učitelé se nechtějí vracet do regionů, v Polsku je problém opačný. Není tam proto markantní rozdíl mezi jednotlivými vojvodstvími ani mezi městy a vesnicemi jako u nás. Srovnáme-li rozdíly mezi kraji v České republice (v posledním testování PISA žáci v Praze dosáhli hodnoty 502 bodů, což je ekvivalentem dánských školáků, žáci v Ústeckém kraji získali pouze 439 bodů, což je řadí mezi maltské a rumunské žáky), nejsou v Polsku tyto rozdíly tak markantní (Blažek, Janotová, 2019, s. 13–14). V Polsku se pod nejnižší úroveň čtenářské gramotnosti, jedná se o úroveň 2, která signalizuje riziko, že úroveň gramotnosti bude pro žáka v dospělosti limitující, dostalo 14,6 % žáků, kdežto u nás je to téměř čtvrtina (Sitek, Ostrowska, 2018, s. 54–55).

Celkově lze říci, že rozdíly ve čtenářské gramotnosti kopírují i rozdíly mezi polským školstvím a českým školstvím v dalších oblastech, v matematice a v přírodních vědách. Co si ale může český učitel či moravská učitelka z těchto informací vzít za poznatky do praxe? Porovnám-li výuku na brněnských školách, které jsem kdy v rámci různých projektů navštívil, a na těch dvou krakovských, jednoznačně co do výukových metod i co do zapojení žáků vítězí naše zeměpisné šířky. Problémem je izolovaný a jednostranný výklad látky v rámci jednoho vyučovacího předmětu a nedostatek celostního myšlení v mezipředmětových vztazích. To, co je v Polsku direktivní v rámci výnosu ministerstva školství či legislativy a je velmi rigidní a trvalé, ba někdy až dogmatické, u nás je dynamicky proměnné s každým ministrem školství a počítá s osobním nasazením každého učitele, předpokládá také jistou formu sociálního kapitálu u každého žáka, na čemž stojí a padá další žákův výkon i potencionální možnost studia na dalších stupních vzdělávání. Obě strategie mají jistě svá pro a proti, ale v případě čtenářské gramotnosti i dalších gramotností dávají PISA testy dlouhodobě a celospolečensky za pravdu spíše polskému modelu, který vykazuje oproti našemu stagnujícímu modelu trvalý růst v posledním čtvrtstoletí. A protože, slovy Jana Palacha, by člověk měl bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí, nejcennější poznatek z Polska je ten, že klíč ve zkvalitnění čtenářské gramotnosti spočívá v práci s textem napříč obory, v mezipředmětových vztazích a v tvůrčí práci s textem. Zde se obávám, že naše školství má systémově ještě co dohánět, na druhou stranu přinést takové první vlaštovky „odspoda“ je možné v každé škole, pokud dobře fungují mezipředmětové vztahy a vztahy mezi učiteli. Pak není potřeba ani direktivní řízení jako v Polsku.

 

Literatura

Balaštík, M. (2015, 24. dubna). Čte ještě někdo poezii?. ČRo. https://brno.rozhlas.cz/miroslav-balastik-cte-jeste-nekdo-poezii-6447063

Balcer, J. (2015, 5. prosince) Adres ucznia. Rodzice muszą wypełnić oświadczenie o miejscu zamieszkania. Serwis Samorządowy PAP. https://samorzad.pap.pl/kategoria/edukacja/adres-ucznia-rodzice-musza-wypelnic-oswiadczenie-o-miejscu-zamieszkania

Blažek, R., & Janotová, Z. (2019). Mezinárodní šetření PISA 2018. Česká školní inspekce.

Centralna komisja egzamynacijna. (2021). Egzamin ósmoklasisty Język polski. http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/2021/tg/eo/jp/OPOP-100-2103.pdf

Cermat. (2018). Český jazyk a literatura 9. Didaktický test. https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/testova-zadani/4lete-cj/CJL_2018_9_A.pdf

Klimowicz, A., & Derlukiewicz, M. (2021). NOWE Słowa na start! 5. Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej. NOWA ERA, 2021.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2021). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. https://revize.edu.cz/files/rvp-zv-2021-s-vyznacenymi-zmenami.pdf

Sitek, M., & Ostrowska, E. B. (2019). PISA 2018 Czytanie, rozumienie, rozumowanie. Instytut Badań Edukacyjnych.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2020). Strategie vzdělávací politiky do roku 2030+.

Trávníček, J. (2018). Rodina, škola, knihovna: náš vztah ke čtení a co ho ovlivňuje. Host.

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970850539/U/D19970539Lj.pdf

 

Mgr. Bc. Jan Krajčirovič

vystudoval obory učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základní školy a učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity a teorii a dějiny divadla na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity. Působí jako učitel českého jazyka, dějepisu, zeměpisu a pracovních činností – vaření na Tyršově základní škole, Brno, Kuldova 38. Dále spolupracuje s kulturním střediskem Kávéeska, příspěvková organizace a podílí se jako lokální koordinátor na projektu Dějepis+.

Kontakt: jkrajcirovic@zskuldova.cz

 

Odkazy

[1] Pro představu, jedná se o následující díla: Umělec – Sławomir Mrożek, Balladyna – Juliusz Słowacki, Kameny na pevnost – Aleksander Kamiński, Malý princ – Antoine de Saint-Exupéry, Vánoční koleda – Charles Dickens, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, 2. díl Dziady, výběr z cyklu Krymské sonety, Pan Tadeusz (celek) – Adam Mickiewicz, Sisyfovská díla – Stefan Żeromski, Quo vadis, Strážce majáku – Henryk Sienkiewicz, Výběr epigramů, písní a básní – Jan Kochanowski, dále Krzysztof Kamil Baczyński, Stanisław Barańczak, Cyprian Norwid, Bolesław Leśmian, Marian Hemar, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wisława Szymborska, Kazimierz Wierzyński, Jan Lechoń, Jerzy Sztaudyn a Jerzy Lec, Pomsta – Alexander Fredro, Módní manželka – Ignacy Krasicki, Tudy a tak (vybraná zpráva) – Melchior Wańkowicz. Kánon těchto textů ještě doplňuje doplňková četba (Egzamin ósmoklasisty, 2021).


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info