Erasmus+ a jeho odraz ve výuce na ZŠ Kotlářská

duben 2023 Jiří Marvan, Kamila Tachovská

Představa, že univerzitní vzdělání stačí k tomu, aby se vyučující jazyků – byť svá studia ukončil s excelentními výsledky – už nemusel dále vzdělávat, dnes neobstojí. I když škola poskytne svému zaměstnanci podporu ve formě dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti didaktiky, stále je potřeba průběžně jazyk zdokonalovat v jeho běžném užívání. K tomu, aby mohly školy své pedagogy v této oblasti podpořit, hledají cestu například formou evropských projektů financujících vzdělávací kurzy a návštěvy v zahraničních školách.

Cesta k akreditaci Erasmus+

Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 je státní příspěvková organizace, která v letošním roce obdržela od MŠMT Akreditaci Erasmus 2021–2027. V praxi to znamená nejen možnost čerpání finančních prostředků na projektové mobility našich zaměstnanců a žáků z fondů Evropské komise po celé výše uvedené období, ale především pokračování a prohlubování mezinárodních partnerství, zlepšování každodenní výuky, zvyšování jazykových kompetencí žáků a učitelů a také systematické budování prestiže naší organizace v rámci města Brna. Následující text je ohlédnutím za právě končícím projektem Škola pro 21. století, který hodnotí všechny důležité projektové aktivity, výstupy, ale zároveň nahlíží do strategie plánování jazykového vzdělávání a s ním spojených střednědobých cílů v oblasti rozvoje naší školy a vyhodnocuje vliv tohoto typu projektu na výuku a její kvalitu.

Na poli programu Erasmus+ se pohybujeme teprve od roku 2019, kdy jsme obdrželi grant na uskutečnění mezinárodních mobilit našich pedagogických zaměstnanců zaměřených na zdokonalování jejich jazykových schopností v rámci pobytů na jazykových a jazykově metodických kurzech ve Velké Británii, v Irsku, v Německu, Rakousku a na Maltě a dále na mobility typu job-shadowing (stínování výuky) a teaching assignment (výukové pobyty) na našich partnerských školách v Polsku a Turecku. Do těchto aktivit se zapojilo celkem osmnáct vyučujících z obou stupňů naší školy, přičemž osm učitelů zaměřených na výuku angličtiny a němčiny absolvovalo jazykové a jazykově metodické kurzy a zbylých deset pobyty na partnerských školách.

Jsme moderní, dynamicky se rozvíjející škola. Ve školním roce 2022/2023 školu navštěvuje 620 žáků, včetně několika desítek žáků s odlišným mateřským jazykem (ukrajinských a syrských uprchlíků, Indů, Rusů, Arménů či Vietnamců) a dětí z bilingvních rodin, jejichž rodiče nemluví vždy česky. Naším cílem proto je umožnit získat potřebné jazykové kompetence i dalším vyučujícím. Do roku 2027 zároveň plánujeme uskutečnění tří výměnných týdenních pobytů našich žáků na partnerských školách v zahraničí, čímž se celkový počet účastníků plánovaných mobilit zvýší na 90–100.

Systém výuky jazyků

Angličtina se na naší škole učí jako první cizí jazyk povinně od první třídy. Kromě kvalifikovaných učitelů zde působí i rodilý mluvčí a v rámci spolupráce s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity Brno každoročně garantujeme pedagogické stáže zahraničním studentům, kteří neumí česky. V posledních třech letech u nás působili studenti z Kanady, Turecka, Vietnamu, Ruska, Norska a Španělska, je tedy možné s nimi komunikovat pouze anglicky, což klade zvýšený důraz na jazykové kompetence všech vyučujících, nikoli pouze „jazykářů“. Cílem je vytvořit ve škole přirozené mezinárodní prostředí, aby žáci vnímali potřebu výuky cizích jazyků nejen jako součást povinného kurikula, případně prostředku, jak se za pomoci rodičů domluvit pár dní v roce na dovolené v zahraničí, ale aby jej používali jako běžný každodenní komunikační prostředek se svými vrstevníky přímo ve třídě, při on-line výuce, při účasti na společných mezinárodních projektech nebo na školních zahraničních poznávacích zájezdech často spojených s pobytem v hostitelských rodinách. Usilujeme o to, aby žáci pochopili potřebu certifikované úrovně angličtiny jako jednu z kompetencí k získání prestižního zaměstnání. Z tohoto důvodu také spolupracujeme s jazykovou školou P.A.R.K. a průběžně připravujeme nadané žáky na obou stupních školy k vykonání mezinárodních zkoušek pro děti a mládež Cambridge English v posloupnosti YLE (Young learners – Starters, Movers, Flyers), KET (A2) a PET (B1).

Němčina, francouzština a ruština se učí jako volitelné druhé cizí jazyky na druhém stupni, přičemž s němčinou se začíná v pátém ročníku. Zatímco němčinu a francouzštinu používají žáci zejména při školních exkurzích a zájezdech do Rakouska, Německa nebo Francie, ruština byla užitečná jim i jejich vyučujícím především letos na jaře při zvládání vlny válečných uprchlíků z Ukrajiny, kteří buď anglicky vůbec nemluvili nebo jen velmi omezeně. Po třičtvrtě roce intenzivní práce a doučování (i během letních prázdnin) hlavní roli v komunikaci s těmito žáky přebrala místo ukrajinštiny čeština, ale také angličtina.

Formy mobilit v zahraničí

Didaktický přístup k výuce cizích jazyků je součástí obsahu jazykově metodických kurzů v zahraničí, kterých se účastní naši aprobovaní jazykáři. Zde se svými mentory a kolegy z jiných evropských škol diskutují problematiku efektivnosti každodenní výuky, ale i problémy spojené s výukou cizích jazyků při on-line výuce. Kromě teoretických znalostí je velmi přínosná právě osobní zkušenost založená na sdílení příkladů dobré praxe s kolegy z různých zemí. Mimo zmíněné know-how tak naši vyučující získali množství výukových materiálů, které flexibilně implementovali do své výuky a které mohou sdílet se svými kolegy ve škole, se studenty učitelství, kteří u nás vykonávají své pedagogické praxe, ale i s kolegy z jiných škol na projektových seminářích a konferencích zaměřených na evropské vzdělávací programy, pořádaných několikrát do roka Domem zahraniční spolupráce v Praze. Pro představu zde několik takových metodických postupů uvádíme.

Job-shadowing (stínování výuky) je aktivita určená vyučujícím všech předmětů, při které sdílí zkušenosti s kolegy z partnerských škol v zahraničí. My jsme stínovali výuku angličtiny, polštiny, matematiky, environmentální výchovy, hudební výchovy, tělesné výchovy a dramatické výchovy s naší partnerskou školou Szkoła podstawowa im. Mikołaja Kopernika v Ryjewu v severním Polsku, která je zaměřená na sport, zejména na výuku házené. Stínování se zúčastnila i skupinka tří vyučujících ze druhé partnerské školy Zağnospaşa Ortaokulu v tureckém Balikesiru, kde se účastnili výuky anglického jazyka, matematiky, informatiky a tělesné výchovy. Tato škola je nově zrekonstruovaná po silném zemětřesení v oblasti v roce 2020 a na tamní poměry moderně vybavená smart tabulemi pro interaktivní výuku i pomůckami a aplikacemi pro úpravu fotografií a videí, se kterými tamní žáci pracují v hodinách informatiky a komunikačních technologií.

Teaching Assignment (výukový pobyt) byl původně koncipovaný pouze pro učitele angličtiny, aby si vyzkoušeli práci se zahraničními žáky bez podpory mateřského jazyka i efektivnost jimi používaných výukových metod a organizačních forem práce včetně motivace žáků v cizím prostředí. Pro tyto účely si předem připravovali powerpointové prezentace se zajímavými internetovými odkazy konverzačního charakteru o České republice, její geografii, historii, kultuře, sportu, životním stylu, systému českého školství, ale i jihomoravském regionu, městu Brnu a domovské instituci. Polští školáci například diskutovali o českých stereotypech, porovnávali je s realitou ve své zemi. Velký ohlas jsme zaznamenali s aktivitami připravenými v aplikaci Bamboozle, kdy se žáci rozhodovali, zda věty o ČR jsou pravda, nebo lež. Ačkoli byl výukový pobyt zaměřený na hodiny angličtiny, v praxi docházelo k určitému typu tandemové výuky ve většině stínovaných předmětů. Naši vyučující tak měli možnost účastnit se různých aktivit, například si vyzkoušet role žáků nebo asistentů pedagoga při práci v menších skupinkách nebo při podpoře jednotlivců.

Projektové výstupy a jejich implementace do výuky

Za důležité projektové výstupy, kromě zvýšení jazykových kompetencí vyučujících, považujeme především vytvoření sítě perspektivních mezinárodních kontaktů, které vysoce přesáhly rámec partnerských škol. V obou destinacích byli naši vyučující přijati nejvyššími představiteli města a v případě tureckého Balikesiru i dalšími významnými zástupci institucí na poli regionálního vzdělávání i evropských vzdělávacích programů, například zástupci Univerzity Balikesir, Krajského ředitelství národního vzdělávání, Národní knihovny či městské rady. Představitelé těchto institucí vyjádřili podporu probíhajícímu projektu i zamýšlenému rozšíření spolupráce o výměnné pobyty žáků partnerských škol. Prvním důkazem, že slova tureckých partnerů byla myšlena vážně, byla zářijová návštěva delegace dvou zaměstnanců Krajského ředitelství národního vzdělávání a pěti učitelů z různých škol v Balikesiru u nás na škole, kde kromě stínování výuky našich kolegů bylo dalším cílem kontaktování perspektivních partnerů z Brna pro mezinárodní spolupráci na všech úrovních vzdělávání. Z tohoto důvodu získané kontakty nabízíme dalším školám v České republice, které mají zájem o spolupráci se školami z těchto regionů v rámci vzdělávacího programu Erasmus+. Prestiž projektu Škola pro život v 21. století se letos promítla i do individuálního ocenění Výrazná pedagogická osobnost roku 2022, kterou udělil Magistrát města Brna učiteli Jiřímu Marvanovi, což považujeme za výrazné zviditelnění strategie jazykového vzdělávání na naší škole v očích široké odborné veřejnosti i povzbuzením a motivací pro rozvíjení mezinárodní spolupráce v nejbližších letech.

V současné době naše škola intenzivně pracuje na rozšiřování stávajících kontaktů o nové zajímavé partnery z jiných zemí, které by měly zájem spolupracovat na projektech v oblasti ochrany životního prostředí spojené s aktivním trávením volného času. Současně jsme zahájili přípravu na výjezd dvacetičlenné skupiny našich žáků a pětičlenného doprovodu na první takto zaměřený výměnný pobyt do severního Polska, který by se měl uskutečnit na naší partnerské škole v Ryjewu začátkem června 2023, čímž odstartujeme nový pětiletý cyklus založený na právě skončeném projektu.

Díky nově nabyté jistotě v komunikaci v cizím jazyce jsme mohli do výuky zařadit i tandemovou práci vyučujících v nejnižších ročnících, kdy v hodinách působí rodilý mluvčí, který s žáky komunikuje pouze anglicky. Zatím se pohybujeme na poli výchov, kde je tento způsob práce pro žáky nejjednodušší.

Přínos projektů Erasmus+

Jak už jsme na začátku naznačili, pro vyučující jazyků je důležité udržet si úroveň jazyka, se kterou do školství vstupují, po celou dobu jejich pedagogické kariéry. Uvedené projektové aktivity tuto úlohu plní. Zároveň i ostatní vyučující, původně vzdělaní v jiných oborech, získávají jistotu v komunikaci s žáky a rodiči hovořícími jiným jazykem, kterých v českých základních školách přibývá, což považujeme za důkaz, že se naše škola stává součástí soudržného evropského společenství, které není formální, ale stojí na osobních kontaktech a jazykové kompetenci stojící na osobních zážitcích ze vzájemných setkání.

Mgr. Jiří Marvan

Je absolventem Katedry rekreologie na FTK UP v Olomouci, dále oboru trenérství se specializací na basketbal na FTVS v Praze a Učitelství anglického jazyka na Pedagogické fakultě UP v Olomouci. Od roku 2010 působí na ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská, kde vyučuje angličtinu a tělesnou výchovu. Působí jako projektový koordinátor programů Comenius a Erasmus+, je držitelem ocenění Učitel roku 2016 v Olomouci a Výrazná pedagogická osobnost města Brna 2022.

jmarvan@kotlarska.cz

Mgr. Kamila Tachovská

Je absolventkou Katedry pedagogiky na Pedagogické fakultě MU v Brně, Učitelství pro 1. stupeň. Od roku 1999 působí na ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská, kde je zástupkyní ředitele pro 1. stupeň a vyučující angličtiny a němčiny. Působí také jako projektová vedoucí v programu Erasmus+.

ktachovska@kotlarska.cz

Seznam internetových odkazů

https://spryjewo.edupage.org/news/?eqa=bmV3c2FyY2hpdmVmPTIwMjEtMTI%3D

https://zagnospasaortaokulu.meb.k12.tr/icerikler/erasmus-cek-cumhuriyetinden-misafirlerimiz-var_12969143.html

file:///C:/Users/jmarvan/Downloads/04_2022_ZBS%20(2).pdf

file:///C:/Users/jmarvan/Downloads/05_2022_ZBS%20(1).pdf

https://www.kotlarska.cz/aktuality-zs/282-staz-pedagogu-v-polske-skole

https://www.kotlarska.cz/aktuality-zs/383-sedm-tureckych-pedagogu-stinovalo-vyuku-na-nasi-skole

 

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info