Rozvíjíme jazyk a řeč dětí pro úspěšný start ve škole

2. 8. 2019 Lucie Vyhlídalová

Váchová, A., Kupcová, Z., & Kukačková, M. (2015). Rozvíjíme jazyk a řeč dětí: dítě a jeho psychika – jazyk a řeč. Praha: Raaabe.

 Publikací, které se věnují rozvoji řeči a jazyka dětí, je mnoho. Jsou určeny nejen klinickým logopedům, logopedům, speciálním pedagogům, učitelům MŠ, ale také rodičům. Rozvíjení jazyka a řeči dětí je nedílnou součástí předškolního vzdělávání a jejich úroveň je jedním z předpokladů úspěchu ve škole. Publikace autorek Váchové, Kupcové a Kukačkové slouží jako učební text, ale přináší také náměty pro rozvoj jednotlivých oblastí mluvené řeči dětí. Je určena pro pedagogy mateřských škol, ale může sloužit jako učební text pro studenty pedagogiky předškolního věku nebo jako inspirace pro rodiče. Má přesah do základního vzdělávání, protože úroveň jazyka a řeči úzce souvisí s úspěšností dětí ve škole. Dítě by mělo do první třídy základní školy nastupovat se správnou výslovností, celkově dobrou úrovní komunikační schopnosti, ale i se zralým sluchovým a zrakovým vnímáním, aby bylo schopno zvládnout nároky první třídy – především osvojit si dovednost číst a psát.

Publikace je součástí ediční řady Rozvíjíme dítě v jednotlivých oblastech předškolního vzdělávání nakladatelství RAABE. Autorky zde využily své praktické zkušenosti a odborné znalosti z oblasti předškolní výchovy a vzdělávání. Z. Kupcová vystudovala bakalářské studium v oboru Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V rámci bakalářské práce se věnovala současné dětské literatuře. Šest let pracuje jako učitelka v MŠ. M. Kukačková je spoluautorkou dalších tří publikací z této edice, a to: Rozvíjíme city, vůli, sebepojetí a komunikaci dětí, Rozvíjíme dovednosti hrubé a jemné motoriky dětí a Rozvíjíme tělesnou zdatnost dětí. A. Váchová působí na katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a je spoluautorkou řady publikací věnujících se předškolnímu vzdělávání. V rámci své praxe se věnuje především kurikulu v mateřské škole (plánování, realizace, evaluace), logopedické prevenci v mateřské škole, hudebním činnostem v mateřské škole, tvořivosti dětí předškolního věku a aktuálním problémům předškolního vzdělávání.

            Kniha je strukturována do sedmi přehledných kapitol, které se věnují jednotlivým částem vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč. Kapitoly jsou členěny na část teoretickou a praktickou. V úvodu kapitol je vždy teoreticky vymezen vývoj v dané oblasti (výslovnost – které hlásky a v jakém věku by již dítě mělo zvládat, gramatická správnost řeči – v jakém věku již dítě správně skloňuje a časuje, vyjadřování – zahrnuje slovní zásobu, výslovnost, zvládnutí gramatických pravidel apod., porozumění, dorozumívání a literární příběh v životě předškolního dítěte). V části praktické jsou pak rozpracovány aktivity a činnosti, které je možné využít pro podporu či rozvoj v rámci dané oblasti. Všechny popsané činnosti a náměty – jako jsou například různé hry na rozvoj gramatické správnosti řeči (Obrázkové čtení, Když je sýr od kozy, tak je?) – jsou ověřeny praxí a garantovány editorským kolektivem. Protože publikace má sloužit také jako učební text, jsou důležité pasáže tučně zvýrazněny. V rámečku za každou kapitolou jsou uváděna potřebná doporučení, dále možná rizika, která mohou v průběhu aktivit nastat. Zhodnocení očekávaných výstupů pak může sloužit jako východisko pro pedagogickou diagnostiku úrovně rozvoje řeči dítěte. Pokud se řeč dítěte v některé oblasti nerozvíjí a neodpovídá věku, může to být signál narušené komunikační schopnosti, a je vhodné doporučit návštěvu klinického logopeda, který zjistí, zda tomu tak opravdu je. Včasné zahájení logopedické péče je důležité zejména proto, aby dítě, pokud možno, nastupovalo do základní školy s dobře rozvinutou řeči a správnou výslovností.

            První kapitola přibližuje obsah jednotlivých rámečků či ikon, které se objevují v kapitolách. Následující kapitoly se zaměřují na výslovnost a gramatickou správnost řeči. V kapitole Vyjadřování je věnována pozornost hlasu a jeho správnému užívání, tak aby nedocházelo k jeho poškození v důsledku jeho přemáhání, což je u dětí důležité. Zmíněna jsou pravidla hlasové hygieny (např. nepřepínat sílu ani výšku hlasu, šetřit hlas v průběhu nachlazení i krátce po něm), které by měl mít pedagogický pracovník na paměti. Na konci každé aktivity jsou nastíněny konkretizované výstupy vyplývající z aktivity v dalších oblastem RVP PV (Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč, Dítě a jeho psychika – poznávací schopnosti a funkce, Dítě a jeho psychika – sebepojetí, city, vůle, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost a Dítě a svět). Například v kapitole Porozumění bychom si v průběhu hry Kuba řekl, která se věnuje rozvoji porozumění řeči u dětí, měli v oblasti Dítě a jeho tělo všímat, zda je dítě schopno provést pohyb podle pokynu, v oblasti Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč pak toho, zda dítě dokáže při hře uplatnit známá slova, nebo zda se neposmívá chybám ostatních dětí (Dítě a ten druhý).

             Poslední kapitola je věnována úloze literárního příběhu v dětském světě. Je zde zmíněna jeho důležitost pro rozvoj verbálních schopností dítěte, jeho vlastní představivosti a fantazie. Budovat vztah dítěte k literárnímu příběhu a ke knihám je v dnešní době tabletů a počítačů potřebné. Pokud dítě sleduje příběh na tabletu či v televizi, nemá možnost aktivně se do příběhu zapojit. Autorka kapitoly vyzdvihuje důležitost výběru knih či příběhů, které budou dětem předčítány a také místo, kde jsou knihy pro děti v mateřské škole umístěny. To je důležité zejména proto, aby vzbuzovaly v dítěti zvědavost si je prohlédnout či požádat o jejich přečtení.

             Text je primárně určený ke studiu, je srozumitelný a přehledně strukturovaný s upozorněním na možná rizika, která mohou nastat v průběhu jednotlivých aktivit, ale také na očekávané výstupy uvedené v rámečku na konci každé kapitoly. Pro lepší přehlednost jsou použity různé druhy písma. Zařazení volných stran určených na poznámky je praktické. Publikace je vhodná i pro laiky, zejména rodiče dětí předškolního věku, kteří se tak mohou lépe zorientovat v dosažené úrovni vývoje řeči svých dětí a využít některé aktivity pro její podporu a rozvoj. V případě pochybností pak navštívit klinického logopeda.

            Kniha Rozvíjíme jazyk a řeč dětí je odborně zpracována a svým obsahem i strukturou odpovídá účelu, ke kterému byla určena, je tedy odbornou publikací pro učitele mateřských škol a studenty učitelství pro mateřské školy. Popisované praktické činnosti mají podporovat přirozený vývoj jazyka a řeči dítěte a správně ho stimulovat, aby mělo potřebný základ pro úspěšné zahájení školní docházky. Orientační zhodnocení každé z uvedených oblastí pak může poukázat na možnou přítomnost narušené komunikační schopnosti a potřebu vyhledat kvalifikovanou pomoc v podobě klinického logopeda.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info