Průřezová témata v učebnicích anglického jazyka z pohledu učitelů

2. 8. 2019 Veronika Schmidtová

Výuka cizího jazyka je často diskutovaným tématem. Specifická je i tím, že se cizí jazyk mnohdy začíná vyučovat již v mateřské škole. Nejen z tohoto důvodu jsou nároky na kvalitu výuky anglického jazyka stále vyšší a vyšší. V naprosté většině škol se nezbytnou součástí výuky stávají učebnice. Proto je potřeba se jejich kvalitou zabývat, neustále ji prověřovat a zdokonalovat. Tento článek vám představí, do jaké míry vybrané učebnice anglického jazyka pro druhý stupeň základních škol splňují požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy (dále jen RVP ZV). Konkrétně se zaměřím na propojení s tematickými okruhy oblasti Jazyk a jazyková komunikace a vybranými průřezovými tématy, které se nejvíce dotýkají výuky cizího jazyka (osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní výchova a mediální výchova).

Přestože Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) nabízí velké množství učebnic se schvalovací doložkou, není nikde uvedeno, čím se dané učebnice od sebe liší a v jaké míře požadavky RVP ZV naplňují. Tento článek by  mohl být vodítkem pro učitele a ředitele škol při výběru vhodné učebnice.

Cílem článku je prezentovat výsledky vlastního výzkumu vybraných učebnic angličtiny. První část obsahuje názory učitelů anglického jazyka na druhém stupni základních škol na učebnice AJ ve vztahu k RVP ZV a k tematickým okruhům oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Ve druhé části je nabídnut pohled učitelů na učebnice a výuku anglického jazyka ve vztahu k průřezovým tématům RVP ZV.

 

  1. Průřezová témata RVP ZV (2017)

RVP ZV obsahuje šest průřezových témat, která tvoří povinnou součást základního vzdělávání. Škola musí do vzdělávání na 1. stupni i na 2. stupni zařadit všechna průřezová témata uvedená v RVP ZV, byť všechna témata nemusejí být zastoupena v každém ročníku. Průřezová témata je možné využít jako součást vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu nebo v podobě samostatných předmětů, projektů, seminářů, kurzů apod. Průřezová témata obsahují silný výchovný aspekt a napomáhají osobnostnímu rozvoji žáků. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků (RVP ZV, 2017, s. 126). RVP ZV obsahuje tato průřezová témata:

Osobnostní a sociální výchova je specifická svým změřením na samotného žáka a jeho bezprostřední okolí, kdy se snaží pomoci „hledat vlastní cestu k životní spokojenosti založené na dobrých vztazích k sobě samému i k dalším lidem a světu“ (RVP ZV, 2017, s. 126). Zaměřuje se na verbální i neverbální komunikaci v běžném životě a na další sociální dovednosti. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech vede žáky k rozhledu, podpoře evropské dimenze a globálního myšlení, což bezpochyby souvisí mj. s výukou cizích jazyků. Díky tomuto průřezovému tématu mají žáci možnost rozšířit si obzory v oblasti odlišností mezi kulturami, překonávání stereotypů a předsudků atd. Multikulturní výchova umožňuje seznámení „s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi a hodnotami“ (RVP ZV, 2017, s. 133). Díky této rozmanitosti si žáci sami mohou uvědomovat své kořeny a vytvářet smysl pro spravedlnost, toleranci a také spolupráci s ostatními kulturami. Mediální výchova se logicky zabývá mediální komunikací a práci s médii – žák by měl být schopen vzhledem k obrovskému vlivu médií na jeho život „zpracovat, vyhodnotit a využít podněty přicházející z médií“ (RVP ZV, 2017, s. 138) a vybavit se tak mediální gramotností. Výchova demokratického občana má mezioborový a multikulturní charakter. V obecné rovině představuje syntézu hodnot, a to spravedlnosti, tolerance a odpovědnosti, v konkrétní rovině pak především rozvoj kritického myšlení, vědomí vlastních práv a povinností a porozumění demokratickému uspořádání společnosti a demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů (RVP ZV, 2017, s. 129). Environmentální výchova vede žáka k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí. Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost průřezové téma odkrývá souvislosti mezi ekologickými, technickoekonomickými a sociálními jevy s úrazem na význam preventivní obezřetnosti v jednání a další principy udržitelnosti rozvoje (RVP ZV, 2017, s. 136).

 

Co si o učebnicích angličtiny myslí učitelé ve vztahu k RVP ZV?

Na konci ledna 2017 byl ukončen sběr odpovědí dotazníkem rozeslaným do 117 škol v okresech Brno  –  město a Brno  – venkov. Průzkumu se zúčastnilo 100 respondentů (učitelů 2. stupně ZŠ), 86 žen a 14 mužů, jejichž věkový průměr byl 38 let. Dotazník obsahoval 23 položek, které mi měly zprostředkovat odpovědi na otázky: Jaké učebnice AJ učitelé používají? Jak je zohledňováno RVP při výběru učebnic? V jaké míře učebnice AJ zohledňují průřezová témata dle RVP? Jaká témata v učebnicích AJ učitelé považují za důležitá? V jaké míře splňují učebnice AJ požadavky RVP z hlediska vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace?

Nejdříve jsem se zaměřila na to, zda je ve škole při výběru učebnic zohledňováno RVP ZV (obrázek 1). Polovina respondentů odpověděla ano, zcela. Oproti tomu ne, vůbec uvedl jen jeden respondent. Jestli daná učebnice AJ podle učitelů opravdu vyhovuje požadavkům RVP ZV, si bylo jistých 44 respondentů a opět jen jeden uvedl, že učebnice nevyhovuje. Dále jsem se zaměřila na důležitost propojení RVP ZV s učebnicemi AJ pro učitele. Propojení RVP ZV s učebnicemi AJ je opravdu důležité pouze pro 27 učitelů, pro 12 respondentů je propojení učebnic AJ s RVP ZV téměř nedůležité a 3 respondenti uvedli, že to vůbec nepovažují za důležité.

Obrázek 1. Naplňování požadavků RVP.

  

Obrázek 2 ukazuje srovnání tematických okruhů oblasti Jazyk a jazyková komunikace z hlediska toho, do jaké míry se jim učebnice dle učitelů věnují a do jaké míry by se jim měly věnovat. Zajímavé je zjištění u některých témat, že čím víc se učebnice tématu věnují, tím méně je potřeba toto téma rozšiřovat. Přesto se dají v grafu najít výjimky – např. u tématu Reálie zemí příslušných jazykových oblastí je i přes poměrně značné zastoupení v učebnicích velká potřeba učitelů věnovat se tomuto tématu více (60 a 40 odpovědí). Obdobným způsobem vyčnívají i témata Cestování a Kultura, kdy učitelé evidentně vyžadují přes celkem vydatné využití v učebnicích ještě větší zastoupení.

  

 

Obrázek 2. Porovnání odpovědí ohledně tematických okruhů v oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

 

Co si o učebnicích angličtiny myslí učitelé ve vztahu k průřezovým tématům RVP ZV?

Další část textu se zaměřuje na průřezová témata (obrázek 3). Přestože se podle názorů učitelů učebnice nejvíce věnují multikulturní výchově (79 odpovědí), sami se jí věnují až na třetím místě. Učitelé se dle svého vyjádření častěji věnují osobnostní a sociální výchově a výchově v myšlení v evropských a globálních souvislostech. Zajímavé je srovnání toho, jak se průřezovým tématům věnují učebnice oproti tomu, jak se jim věnují učitelé. Největší shoda je u osobnostní a sociální výchovy a výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech, kterým se učitelé věnují v podobné míře, jako se domnívají, že se těmto tématům věnují učebnice. Největší rozdíl pak byl v Environmentální výchově, kdy si 52 učitelů myslí, že se jí učebnice věnují, což je více než polovina respondentů. Avšak ve výuce anglického jazyka se Environmentální výchově věnuje pouze 24 učitelů. U environmentální výchově tak lze shledat určitou nevyužitou šanci.

 

Obrázek 3. Porovnání odpovědí ohledně průřezových témat v učebnicích.

             

Závěr

Limity tohoto výzkumu lze shledat zejména ve volbě výzkumného souboru, který je poměrně malý a lokální. Je možné, že názory respondentů z jiných okresů by byly rozdílné.  Tento článek  může být využit jako zdroj inspirace pro učitele k výběru vhodné učebnice pro výuku anglického jazyka a zejména pro začlenění průřezových témat do výuky. Učitelé jiných předmětů může inspirovat pro další analýzu učebnic z hlediska naplnění požadavků RVP ZV.

Závěrem lze konstatovat, že přestože mají učebnice v různých oblastech své nedostatky, není vhodné je přestat používat úplně. Důležité je učebnice pečlivě vybírat a ve výuce je doplňovat jinými materiály z jiných učebnic, příruček nebo materiálů například z internetového metodického portálu www.rvp.cz, kde lze zdroje najít i podle průřezových témat RVP ZV. Průřezová témata mohou hodiny AJ nejen efektivně oživit, ale i prohloubit vědomosti, dovednosti a postoje žáků, které souvisejí s rozvojem jejich jazykové kompetence.

 

Literatura

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online] (2017). Dostupné z http://www.nuv.cz/uploads/RVP_ZV_2017_verze_cerven.pdf

 

Kontakt: veru.schmidtova@gmail.com


 Mgr. Veronika Schmidtová je absolventkou oborů Učitelství
anglického jazyka pro základní a jazykové školy a Učitelství anglického jazyka
pro střední školy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Působila jako
učitelka anglického jazyka na druhém stupni základní školy, nyní je na mateřské
dovolené.

Více článků

Přehled všech článků